Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Ekblad (fotograf )

Magnus Ekblad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Står i den politiska mitten och eftersträvar samarbeten för att skapa resultat och utveckling. Engagerad i näringslivsfrågor, energi och miljö, hållbarhet, landsbygden och livsmedel.

Presentera dig själv

Traditionell centerpartist, uppväxt på en liten gård utanför Västerås. Gift, två vuxna barn, ett barnbarn (ögonsten). Utbildad till Lantmästare (Alnarp Skåne), har varit egen företagare, rådgivare, ombudsman, snickare samt chef för en naturstiftelse. Nu regionråd.

Vad har du för yrke?

Utbildad Lantmästare, nu regionråd därför tjänstledig från jobbet som Vd/Förvalt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Inom regionen har vi haft ett samarbete C+S+ L och det har fungerat bra, men den gamla alliansen med C+ M+ L+ Kd skulle också fungera bra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Ekblad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Magnus Ekblad: Valfriheten att kunna välja en skola är viktig för att den enskilda individen skall hitta rätt skola som passar eleven och dess förutsättningar, lagar och läroplan skall följas, kommuner plockar ofta ut vinster från skolan genom sina egna fastighetsbolag och friskolor bör kunna ha en rimlig avkastning på insatt kapital.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Magnus Ekblad: Extra viktig Kärnkraften är dyr och omodern, vattenkraft, vindkraft och solel producerar billigare el, i kombination med vattenkraft som reglerkraft, produktion av vätgas vid produktionstoppar från vind och sol samt vissa fall batterilagring skapar vi ett hållbart, förnybart energisystem.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Magnus Ekblad: Man skall inte anses som misstänkt för nånting bara med utgångspunkt var man bor eller befinner sig.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Magnus Ekblad: Rut och rotavdragen har hjälpt många människor inte minst äldre, det har skapat många vita jobb och gett betydande skatteintäkter dominatet är svarta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Magnus Ekblad: Vi har det otroligt bra i Sverige och genom ett aktivt biståndsarbete bidrar vi till hälsa och stabilitet i världen med minskade flyktingströmmar som resultat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Magnus Ekblad: Vi är en monarki och skall fortsätta att vara det, kungahuset gör ett bra jobb för Sverige och vårdar mycket kulturtillgångar. Dock skall full transparens råda till vad pengarna används till och man skall vara återhållsam.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Magnus Ekblad: Skatten på bränsle är en stor börda inte minst för företagare och landsbygdsbor, samtidigt måste vi kontinuerligt gå över till förnyelsebara och hållbara bränslen, och då främst producerade inom landet. För att nå dit skall vi främst jobba med morötter, dvs ta bort skatten på inhemska förnybara bränslen, skattereduktion på bränslen där det ännu inte finns tillräckliga alternativ tex jord och skog

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Magnus Ekblad: Vi skall inte tvinga bort människor med låga inkomster från sina hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Magnus Ekblad: Det är bra om så kan ske men man skall inte ha överdrivna förväntningar av nyttan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Magnus Ekblad: Intäkter från naturresurser måste i mycket större grad återföras till de områden och människor som bor på trakten, sä länge det inte sker är det förståligt att kommunerna inte ger sitt godkännande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Magnus Ekblad: Det kan inte vara förbjudet att vara fattig, istället bör dessa människor få riktade insatser för att komma ur sin situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Magnus Ekblad: Man bör ha förståelse för de personer som inte känner sig hemma i den uppdelning som råder.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Magnus Ekblad: Vi måste ha förtroende för att föräldrarna fattar beslut om vad som är bäst för deras situation och barnets bästa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Magnus Ekblad: Privata nätläkare finns för att det finns ett behov, den offentliga vården skall bemöta detta genom att bli bättre med sin verksamhet och möta de behov som uppstår .

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Magnus Ekblad: Permanent uppehållstillstånd skapar trygghet, gör att människor lär sig språket, kommer in i samhället och blir goda svenska skattebetalare.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Magnus Ekblad: Det nuvarande världsläget gör det tydligt att vi behöver finna trygghet tillsammans med andra likasinnade demokratiska länder för att slippa bli angripna av diktaturer i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Magnus Ekblad: Att fastna i en arbetslöshet är förödande för individen och arbetslinjen är viktig. Många branscher har brist på personal så resurserna bör läggas på matchning, validering och yrkesutbildning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Magnus Ekblad: Extra viktig Många kommuner har oändligt med strand som kan skapa fantastiska utvecklingsmöjligheter och boendemiljöer, detta är en mycket viktig faktor för att hela landet kan leva och utvecklas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Magnus Ekblad: Svenska försvarets finansiering är en självklar kostnadspost i Sveriges budget och skall finansieras som allting annat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Magnus Ekblad: Ett starkt Public service är mycket viktigt i en värld full av alternativ media och fale News. Uppdraget skall inte förändras men huruvida det skall vara en eller två TV-kanaler kan övervägas, det behövs mer lokala stationer och bevakning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Magnus Ekblad: Detta är en utveckling som kommer att sköta sig självt och det behövs inget förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Magnus Ekblad: Det är ett svaghetstecken i den pedagogiska verksamheten om man inte lyckas vägleda eleven och dess föräldrar på ett annat sätt med samtal och uppföljningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Magnus Ekblad: Det så kallade skatteutjämningssystemet är nog så invecklat idag och det finns vissa risker att misskötta kommuner får pengar av de kommuner som sköts ansvarsfullt. Det finns mycket att titta på, tex hur ränteavdragen är fördelade över landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Magnus Ekblad: Straffskalan behöver höjas för att man skall uppnå någon avskräckande effekt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Magnus Ekblad: Det är viktigt att få fart på byggandet av nya hyresrätter så vi får en blandning av olika boendeformer, men viktigt att detta endast gäller nya hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Magnus Ekblad: Om de skall byggas skall det ske med annat än statlig finansiering.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Magnus Ekblad: Centralisering och toppstyrning har aldrig lett till lyckade resultat, det finns enmängd statligt styrda organisationer som inte fungerar bra, tex Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen, Arbetsförmedlingen och Trafikverket. Vården går mot Nära vård i samarbete med kommunerna, det är det som är lösningen, mer samarbetet region och kommuner.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Magnus Ekblad: Erfarenheterna från förut när den var avskaffad var att det blev fusk och dyrt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Magnus Ekblad: Vi har nu fått en överenskommelse om LAS-regler, vilket var bra, låt oss se hur det vårdchef utvärdera.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Magnus Ekblad: Gruvor är viktiga för att minska vår sårbarhet och beroendet från omvärlden, de är de orimligt långa tillståndsprocesserna som snarast bör ändras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Magnus Ekblad: Vi har nu en mycket liten mottagning samtidigt som många är flyktingar i världen, våra företag har svårt att få tag på folk att anställa. Så vi skall ta emot flera men ställa hårda krav på integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Magnus Ekblad: Det viktiga är hur materialet sedan används eller sparas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Magnus Ekblad: Vi har en relativt hygglig balans idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Magnus Ekblad: I ett internationellt sammanhang så skyddar vi enormt mycket skog, äganderätten är viktig att värna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Ekblads val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat