Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Forslund (fotograf null)

Emil Forslund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar uppdraget som politiker på allvar. Jag tänker långsiktigt, kommer påläst, håller mig till sakfrågor och försöker att alltid hitta kompromisser. Politiken i Sverige har de senaste åren kännetecknats av låsningar. Jag vågar tro att alla partier arbetar för vad de anser vara bäst för landet. Jag försöker lösa konflikter snarare än att skapa nya.

Presentera dig själv

En snart trettio år gammal fritidspolitiker från Skövde, född i Göteborg och uppvuxen i Stenungsund. Jag är feminist och vegetarian. Jag tror på kultur som en kraft som förenar människor och ekonomi som ett verktyg för att uppnå hållbarhet.

Vad har du för yrke?

Högskoleadjunkt inom informationsteknologi. Tidigare systemutvecklare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se Miljöpartiet i regering tillsammans med Socialdemokraterna. Regeringen bör ha en tydlig majoritet i riksdagen, förslagsvis bestående av Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emil Forslund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Man kan uppnå valfrihet i utbildning utan att välfärden urholkas av privata vinstintressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Kärnkraften bidrar till ett oroligare världsläge när vi blir beroende av att importera uran från andra länder. Dessutom behövs den inte. Sverige har kapacitetsbrist, inte elbrist.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Polisen behöver fler verktyg för att kunna arbeta förebyggande, men just det här förslaget är rättsosäkert. Om medborgarnas förtroende för polisens integritet minskar så riskerar det bara att förvärra problemen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Å ena sidan blir avdraget ett slags bidrag för de allra rikaste, men ur en jämställdhetssynpunkt så gör avdraget det möjligt för familjer att betala någon för att göra vissa hushållssysslor istället för att det blir kvinnan som får göra det obetalt. Avdraget har även bidragit till att skapa många instegsjobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Extra viktig Det bistånd som Sverige ger till andra länder förebygger eller mildrar konsekvenserna av svältkatastrofer och militarisering, vilket förhindrar väpnade konflikter. Vi vet att länder där människorna är mätta och flickor får utbilda sig har färre krig. Att i dagens läge minska på biståndet leder bara till fler konflikter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Vi bör se över vilken roll kungahuset skall ha i vår demokrati framtiden. Det görs inte genom att omedelbart minska apanaget utan genom förändringar i grundlagen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Den nuvarande skattesatsen slår hårt mot personer som bor på landsbygden, framförallt våra många lantbrukare. Minskar vi på skatten så gör vi det dock billigare att släppa ut för alla, även personer som måste sluta åka ensamma i bil varje dag. För att stötta lantbruket behöver vi istället rikta särskilda stöd, inte genom att sänka skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Man måste vara försiktig så att en sådan höjning inte drabbar personer som redan har en ganska ansträngd ekonomi men som äger sin bostad. Skatten skulle dock kunna finansiera stöd för energieffektivisering och renovationer som i längden kompenserar husägarna mer än vad skatten kostar, därför är jag försiktigt positiv.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Privata aktörer har i regel vinst som främsta intresse. Om vi vill garantera att kultur skapas med jämställdhet, alla människors lika värde, nationella minoriteter etc. i fokus så måste staten gå in med ordentliga stöd. Privata aktörer bör snarare ses som ett viktigt komplement, men basfinansieringen skall vara allmän och frikopplad från politiken.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Kommuner kan och bör även i framtiden ha makt att reglera vart i kommunen som vindkraft är lämplig, men vetot som hindrar nya vindkraftetableringar bör tas bort. Kommunerna bör vidare kompenseras genom att få en del av skatteintäkterna från vindkraftetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Att förbjuda tiggeri är som att förbjuda fattigdom. Vi bör istället stötta landets många socialtjänster så att de kan bedriva insatser även för EU-migranter som inte varaktigt är bosatta i kommunen men som vistas där regelbundet. Skapa förutsättningar för flexibel språkundervisning och lagliga jobb för EU-migranter så kommer tiggeriet att minska.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Det juridiska könet finns till för att underlätta exempelvis statistikinsamling för jämställdhetsarbete. Om det inte är representativt för befolkningen så blir också statistiken skev. Att införa ett tredje juridiskt kön är alltså inte bara bra för att det ökar acceptansen för att det finns många könsidentiteter, utan att förbättrar också våra möjligheter att kartlägga missförhållanden i samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Vissa kommer att välja att fördela ledigheten jämställt, men många kommer fastna i slentrianmässig sexism. Det sagt så är jag för en tredelad modell där två tredjedelar är öronmärkta för föräldrarna att dela lika på och en tredjedel kan styras av föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Det är också ett steg i rätt riktning för att göra det svårare för företag att mjölka välfärden på pengar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Extra viktig Om en människa inte vet huruvida hen kommer att få stanna på en plats så finns det väldigt lite incitament att rota sig. Vi behöver garantera en grundläggande trygghet i form av permanent uppehållstillstånd så att de som kommer till vårt land kan fokusera på att lära sig språket och hitta ett jobb, inte navigera i ansökningsprocesser hos Migrationsverket.