Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lotta Nachemson (fotograf Michael Krantz)

Lotta Nachemson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi kan bättre! Människor ska ges rätt förutsättningar och behandlas jämställt oavsett om det gäller att uppmuntra och/eller ställa krav. Barn ska ges de bästa av möjligheter i förskolan - här börjar bildningsresan. Kriminalvården ska förtjäna sitt namn "vård" i form av fler program och utbildningar på anstalterna. Längre och mer uppföljning av klienter efter avtjänat straff.

Presentera dig själv

Göteborgare som passerat 60. Nuvarande förtroendeuppdrag; ersättare i förskolenämnden, nämndeman i Förvaltningsrätten och som ersättare i övervakningsnämnden. Biträdande övervakare sedan 15 år. Tidigare familje- och jourhem. Konst, litteratur mellan yogapassen och en och annan tennis- eller paddeltimme.

Vad har du för yrke?

administrativ ledare, stiftelseansvarig

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan Pehrson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, KD, L

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lotta Nachemson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lotta Nachemson: Reformen är 30 år gammal och när vi ser att aktörer på marknaden utnyttjar verksamheter i egna ekonomiska syften måste reformen förändras. Pengar som ska gå till elevernas undervisning och lärarnas arbetsmiljö ska inte hamna i någons ficka

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lotta Nachemson: Vi behöver mer el och måste tänka och arbeta med alla möjligt tänkbara parallella fossilfria kraftslag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Vi måste arbeta mer förebyggande i utsatta områden och sluta flytta runt problemen. En skola i samarbete med socialtjänst och polis. Besöksförbud för dömda kriminella i vissa områden och mer kameraövervakning.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lotta Nachemson: Rut har skapat många möjligheter till arbete och egen försörjning för så många. Svarta arbeten har blivit vita. Mångas vardag underlättas när hjälp finns inom räckhåll både praktiskt och ekonomiskt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Sverige ska fortsatt ge ett genröst bistånd. Men med ett generöst bistång ska också förväntningar förtydligas som större transparens och måluppfyllelser. Tung administration och höga styrelsearvoden/VD-löner får inte äta upp delar av biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lotta Nachemson: ska vi behålla kungahuset måste vi låta det kosta

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lotta Nachemson: Hushållen och företagen går på knäna och ska inte orättvist bestraffas av orimligt höga bränslepriser. De som är i störst behov straffas mest. Hitta verktyg att uppmuntra fler välja hållbara alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Fastighetsskatten togs bort av en anledning, den var orättvis, slog fel och skapade en otrygghet och osäkerhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Kultur- och idrottsevenemang sponsras redan idag av privata företag vilket är en del av deras finansiering. Lika viktig här är principen att en "armslängd avstånd" ska garanteras och säkras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Medborgarna i kommuner som påverkas måste ges rätt att påverka i egna närmiljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Ingen har hittills tiggt sig ur fattigdom. Andra långsiktiga lösningar måste tas fram för att ge människor bättre förutsättningar till ett drägligt liv. Enklare utbildningar, dagarbeten t ex.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Behövs en utredning här. Svårt att förutse eventuella för- och nackdelar

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig 90-dagarna till vardera förälder ska behållas. Övriga dagar måste föräldrarna själva få bestämma över hur de ska fördelas, också om de vill förlänga eller förkorta sin föräldraledighet samt vilken nivå av ersättningen man önskar ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Den digitala vården har varit bra för väldigt många men den ska hålla en god och hög standard. Ny ersättningsmodell behöver tas fram eftersom kostnaderna skenar och i längden blir ohållbara och inte försvarbara att skattefinansiera.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd räcker gott och långt för många som flyr. Tid och utveckling för både individen och situationen i hemlandet ska prövas innan medborgarskap ges.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Ensam är inte stark

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Arbetsmarknaden skriker efter personal med spetskompetens men även efter enklare arbeten. Sänk hellre skatten. Det ska löna sig mer att arbeta än tvärtom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Strandskyddet behöver förändras och uppdateras främst i glest bebyggda områden där allemansrätten inte begränsas. Djurliv och biologisk mångfald ska det tas hänsyn till.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Lotta Nachemson: Vi betalar redan för hög skatt. Se över bidragskarusellen och välfärdsbedrägerierna. Här finns pengar som behövs till vårt gemensamma och skulle troligtvis även täcka finansieringen av försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Sverige behöver sitt Public Service men uppdraget bör förtydligas. Verksamheten ska bedrivas i allmänhetens tjänst och präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Nyhetsvärdet för medborgarna ska vara fokus och hålla en hög kvalité. Utrymme för underhållsprogram ska också finnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lotta Nachemson: Fler laddstationer behöver byggas ut över hela landet. Störd forskning kring fossilfria bränslemetoder. Att förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar till 2025 är en utopi.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Betyg är ett mätinstrument för kunskap och utveckling att ses som ett hjälpmedel för både eleven, läraren och föräldern. Oavsett om eleven behöver hjälp eller stimulans i sitt lärande är tidiga insatser avgörande och viktga för den fortsatta utvecklingen. Skolan ska själva ges rätt att besluta om betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Ett system för detta finns redan i dag. Vi får inga självständiga kommuner om inte utrymme ges att påverka egna ekonomin och kommunens utveckling för att grannkommun har det ekonomiskt bekymmersamt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Att frågan lever 2023 är att beklaga. Prostitution, trafficking och utnyttjande av människor i sexuellt syfta ska vara förbjudet och straffbart med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Ingen kontroversiell fråga eftersom det mer eller mindre redan ser ut så i nybyggnation. Skyddet för hyresgästens rättigheter och besittningsskydd samt hyresgästens önskemål ska ges större utrymme i hyressättningar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Prioritering måste ligga på bättre underhåll och kapacitet på det redan befintlig järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Ansvar för planering och beredskap bör ligga hos staten. Vården måste också vara likvärdig i hela landet men visst ansvar ska fortsatt ligga på regional nivå.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Lotta Nachemson: Alla försäkringar har en "självrisk". Karensdagen infördes pga att den utnyttjades.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lotta Nachemson: Goda arbetsvillkor "ja" men svensk arbetsrätt behöver bli mer flexibel. Det måste bli lättare att våga anställa och arbetsmarknaden skulle gynnas av att bli mer rörlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lotta Nachemson: Om viktigt för Sverige, "ja" men höga miljökrav och rättssäkerhet ska efterlevas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Absolut öppet. Skyddsskäl måste prövas noggrant och skyndsamt. Personer med avslag måste lämna landet. Migrationspolitiken måste vara rättssäker, långsiktig och hållbar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Vi måste få ordning på kriminaliteten i Sverige. Finns ingen utväg än att ta till alla tänkbara medel som finns till buds inte minst för att motverka att allt yngre hamnar fel med förödande konsekvenser. Utan brottsmisstanke inte aktuellt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Arbete ska löna sig. Hur du väljer att spara eller spendera ska vara ditt egna val och aldrig bestraffas. Inte heller hur mycket du väljer att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Lotta Nachemson: Mycket! Vi ska vara rädd om vår skog. Klimatförändringarna går snabbt och djur och växtlighet behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lotta Nachemsons val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat

Så svarar Lotta Nachemson: Extra viktig Många viktiga områden men fick bara välja tre. Dessa tre är de mest omfattande för landet.