Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Louice Bäckman-Johansson (fotograf null)

Louice Bäckman-Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för förskole- och skolfrågor. Alla barn har rätt att bli sedda och känna trygghet i förskola och skola. Varje individ ska ges de bästa förutsättningar till sin fulla potential i utveckling och lärande. Så som förskolan och skolan ser ut idag finns stora brister som fråntar alldeles för många barn detta. Det vill jag ändra på!

Presentera dig själv

Jag är en samhällsintresserad pedagog som hela tiden strävar efter att förkovra mig inom olika områden som bl a berör pedagogik och olika samhällsfrågor. Som pedagog är jag också målinriktad i stödja barns utveckling och lärande. I arbetet med barn och unga ser jag det som mycket viktigt att vara tydlig, lyhörd, kreativ, positiv och inte minst ha förmåga att bygga en god relation med individen.

Vad har du för yrke?

Speciallärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan Pehrson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Liberalerna sitter med i en borgelig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Louice Bäckman-Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Vi vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Välskötta skolor med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare tillför både elever och samhället stora fördelar. Det ska vara förbjudet med all form av utdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Extra viktig Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering. Produktionen, distributionen och användningen av el behöver minst för dubblas inom 20 år. För att det teknist ska vara möjligt att klara av det och samtidigt upprätthålla levnadssäkerheten behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraften är det enda fossilfria planerabara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Det finns andra åtgärder som är mer prioriterade, så som fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, enkla regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Extra viktig Ska Sverige klara av integrationsproblem och bryta utanförskap måste fler ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Genom Rut-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet samtidigt som fler kommer i arbete. RUT-tjänster underlättar också vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Sverige ska vara stolta över att vi är ett land som satsar mycket på det internationella biståndet. En minskning av bistånd innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett välfinansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det motsatta sker om biståndet minskar. Därför står liberalerna upp för enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Liberalerna står bakom dagens ordning. År 2019 vi slutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får ta del av anslaget, det så kallade apanaget. Vi har inga förslag om att ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: När världsmarknadspriserna stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även då skatterna tillfälligt sänks. Så uppmuntras fler att välja hållbara alternativ och företag att ta fram innovativa lösningar utan fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Extra viktig Liberalerna vill sänka skatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatt den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler stolt över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Liberalerna vill inte minska det offentliga stödet till kulturen. Samtidigt är det viktigt att underlätta för fler privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser. Detta ska dock inte bli en ursäkt för nedskärningar i det i den offentliga satsningen, utan leda till att kulturen sammantaget får mer pengar än idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Kommunen har ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vilket som ska ha företräde måste avgöras från fall till fall. Men processen måste både bli mer förutsägbar och mer säker för den som vill bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel för knippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: I vissa andra länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för dom som vill. Liberalerna vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dessa 90 dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än idag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen det är det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägr

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvård som vi vill se. Däremot är det uppenbart att dagens ersättningssystem är ohållbart vad gäller finansieringen av nätläkare. Här är vill vi se, bättre ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Sverige har stora integrationsutmaningar. Flykten krisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar för detta kvarstå tills politiken förändras väsentligt på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Extra viktig Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt NATO-medlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktiv för arbetsgivare att anställa och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målet med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Det svenska skattetrycket är redan högt, och ständigt höja skatter är inte lösningen. Vi prioriterar för svaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Liberalerna värnar public service mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio och tv verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi vill därför att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som vår uppgift att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på eu-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas från 2030. Fram till Dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilar. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Betyg från årskurs ett togs bort och Socialdemokraterna i deras kamp för betyg friskola. För oss är det kunskap avgörande för att elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs fyra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna för dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadskön är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Liberalerna är skeptiska till höghastighetsbanorna. Långsiktig finansiering saknas och alla kostnader är inte medräknade. Bristen på finansiering gör att meddela för underhåll av järnväg och andra nödvändiga investeringar prioriteras bort under lång tid. Investeringarna bör istället fokusera på att bygga bort kapacitetsbrist så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planeringen, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karens avdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobb. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att det inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäkert och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svenska kronor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. Den som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsätta ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Det ska löna sig att arbeta. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Louice Bäckman-Johanssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Louice Bäckman-Johansson: Skolan eftersom den bygger framtiden. Integrationen eftersom den som kommer till Sverige måste ha jobb för att tillhöra, svenskakunskaper för att tillföra. Klimatet eftersom det är vår tidsödesfråga - våra barnbarn ska inte drabbas för att vi inte gjorde tillräckligt. Brottsbekämpning eftersom få saker hotar människors frihet så mycket som brott. Sjukvården eftersom vårdköerna måste kortas.