Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per-Arne Håkansson (fotograf Emmy Sjöblom)

Per-Arne Håkansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag jobbar ständigt för ett socialt ansvarstagande samhälle med öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter i fokus. Den enskilda medborgarens vardag behöver vara med i samhällsdebatten. Social rättvisa, demokrati, att bygga framtidstro, är sådant jag drivs av varje dag.

Presentera dig själv

Jag är starkt engagerad i samhällsfrågor och har varit så länge jag kan minnas. Jag är 59 år, gift med Carina sedan 1990 och vi bor i Ängelholm i en bostadsrätt. Vi har två vuxna döttrar. Jag växte upp i ett villakvarter i Åstorp ;min far var fackligt och politiskt aktiv i många år, min mor jobbade på skolbespisningen. I gymnasiet började jag frilansa i dagspressen och blev sedermera journalist.

Vad har du för yrke?

Journalist/ Ombudsman / Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

En sådan kan vara Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna bildar regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per-Arne Håkansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Extra viktig Satsningar på skolan är av stor vikt för samhällets utveckling och en betydande del av den samlade budgeten inte minst i kommunerna. De resurser som tillförs behövs för satsningar på elever, personal, verksamheten som sådan, skolmiljön, läromedel etc.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Kärnkraften är i nuläget en viktig del av vår energiförsörjning, näst störst efter vattenkraften. Steg för steg behöver den ersättas av mera fossilfri energi. Avfallsfrågan, uranbrytning, ekonomi är frågor att beakta. Ökad satsning på mera hållbara energislag, såsom bioenergi, havsbaserad vindkraft, solenergi är av vikt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Att visitera personer helt utan brottsmisstanke riskerar leda till ökad misstro och misstänksamhet mot polisen. Det råder också oklarheter om införandet av visitationszoner skulle vara ett effektivt verktyg i brottsbekämpningen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Extra viktig Fattigdomen är utbredd på flera håll i världen. Mänskliga rättigheter och arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och klimatpolitik behöver betonas. Det som sker i omvärlden påverkar även nationellt och lokalt. Målet om en procent av BNI i bistånd är som jag kan se en rimlig utgångspunkt i detta arbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Det svenska statsskicket bygger på en bred förankring i samhället. Öppenheten och insynen i kungahusets verksamhet är därför viktig och har också ökat. Fortsatt fokus på dessa frågor krävs.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Kultur hänger ihop med samhällets utveckling. Tillgänglighet till såväl upplevelser som egna aktiviteter inom litteratur, musik, drama, film, media, mötesplatser, folkbildning är av stor vikt. Såväl för barn som för vuxna, i skolor, kommuner. Samarbete mellan samhället och privata aktörer är viktig och jag ser det som viktigt att kulturpolitiken betonar delaktighet för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Vindkraftsutbyggnad behövs för hållbar utveckling inom energiområdet. Det kommunala självstyret är i grunden en viktig utgångspunkt att beakta där lokala förutsättningar kan lyftas fram.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Om en människa ber om allmosa är det upp till var och en att ta ställning till om man vill ge eller inte. Jag kan inte se att just detta skulle vara en brottslig handling. Kommuner kan också genom lokala ordningsföreskrifter reglera detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Nuvarande ordning där ena föräldern kan avstå dagar till den andra kan behöva ses över utifrån hur det påverkar jämställdheten generellt. För ökad balans i uttaget av dagar kan en ökad reglering vara en fråga att överväga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Digitala tjänster bör som jag kan se ingå i den ordinarie sjukvården, då tillgängligheten ska vara lika för var och en, och finanserias av sjukvårdens huvudmän.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Demokratin och det öppna samhället behöver värnas med gemensamma krafter. Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats efter Rysslands invasion av Ukraina i februari. Arbetet för fred, frihet, kärnvapennedrustning och aktiv diplomati kräver fortsatt fokus.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Strandskydd behövs för att främja möjligheten för tillgänglighet till natur och friluftsliv. I grunden ser jag strandskyddet rent generellt som viktigt att värna. En ökad flexibilitet för kommuner med gles- och landsbygd kan dock vara motiverat för att främja byggande och utveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Ökade satsningar på totalförsvaret behövs ur säkerhetssynpunkt. Det får inte gå ut över resurser till vård, skola, omsorg och civilsamhälle. Med fler jobb, ökad tillväxt och utveckling ökar möjligheterna till finansiering. Skattehöjning kan som jag kan se dock inte uteslutas. En god hushållning och en rättvis generell fördelningspolitik gäller.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Extra viktig Oberoende public service i allmänhetens tjänst är viktigt för en allsidig och trovärdig nyhetsförmedling och för varierande kultur- och bildningsutbud. Det breda uppdraget är själva poängen, om uppdraget "smalnas av" försvinner den folkliga förankringen. Frihet från kommersiella intressen behöver framhållas. Granskningsnämnden för radio och TV fyller viktig funktion.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Varken forskning eller profession förespråkar fler betyg i lägre årskullar. Betyg i sig säger inte mycket. Utvecklingssamtal, uppföljning och dialog med föräldrar/vårdnadshavare är av stor vikt. Fokus bör vara på lärande och utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Skillnaderna mellan olika kommuner är stora. Förutsättningarna utifrån utjämning kan behöva ses över. Ökad samverkan och samarbete kan vara väg framåt och bör kunna främjas ytterligare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Fängelse i straffskalan kan ha avskräckande effekt. Det kan vara människor i svåra och utsatta situationer, såsom trafficking, som utnyttjas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Det motverkar den svenska svenska hyresförhandlingsmodellen som istället behöver stärkas. Det är också ytterst tveksamt om det kommer leda till ökat bostadsbyggande.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Ökade satsningar behövs på infrastruktur för att tåg och järnväg ska bli konkurrenskraftiga transportmedel för en hållbar utveckling. Ökade godsmängder behöver transporteras på järnväg och tågresande för personresor behöver främjas ytterligare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Ökade satsningar behövs på sjukvården generellt. Jag är tveksam till att staten skulle vara bättre på att organisera vården än vad regionerna är. Närheten och tillgängligheten är viktig till primärvård, närliggande sjukhus. Beslut och finansiering behöver ske nära verksamheterna. Statens roll kring forskning och kopplingen till universitetssjukhusen är viktig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Pandemin gav erfarenheter. Karensdag kan kanske också på sikt leda till förbättrad hälsa för den enskilde arbetstagaren då man kan snabbare bli frisk om man inte går till jobb när man är sjuk och man smittar inte sina arbetskamrater.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Anställningstryggheten och den svenska modellen på arbetsmarknaden är viktig att värna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Arne Håkansson: Tillståndshantering finns och är väl inarbetad. Det är viktigt att ha tillförlitliga och långsiktigt hållbara tillståndsprocesser då det handlar om omfattande ingrepp i natur och miljö. Samtidigt är det av vikt att säkerställa tillgång på mineraler och metaller som behövs för grön teknik i klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Arne Håkansson: Den generella välfärden och en rättvis fördelningspolitik är viktig att värna. Ju mera man tjänar desto mera kan man vara med och bidra.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per-Arne Håkanssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning