Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Dannqvist

Vad har du för yrke?

Logistikdirektör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I första hand majoritetsregering med enbart MP men mera realistiskt en regering med S, MP, C och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Dannqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Skolan lämpar sig inte för vinstdrivande företag då annat än maximal vinst ska vara målet med verksamheten. Pengarna behövs till bra undervisning, goda läromedel och bra skolmiljö.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Kärnkraft är en dålig och omodern metod för energiframställning då den är riskfylld och gör oss beroende av import från andra länder. Den tar dessutom lång tid att bygga ut och vi behöver mera fossilfri energi nu, inte om 30 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Polisen har redan idag det lagstöd de behöver kontrollera och visitera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Det är bättre att gynna tjänstekonsumtion än materiell konsumtion. Dock bör systemets fördelningseffekter ses över så att det inte gynnar de bäst ställda i samhållet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Att dra ner på det internationella biståndet ger bara kortsiktiga vinster för vårt samhålle. I det långa perspektivet gynnar det oss att ge bistånd och arbeta för minskad hunger och minskade konflikter över hela jorden. Vi bör dessutom av moralista skäl visa solidaritet med alla världens folk.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Monarkin bör på sikt avskaffas då den inte är en demokratisk institution.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Sänkt skatt på bensin och diesel gör det svårare att nå våra klimatmål vilket bör ha högsta prioritet. Dessutom bidrar sänkt skatt till att finansiera Rysslands krig i Ukraina. Om vi vill sdödja de sämst ställda i samhållet så är tex sänkt moms ett bättre alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Skatten på tillgångar och kapital är för låg och detta har under lång tid skapat fördelningspolitiskt oönskade effekter i samhället. En större och övergripande reform behövs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Kulturen får inte utlämnas till marknadens villkor eftersom den då i för hög grad kommer att styras av enbart kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Kommunerna måste även fortsättningsvis få ett inflytande över processen men idag har de i allt för hög utsträckning möjlighet att stoppa prioriterade satsningar på vindkraft. En reform behövs som noga balanserar olika legitima intressen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Vi kan inte få bort fattigdom genom att förbjuda tiggeri. Helt andra åtgärder behövs om vi vill minska människors nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Vi bör respektera de människor som inte identifierar sig med de traditionella könen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Barn ska ha rätt till båda sina föräldrars tid under uppväxten. Antalet öronmärkta dagar bör fördelas så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Skattefinansierade privata nätläkare leder till fel prioriteringar och till att vården dräneras på pengar. Skattepengar ska inte gå till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Permanenta uppehållstillstånd underlättar etablering i Sverige och skapar en trygghet för hela familjen, inte minst barnen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Vi måste verka för nedrustning i välrlden och vi bör därför i första hand satsa på totalförsvaret och samarbete med våra närmaste grannländer. Detta kan göras utan att vi är med i Nato. Att anpassa sig till Turkiets krav på medlemsskap gör att vi måste göra avkall på demokratiska principer och människors rättigheter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Människors trygghet och försörjning är viktig och måste garanteras av samhället. På sikt bör det införas en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet som omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Ett bra strandskydd säkrar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda villkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Upprustningen bör tex kunna finansieras med en värnskatt som gör att de sämst ställda inte drabbas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Det är viktigt att värna och skydda Public service för att säkerställa allas rätt till opartisk information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Klimatkrisen måste tas på allvar och då krävs politiskt mod och kraftfulla beslut. El-bilar finns tillgängliga och i samverkan med andra transportslag går det att lösa människors transportbehov utan fossil energi.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Forskning visar att betyg i lägre åldrar en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Utjämningen mellan kommunerna måste öka och göras mera rättvist. Det ska gå att erbjuda samma höga samhällsservice i alla Sveriges kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott och bör bestraffas som ett sådant. Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största problem.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Marknadshyror leder till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Sverige behöver mera tåg och mindre flyg. Stambanorna måste bli flera och ge plats för flera tåg. Investeringen är kostsam men kommer att ge förutsättningar för hållbart resande under många år.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Det är bra att viktiga sjukvårdsbeslut fattas nära de berörda medborgarna. Sjukvårdens finansiering måste däremot ses över och bli mera likvärdig över landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Karensdagen i sjukförsäkringen måste slopas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. De med högre löner har ofta möjlighet att jobba på distans och drabbas inte på samma sätt av karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Vi måste skapa mera trygghet, inte mindre, för människor på arbetsmarknaden och systemet med korta anställningar och gig-ekonomi skapar otrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Dannqvist: Nya gruvor kan behöva öppnas men först efter noggrann miljöprövning och avvägning mot andra viktiga intressen, såsom rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig Människor har inte valt den plats de fötts på och om de drabbas av krig och naturkatastrofer måste de ha möjlighet att fly och söka skydd. Vi bör utöva en solidaritet med världens alla folk.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Dannqvist: I kampen mot gängkriminaliteten kan det vara motiverat att något utöka polisens befogenheter och möjligheter att få information.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Dannqvist: Extra viktig De senaste åren har ojämliketen ökat och de rika har blivit rikare och de fattiga fattigare. Skattesystemet ska bidra till en hög välfärd för alla, ett rättvist samhälle och också hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Dannqvist: Ökat skydd för våra skogar är en förutsättning för biologisk mångfald och det skogsbruk som bedrivs i Sverige idag är inte långssiktigt hållbart.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Dannqvists val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning