Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Edwardsson (fotograf Dan Pettersson/DP-Bild)

Eva Edwardsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med 1 000 personkryss kan jag bli din riksdagsledamot. Jag blev politiker när barngrupperna var för stora på min dotters förskola. Idag har jag trettio års erfarenhet som jurist, tjugo års erfarenhet av politik och tio års erfarenhet av att vara domare. Med det som grund vill jag bidra till mer ordning och reda i samhället; det må sedan gälla friskolor, migrationspolitik, LSS eller rättsstaten.

Presentera dig själv

Jag är jurist och domare vid Svea hovrätt. Jag är också ordförande i Uppsala kommunfullmäktige. Jag är gift med Roland och har en vuxen dotter. Jag har dessutom sju bonusbarnbarn! Min pappa är från Skåne och min mamma från Tyskland. Anknytningen till mer än ett land har gett mig perspektiv på hur Sverige kommit att utvecklas. Kultur och samhällsfrågor är mina främsta fritidsintressen!

Vad har du för yrke?

Jag är hovrättsråd (domare) i Svea hovrätt. Är också docent i offentlig rätt.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Rättsstaten är mitt politiska rättesnöre

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering. Att så många väljare röstar på SD gör det dock svårt att få igenom det. Jag vill helst inte ha ett samarbete med SD, men jag vill inte heller ha fortsatt regering med bara S eller S/MP. Därför blir mitt svar: i första hand borgerlig regering, i andra hand bredare mittenregering eller att Liberalerna är i opposition.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Eva Edwardsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Vinstförbud är tyvärr en ineffektiv metod för att få bukt med att skattepengar i för liten utsträckning går till bra undervisning och bra löner för lärarna i friskolor Med vinstförbud kan friskolorna lätt höja t.ex. interna hyror och vips har de trollat bort vinsten. En mycket bättre väg är att som Liberalerna föreslagit stifta en lag om friskolor. En fungerande marknad kräver många regler!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Ja, självklart. Klimatet behöver det. Vi behöver el från källor som är fossilfria och vi behöver det omedelbart. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt är dock kärnkraft en teknik som ska fasas ut, eftersom radioaktivitet är väldigt farligt för allt levande.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Visitationszoner är något som åklagare skulle besluta om, när det förekommit allvarlig brottslighet. Zonerna ska gälla i ett begränsat område - Gottsunda eller Östermalm? - för begränsad tid. Vi har otroligt allvarliga problem i Sverige med kriminalitet. Det saknar motstycke i jämförbara länder. Visitationszoner bör därför införas, gärna som tidsbegränsad lagstiftning som omprövas vart tredje år.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Vi har väldigt höga skatter på människors arbete. i Sverige. Dessutom är mervärdesskatten på varor och tjänster också väldigt hög. Genom RUT-avdraget blir tjänster som underlättar människors vardag, som städning och hjälp med trädgården, billigare. Det ger även arbetstillfällen. För att få vår vardag att gå ihop har jag anlitat en och samma städfirma sedan tiden innan RUT-avdraget infördes.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig I jämförelse med många andra länder är Sverige ett rikt land. Vi är inte utan problem och det finns fattiga människor i Sverige också. Men en del andra länder har mycket större problem än vad Sverige har. Det ligger i människans natur att försöka hjälpa andra om man kan. Därför ska biståndet snarare höjas, men det måste bli mer effektivt än idag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Kungahuset är en viktig sammanhållande kraft i Sverige. Kungen, drottningen, kronprinsessan och de andra medlemmarna i kungafamiljen gör väldigt viktiga insatser för Sverige, både hemma och utomlands. Kungahuset ska ha så mycket pengar som det behöver för att utföra sitt uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Det leder ju bara till att bensinbolagen höjer sina priser med lika mycket eller mer. Skattesänkningen hamnar inte hos konsumenterna utan hos oljeproducenterna. Av hänsyn till klimatet behöver vi ju tvärtom få ned de fossila utsläppen från persontransporter. Bättre stöd till elbilar i glesbygd är en bättre metod än att sänka priset på fossila drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Jag förstår att de många som äger sitt hem förstås inte vill det. Jag är negativ och det är för att jag förordar ett helhetsgrepp när det gäller ränteavdrag, fastighetsskatt, reavinstbeskattning m.m. Skatten på arbete är för hög och bör sänkas. Det är inte bra för Sverige att människor blir rika genom att bo, inte genom att bidra genom arbete och eget företagande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Nej, det tycker jag verkligen inte. Kultur är jätteviktigt och det offentliga bör bidra i stor omfattning till att det finns möjlighet att utbilda sig och försörja sig som kulturarbetare eller kulturentreprenör. Kulturen behöver också en väl fungerande infrastruktur i form av teatrar, operahus, bibliotek, musikscener och museer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Här tycker jag att den lokala självstyrelsen måste få ett genomslag. Det är kommunerna som genom sitt övergripande ansvar för mark och byggande som bäst känner till var vindkraftsverk kan placeras. Dessutom är vindkraft på land inte det bästa svaret på klimatutmaningen. Vi måste ta hänsyn till människor och natur också.