Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carina Ödebrink (fotograf Simon Johansson)

Carina Ödebrink

Vad har du för yrke?

Förskollärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ingvar Carlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna en blocköverskridande regering där socialdemokraterna ingår

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carina Ödebrink

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Självklart ska våra gemensamma skattepengar gå till skolan, eleverna och personalen och inte till vinster för privata skolbolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Det är möjligt att starta nya kärnkraft men ska det ske krävs att staten går in med pengar och jag ser inte det som ett hållbart alternativ för framtiden

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Vi ska inte ha bostadsområden där polisen ska kunna visitera vem som helst utan brottsmisstanke. De allra flesta i de utsatta områden är vanliga hederliga invånare. Polisen har redan idag möjlighet att visitera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Jag tycker det är ett bra förslag. Våra gemensamma skattepengar ska inte användas till tjänster som idag huvudsakligen används av de som kan betala för det ändå. Jag vill hellre prioritera att de resurserna används för att exempelvis underlätta för äldre att få hjälp med tjänster de har behov av.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Biståndet ska vara 1% av BNI för att användas till humanitärt bistånd som bidrar till ökad jämställdhet och till kvinnor och barn samt långsiktigt utvecklingsarbete

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Jag ser hellre att vi har en republik men även detta skulle kosta pengar och jag ser inte att denna fråga är högst prioriterad för min del

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Rysslands invasion i Ukraina har inneburit att priserna på bränsle ökat kraftigt. För att också möta klimathotet är det prioriterat att vi fasar ut det fossila beroendet och istället gynnar gröna alternativ. Jag har förståelse för att högre priser på bränsle drabbar många vanliga löntagare och företag. Kortsiktigt ser jag behov av att möta de ökade kostnaderna med åtgärder.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Om vi ska stärka välfärden, förbättra vägar och järnvägar samt många andra välfärdsreformer behöver vi också fundera över hur vi kan öka statens intäkter. Därför ser jag behov av en översyn av fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Privata aktörer är viktiga för kulturlivet men mycket kultur och en rik mångfald av olika former och uttryck vore inte möjlig utan en stark offentlig finansiering

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Kommunerna ska självklart ha ett inflytande. Regeringen har lagt förslag om att upp snabba på utbyggnaden med ett bibehållet veto för kommunerna

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Jag ser inte att ett förbud mot tigger är lösningen, istället måste andra åtgärder vidtas, exempelvis bilaterala samarbeten

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Carina Ödebrink har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Det finns ju redan idag stora möjligheter inom nuvarande system att själv avgöra hur man fördelar men jag tycker absolut att ambitionen bör vara att båda föräldrarna tar vara på möjligheten till föräldraledighet och att ledigheten delas lika

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Digitala vårdlösningar är en viktig del av sjukvården men ska finansieras inom ramen för den allmänna sjukvården i regionerna

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år om vissa krav uppfylls

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Det förändrade säkerhetspolitiska läget med Rysslands invasion av Ukraina innebär att Sverige behöver hitta nya former för att tillsammans med andra arbeta för större säkerhet och fred

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Socialdemokraterna har som mål att ersättningen ska vara 80% av den tidigare lönen. Det är viktigt för att klara tryggheten och ekonomin i omställningar i arbetslivet

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Jag tycker det bör finnas möjligheter till större flexibilitet men inte att avskaffa strandskyddet helt

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Det krävs stora resurser för att bekosta en upprustning av försvaret, det behövs därför en särskild finansiering så att inte de med sämre ekonomi drabbas

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Public service ska ha ett uppdrag som passar breda grupper i samhället

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: För att fasa ut beroendet av fossila bränslen är Socialdemokraternas mål en fossilfri fordonsflotta från 2030

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Betyg ska ges från åk 6. Det finns enligt min uppfattning inget stöd varken i forskning eller bland lärarkåren att betyg från åk 4 är bra. Att stimulera barns nyfikenhet och lust att lära främjas inte av att de får betyg i tidig ålder, snarare tvärtom

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar och det finns strukturella faktorer som dagens system inte tillräckligt tar hänsyn till. För ökad jämlikhet och att invånare ska få en likvärdig välfärd krävs att resurser omfördelas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott och ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Det kommer göra det svårare för många vanliga löntagare, unga och pensionärer att få sin vardagsekonomi att gå ihop och gynnar fastighetsägarna på hyresgästernas bekostnad

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Sverige behöver ny järnväg för att öka kapaciteten för gods- och persontransporter och möta den gröna omställningen där vi fasar ut fossila bränslen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Extra viktig Sjukvården behöver ökad statlig kontroll och bättre samordning. Men besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Att staten ska detaljstyra sjukvården lokalt är inte lösningen

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Vissa yrkesgrupper drabbas hårdare av karensavdraget och det är inte rimligt, en översyn behövs därför för hur inkomstbortfall vid sjukdom kan bäras mer solidariskt

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ödebrink: Det behövs en effektivisering av tillståndsprocessen. Nya gruvor ska kunna öppnas för att möta behovet av metaller och mineraler men det ska ske med hänsyn till miljö och natur

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carina Ödebrinks val:

 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning