Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Pleijel (fotograf Ebba Billström)

Karin Pleijel

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en bred erfarenhet och drivs starkt av att skapa ett människo-och miljövänligt samhälle, både för oss som lever nu och för kommande generationer. Därför är klimatfrågan, biologisk mångfald, resursfrågor, utbildning och integration mycket viktiga för mig.

Presentera dig själv

Jag har bott i Göteborg hela mitt liv, förutom en period i Kina och Australien. Jag är sedan 2018 oppositionsråd i Göteborg, och har tidigare arbetat som miljöforskare, innan jag skolade om mig till gymnasielärare. Jag gick med i Miljöpartiet 1988, för att partiet så tydligt tar ställning för kommande generationer. Jag har bott i ett utsatt område och jobbar för ett samhälle som håller ihop!

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare och civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Jan Eliasson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill få maximalt grönt inflytande. Det bästa vore en majoritet bestående av MP, S, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Pleijel

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig Skolsegregationen har ökat genom att vinstutdelande friskolor kunnat locka elever med mindre stödbehov, och därmed ha färre i personalen. Det har försvårat arbetet i kommunala skolor. I skolan är det viktigt att elever med olika bakgrund möts och att utbildningens kvalitet, varje elevs möjlighet att utvecklas, alltid är i fokus.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig Kärnkraft ökar vår sårbarhet i oroliga tider, är dyrt och skapar ett mycket farligt avfall som vi lämnar över till kommande generationer. Kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen är också olycklig. Vi vill klara den snabba elektrifieringen genom att bygga ut vind- och solkraft, och lagra el i batterier eller vätgas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det är inte rimligt att alla som bor i ett område ska behöva drabbas av visitation av polisen, oavsett om de begått brott eller inte. Att bygga tillit mellan människor i utsatta områden och samhället är avgörande för att skapa en god boendemiljö, detta drar åt motsatta hållet, minskar tilliten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: RUT-avdraget medför att fler människor kan komma in på arbetsmarknaden, i branscher som inte belastar miljön, t.ex. reparation och läxhjälp. Det är viktigt att de som arbetar genom RUT-avdrag har arbetskamrater och en utvecklande arbetssituation.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig Vi har en värld med många i fattigdom. Det råder oro och sedan kriget i Ukraina startade, även brist på livsmedel på många håll. Klimatupphettningen kommer tyvärr leda till att ännu fler kommer behöva fly. Sverige ska stå upp för global solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig Att subventionera fossila bränslen är det sista vi ska göra i den klimatkris som råder. Däremot är det viktigt att kompensera människor mot ökade priser, genom att till exempel sänka momsen på mat. Politiken kan även påverka så att det blir billigt och bra att åka kollektivt, och enkelt att gå och cykla till det mesta man behöver i vardagen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Kultur riskerar att bli styrd av kommersiella intressen om det ska finansieras till stor del av privata aktörer. För oss är den konstnärliga friheten och mångfalden viktig, och att politiken håller "armlängds avstånd" till innehållet i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Att bygga ut vindkraft är en grundbult i ett fossilfritt, elektrifierat samhälle, stor investeringsvilja finns också. Därför är det viktigt att inte processen att bygga vindkraftparker kan få nej i ett sent skede. Men det är viktigt att bygga på lämpliga ställen och att kommunen får säga sitt i ett tidigt skede.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det är viktigt att förstå orsakerna bakom tiggeri, och att genom sociala insatser, samt insatser i hemlandet, stävja den extrema fattigdomen. Alla människor behöver vara behövda, att tigga är direkta motsatsen. Det skapar ett ojämlikt avstånd mellan givare och mottagare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: En av de viktigaste jämställdhetsfrågorna är fördelningen av föräldraledigheten. Miljöpartiet driver att 1/3 ska tas ut av vardera föräldern, och den sista tredjedelen ska kunna ges till en av föräldrarna eller annan vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det viktigaste är att skattemedel i första hand prioriteras efter behov. Privata nätläkare kan riskera att detta inte sker.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det ger mycket bättre motivation för individen att etablera sig när man får permanent uppehållstillstånd i det kan man flytt till. Det kan dock finnas en risk med "brain-drain" från vissa länder, vilket kan ge en olycklig utveckling globalt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Sverige behöver i den nya omvärldssituationen omvärdera "gamla sanningar", frågan är svår. Att fördjupa försvarssamarbetet med Finland, de nordiska länderna och EU är viktigare än ett ogenomtänkt beslut att gå med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det är viktigt att den som drabbas av arbetslöshet har en skälig nivå att leva på.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig Vi behöver värna den biologiska mångfalden i många delar av landet, strandskyddet är därför viktigt, liksom att säkra allmänhetens möjligheter att nå kusten, genom allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: En skatt som innebär att de med högst inkomster drabbas är lämplig i detta fall.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det är viktigt att värna avståndet mellan public service och politiken, liksom att public service har ett brett uppdrag och utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig För att klara Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturhöjning är det viktigt att elektrifieringen av fordonsflottan går fort. Goda möjligheter att ladda behöver utvecklas över hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Tidig betygsättning är inte bra för elevens utveckling, främst de som är i störst behov av denna utveckling, de lågpresterande eleverna. Alla ska tycka att "skolan är min grej", oavsett vilken nivå man ligger på. Miljöpartiet vill ha betyg från år 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Alla som bor i Sverige ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas och få ett gott liv.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Att stoppa mäns våld mot kvinnor är viktigt, detta är en del i detta arbete.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Bostadssegregationen är redan idag ett problem i många städer, med marknadshyror riskerar det att bli än mer segregerat.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Att resa med tåg behöver bli en attraktiv produkt, i jämförelse med flyg, med tanke på inverkan på klimathotet. Det ska finnas många möjligheter och tågen ska vara punktliga. Då behöver järnvägen underhållas och byggas ut med moderna snabba tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Det är viktigt att det finns en lokal lyhördhet i sjukvården, att beslut och de som påverkas av beslut inte är för långt ifrån varandra samtidigt som finansieringen i större utsträckning bör vara statlig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: En karensdag riskerar att få fler att gå sjuka till jobbet, något som både individen, arbetskamraterna och samhället drabbas av.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Pleijel: Elektrifieringen innebär att fler metaller behövs, och då kan gruvor även i Sverige vara ett alternativ. Det är dock mycket viktigt att lokala hänsyn tas, till exempel till renskötseln, och att miljöprövningen görs på ett noggrant sätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Pleijel: Sverige ska vara ett land som ska ta emot asylsökande i en orolig värld, det är också viktigt att dela ansvaret mellan olika länder i EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Pleijel: Tilliten till samhället brister när polisen inte lyckas upptäcka och lagföra grova brottslingar, som gängkriminella. Därför är det viktigt att polisens möjligheter för detta är goda, samtidigt som den personliga integriteten behöver balanseras.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Pleijel: Det är en viktig fråga för att öka den ekonomiska jämlikheten i landet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Pleijel: Extra viktig Att skydda naturen är en mycket viktig fråga för att mota hotet mot den biologiska mångfalden och klimatet. Skogen är en viktig del i detta och minst 30 % behöver skyddas, så som FN fastslagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Pleijels val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning