Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joar Forssell (fotograf null)

Joar Forssell

Varför ska väljarna rösta på dig?

För ett modernt land i en fri och öppen värld. Vi ska ta vårt ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen. Vi ska arbeta för friare handel, mer marknadsekonomi och ökat välstånd. Vi behöver värna progressiva och moderna värderingar i Sverige och i utlandet.

Presentera dig själv

Jag är 29 år gammal, nybliven förälder och kosmopolit. Jag drivs av vreden över människors ofrihet och vill att människor ska få så stora livschanser som möjligt. Ojämlikheten och ojämställdheten som håller tillbaka människor måste bekämpas och den ibland allt för klåfingriga staten behöver trimmas för att inte står i vägen för dig. Ekonomiskt höger, frihetlig, progressiv och liberal.

Vad har du för yrke?

Jag sitter idag i riksdagen och i utrikesutskottet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson och F.A. Hayek.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver en ny och marknadsliberal regering, allra helst en regering med Liberalerna och Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Joar Forssell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Det borde vara fritt fram att bygga kärnkraft på fler platser i hela Sverige. Kärnkraften är avgörande för att vårt el- och energisystem ska fungera. Varken kärnkraften eller något annat energislag bör dock få riktade subventioner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Så länge det generella skattetrycket är så högt som nu kan den här typen av avdrag behövas för att möjliggöra fler arbetstillfällen. Inom ramen för en bred skattereform bör så många avdrag och undantag som möjligt tas bort, samtidigt som det totala skatteuttaget sänks.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Extra viktig Vi har ett medmänskligt ansvar att sprida välstånd och frihet till alla världens människor. Biståndet ska vara minst 1%. Additionellt bistånd för att till exempel hantera konsekvenserna av klimatförändringarna är också nödvändigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Sverige bör avskaffa monarkin. Tillsvidare bör apanaget begränsas till statschefen och hovstaterna bör omfattas av samma regler vad gäller transparens och styrning som alla andra myndigheter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Användandet fossila bränslen måste fasas ut så snabbt som möjligt. Alla klimatskatter ska alltid vara på en sådan nivå att den som släpper ut själv står för hela kostnaden som utsläppen orsakar i form av klimat- och miljöförstöring.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Det är bra om kulturen har en så stor bredd av finansiärer som möjligt, endast då kan den vara fri. Kultursektorn som helhet får aldrig bli beroende av varken stat, kommun, region eller någon privat finansiär. Privata aktörers finansiering av kulturen bör därför öka som andel, men inte genom att den offentliga finansieringen minskar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Kommuner bör generellt få bestämma mindre över vad privatpersoner och företag gör på sin egen mark. Att specifikt minska bestämmanderätten över vindkraft är dock dåligt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Det är fullständigt orimligt att förbjuda människor att be varandra om hjälp. De bakomliggande orsakerna måste bekämpas och all brottslighet där människor utnyttjas måste stoppas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Självklart. Det finns inga rimlig skäl att juridiskt upprätthålla en förlegad binär syn på kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Sveriges skattetryck är redan ett av världens högsta. Ett höjt skattetryck riskerar leda till mer långsamt växande ekonomi och i förlängningen färre skattekronor. Att höja skatten är att låna av framtiden, istället måste staten bli bättre på att hushålla med skattekronorna och sträva efter att sänka skattetrycket.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar bör förbjudas så snart som möjligt, dock senast 2030. Om det går redan 2025 så är det bra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Höga krav och tydliga mätverktyg är viktiga så tidigt som möjligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Dagens system är redan mycket omfattande. Alla kommuner måste ges ekonomiska möjligheter att erbjuda en god grundläggande service. Det behövs dock tydligare incitament för kommuner att sköta den kommunala ekonomin bättre samt stramare regler för vad pengarna från andra kommuner får användas till.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Marknadshyror i nyproduktion innebär inte hyreshöjningar för någon men kan leda till att fler hyresrätter produceras. Om utbudet ökar kan fler få ett bra boende samtidigt som hyrorna på sikt rör sig mot lägre nivåer. Det är i grunden orimligt att staten reglerar frivilligt överenskomna priser mellan två parter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Det är mer motiverat att investera pengarna i att rusta befintlig infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Alla försäkringar behöver en självrisk för att fungera effektivt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Svensk arbetsrätt måste bli mer flexibel och arbetsmarknaden mer rörlig. Parterna, arbetsgivare och arbetstagare, måste bli mer fria att ingå avtal med varandra utan statens inblandning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joar Forssell: Det ska bli enklare att öppna gruvor på mark en själv äger. Prospektering och gruvbrytning på andras mark är dock helt orimligt. Jordens resurser allokeras bäst med marknadsmekanismer, inte med statlig intervention. Den som vill öppna en gruva måste själv vara beredd att komma överens med markägaren om ett pris.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joar Forssell: Asylrätten ska värnas. Sverige ska också ta emot kvotflyktingar. Det innebär att alla har rätt att söka asyl. Den som inte har asylskäl och fått avslag ska återvända hem. Integrationspolitiken måste bli bättre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joar Forssell: Alla människor har i grunden rätt till de pengar en själv tjänat. Hela vårt samhällssystem och den liberala demokratin bygger på samma grund som principen om allmän och lika äganderätt. Dessutom är det viktigt att fler antalet arbetade timmar i ekonomin ökar, då måste arbete löna sig. Även skatterna på låga inkomster bör sänkas, det är ännu viktigare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joar Forssells val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning