Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunilla Berglund (fotograf Ulrika Lundholm Ericsson)

Gunilla Berglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kan driva frågor om integrationspolitiken, landsbygdens utveckling, energiproduktion och fler företagare inom de gröna näringarna

Presentera dig själv

Förtroendevald för Centerpartiet och engagerad sedan många år. Bor på egen gård på landet med min man där vi driver skogsbruk och odling. Engagerad i föreningsarbete trädgård och kultur mm

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark mittenregering med klar majoritet och fler av allianspartierna finns med och Centerpartiet har stort inflytande på politikens utformning

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gunilla Berglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Gunilla Berglund: Skolans ev överskott bör investeras i skolan och verksamheten

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Det finns ingen säker slutförvaring av avfallet. Det är farligt för allt levande i tusentals år efter avslutad produktion . Det är dyr och dålig energi. Risker vid krig och terrorattentat.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Gunilla Berglund: Är man kriminell pga var man bor, det är inte rätt att sortera in personer i grupperingar på det sättet

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Gunilla Berglund: Har skapats tusentals arbetstillfällen sedan det infördes. Erbjuder många tjänster till enskilda hushåll och kan vara alternativ till kommunal hemtjänst t ex.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Viktigt att ge bistånd med bättre kontroll på mottagare och projekt. Fler småskaliga projekt riktade till kvinnor, miljöfrämjande , vatten och utbildningsprojekt .

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Gunilla Berglund: Inte särskilt viktig fråga. Har vi monarki och ett kungahus bör det arrangeras på ett effektivt och ekonomiskt bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Det är en orimligt hög andel skatt på drivmedel idag. Brist på drivmedel , för hög kostnad medför problem i hela samhället. Det går för långsamt med alternativ i energipolitiken som helhet, bränsle , elproduktion och uppvärmning

Skatten på fastigheter ska höjas

OBS
Gunilla Berglund har hoppat över denna fråga

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Gunilla Berglund: Det är bra med en mångfald och mix . Att enbart ha en finansieringsmodell är sämre och mer sårbart

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Gunilla Berglund: Vindkraft är en av våra förnybara fossilfria energikällor som fyller en viktig del i landets energiförsörjning

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Gunilla Berglund: Det behövs mer åtgärder mot människohandel och trafficking. Att förbjuda tiggeri hjälper inte till att lösa problem med människor utsatta för kriminella brottslingar

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Gunilla Berglund: Komplicerad fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Gunilla Berglund: Familjerna bör få inflytande över hur de vill fördela föräldraledighet men viktigt att båda föräldrarna ska kunna utnyttja ledighet jämlikt. Viktigt att öka jämställdheten. Men alla familjer är olika

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Gunilla Berglund: Det urholkar hela systemet med läkare i våra regioner i landet

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Sveriges migrations och integrationspolitik behöver förändras i grunden. Ett gammalt och ” lappat” system som slutade fungera för många år sedan. Viktigt att utveckla och förändra .

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Gunilla Berglund: Svår fråga för min del . Läget i världen förändras och det behövs att Sverige är ett demokratiskt fritt land även i framtiden

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Bättre med tillåtande regelsystem och skydda särskilda områden där det finns skäl. Tillåt mer än att lämna avslag på ansökningar

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Gunilla Berglund: Vi har tillräckligt hög skattenivå redan

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Viktigt med Public Service även i framtiden .

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Orimligt kort tid för omställning

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Gunilla Berglund: Viktigt att få veta ” hur det går ” i skolan. Om det behövs ska man få hjälp och stöd i tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Gunilla Berglund: En komplex fråga om hur skattesystemet ska fördela medel inom landet

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Skarpare straff för alla sexualbrott är mycket viktigt. Våldsbrott mot kvinnor ska ha en hög straffskala.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Gunilla Berglund: Det vore ett framsteg om befintliga tåg kunde köras i tid och ha upprustade spår. Bygg fler mötesplatser och rusta banorna så mer gods kan köras parallellt med persontrafiken

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Gunilla Berglund: Finns inget som talar för att det skulle höja kvalitet eller verksamhetens ekonomi skulle stärkas. Statlig verksamhet medför ingen förbättring

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Alla som flyr har rätt att få en asylansökan prövad. Vårt system för ansökning och genomförande är dock långsamt och ineffektivt. Måste bli bättre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Gunilla Berglund: Finns inte brottsmisstanke ska ingen avlyssning ske

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Gunilla Berglund: Extra viktig Sverige har tillräckligt mycket skyddad skog . Skogen är en viktig naturtillgång som ger energi, träprodukter ,binder kol mm skogen är en stor exportören i Sverige

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gunilla Berglunds val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Äldreomsorg