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Kriget i Ukraina är ett exempel på vad som händer när världen delas upp mellan två militära superkrafter och allt mindre pengar läggs på demokratiprojekt och fred. Ett NATO-medlemskap gör oss inte tryggare, däremot gör det oss fattigare. Vi kan arbeta mer kraftfullt med fredsfrågor om vi istället lägger resurserna på biståndsarbete, så som Sverige gjort framgångsrikt i flera decennier nu.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Ett starkt trygghetsnät i välfärden är en förutsättning för en stabil stat.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: I Sverige har vi en allemansrätt som är ganska unik i världen. Vi har kommit överens om att alla och envar har rätt att vandra och uppleva naturen i hela landet. Det viktigt undantag i det är människors tomter där man har rätt att vara i fred. För att hålla landsbygden öppen och tillgänglig för alla är det därför viktigt att våra vattendrag skyddas från etableringar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Det här är en svår fråga att svara på med tanke på att jag är emot en upprustning av försvaret till att börja med, men alternativet att ta pengarna från biståndet är jag absolut emot.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Om public service får ett smalare uppdrag så innebär det att människor med en svagare ekonomi kanske väljer att inte ta del av kultur och samhällsinformation när detta blir för dyrt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Extra viktig Vi har ingen chans att lyckas med våra åtaganden i Parisavtalet om vi fortsätter att öka mängden fossilbilar på vägarna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: För att minska stressen bland ungdomar så behöver vi se över hela betygssystemet (igen). Jag tror personligen på färre betyg överlag och färre betygssteg. Vi bör även ta bort Underkänt/F från betygsskalan i grundskolan i och med att vi har skolplikt i Sverige.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Olika kommuner har väldigt olika förutsättningar i och med att kommunernas främsta inkomstkälla är invånarnas lön. En kommun som många bor i men där färre vistas får på så vis ett överskott, medan en kommun som många vistas i med där färre är skrivna får ett underskott.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Trafficking orsakar ett stort lidande varje år som inte är värdigt ett land som Sverige. Fängelse öppnar även upp för domstolsväsendet att föreslå påföljder som kan förebygga fortsatt brottslighet bättre än vad böter gör.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Marknadshyror leder till en priseskalering. Redan idag är det ett stort problem att månadskostnaden för en hyresrätt ofta är högre än för en bostadsrätt, men trots det har få råd med kontantinsatsen till en nybyggd bostadsrätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Högersidan vill gärna få det att låta som att höghastighetståg och järnvägsunderhåll står emot varandra, det gör det inte. Vi kan genomföra både och.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Att flytta allting som inte fungerar till staten löser inga problem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Vi såg under pandemin hur många arbetsplatser blev friskare när fler valde att stanna hemma vid symptom. Karensavdraget kan där ha bidragit till att många väljer att gå till jobbet trots snuva eller lättare feber. Karensdagen slår även hårt mot kvinnor som har allvarliga mensbesvär varje månad som inte kan gå till jobbet utan stort lidande men som ändå tappar regelbunden inkomst.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Frågan är betydligt mer komplex än vad rubriken antyder, därav "Ganska dåligt förslag" snarare än "Mycket dåligt förslag". Vi skall ha trygga anställningsformer i Sverige. Vi behöver dock hitta ett sätt för småföretag att våga nyanställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Forslund: Idag är det redan väldigt lätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Forslund: Människor som flyr från krig och förföljelse måste kunna få skydd någonstans. I Sverige kan vi få en win-win effekt av att vi behöver fler personer i vår välfärd i takt med att befolkningen blir äldre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Forslund: Det viktiga här är "utan brottsmisstanke". Rättsväsendet måste även fortsättningsvis bygga på principen att vi inte gör åtgärder mot människor innan det finns en misstanke om brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Forslund: Vi har stigande klyftor i samhället. Hög inflation och en skakig världsekonomi gör det oerhört dyrt att vara fattig. Vi måste därför förändra sättet vi samlar in skatt få att personer med gott ställt står för en större del av samhällets åtaganden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Forslund: Skogen är en kolsänka som bromsar klimatförändringarna. Den är även en plats för återhämtning och rekreation. En ytterst liten del av de trädbevuxna platserna i Sverige är skyddad som skog. Det mesta är idag trädplantager som en väldigt kort livslängd som har få värden för gemene person.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Forslunds val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Emil Forslund: Miljö- och klimat för att det är vår tids viktigaste fråga, vi kommer att få leva med valen vi gör just nu för all framtid. Integration, för att misslyckas vi med det så leder det till stort mänskligt lidande och ofattbara kostnader för samhället. Skola- och utbildning för att ungdomar blir allt mer stressade och får allt sämre resultat i internationella mätningar.