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Vi har sedan 15 år fått vänja oss vid att EU-migranter tigger i nästan varje kommun, trots att det inte är så i andra EU-länder. EU:s fria rörlighet gäller den som vill arbeta, studera eller turista på vanligt sätt, inte den som ligger värdstaten till last. Först bör vi rätt försöka tillämpa EU-lagstiftningen i det enskilda fallet och om det inte fungerar kan ett förbud övervägas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Alla människor behöver få känna sig fria och respekterade. Jag tycker att det ska vara möjligt, men det är viktigt att det införs på ett sätt som inte innebär oproportionerligt stora administrativa kostnader eller andra kostsamma åtaganden.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Det är rimligt att föräldrar är fria att bestämma själva. Vi har redan några pappamånader och det räcker så i fråga om statens inblandning i hur familjer vill göra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Ersättningen till privata nätläkare är ett exempel på en dåligt reglerad marknad. Ersättningen till nätläkare idag är inte relaterad till vilka kostnader de har, utan vilka kostnader en vårdcentral har. Men en nätläkare och en vårdcentral har inte jämförbara åtaganden, alltså ska de inte ha samma ersättning. Dags att prova att låta människor betala hela kostnaden för privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Sveriges har under 30 år provat att ha permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande vid första beslutstillfället och låga krav för att bli svensk medborgare. Nu behöver vi ha striktare regler minst lika länge. Det är bättre med tillfälliga uppehållstillstånd, så att man kan säkerställa identiteten på dem som söker asyl och att personerna lever ett hederligt liv i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Liberalernas paradfråga, som inga andra partier höll med om under så många decennier. Det behövs alliansfria och neutrala länder i världen, men med Ryssland som näraliggande land är det tyvärr inte längre möjligt för Sverige att inte gå med i NATO. Ja till medlemskap!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Nivån i A-kassan får inte vara för låg. Då tappar den enskilde för mycket av din konsumtion vid arbetslöshet. Å andra sidan är det arbetskraftsbrist i många yrken idag. Det talar för att den tillfälliga höjningen på grund av pandemin bör tas tillbaka.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Jag antar att frågan egentligen gäller glesbygdskommuner och inte "landsbygdskommuner" (Uppsala är t.ex. en landsbygdskommun). I glesbygd tycker jag att strandskydd kan avvaras under kontrollerade former.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Vi har redan höga skatter i Sverige. Det måste gå att få fler människor i arbete. Då ökar skatteintäkterna ännu mer än om skatten höjs. Nu måste vi kunna prioritera försvaret utan att höja skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Public service är bra som det är. Reklamfritt, oberoende, seriöst ibland, lättsamt i bland. Omfattande nyhetsrapportering, bra kulturprogram och fortfarande program som väldigt många samlas kring (På spåret). Sverige radio och SVT ha bra program varje dag. Låt public service vara i fred!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Det är för tidigt. Sverige måste ju inte försöka vara bäst i klassen jämt, utan hålla oss till samma takt som de andra länderna i EU. Vi ska gemensamt ta fram en realistisk plan för avvecklingen av bensin- och dieselbilar och hålla oss till den.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Det är inte lätt och ganska jobbigt att barn, som kanske blir ledsna och tappar sugen, kanske får ett lågt betyg. Men hellre ett tydligt besked till eleven och föräldrar om hur det faktiskt går i skolan. De som får bra betyg behöver också stöd för att utveckla goda studievanor, trots att de kanske har "lätt" för sig. Det funkar i andra jämförbara länder och bör gå även i Sverige.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Sverige måste hålla ihop. Det behövs många människor i en kommun för att all service ska kunna finnas tillgänglig. I de riktigt små kommunerna kanske avstånden är stora? Här får kommuninvånarna i storstäder vara med och stötta. Men det är viktigt att varje kommun bedriver en effektiv verksamhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Jag tycker att alla särlösningar med krav på hårdare straff måste pausas till dess vi förmår oss göra en generell översyn av hela straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: En fördel med förslaget är dels att det kan leda till att fler hyresrätter byggs, dels ger marknaden då en viss press på byggkostnaderna, eftersom människor inte är beredda att betala hur mycket som helst.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Det bor för få människor i Sverige för att höghastighetståg ska kunna löna sig. Rusta upp de viktigaste spåren - bland annat Uppsala/Stockholm - och gör det möjligt att köra vanliga tåg i högre hastigheter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Staten har redan ansvaret för Polisen, Trafikverket och Arbetsförmedlingen. Hur bra går det? Statligt huvudmannaskap är ingen universallösning. Men staten skulle kunna ta ett större ansvar för de högspecialiserade forskningssjukhusen. Men det verkar behövas en genomgripande sjukvårdsreform i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Covidsmittan visar att det bästa är om folk håller avstånd när de är sjuka, t.ex. genom att vara hemma. Ta bort karensdagen och kräv att de som använt sin karensdag fem gånger fortsättningsvis måste visa upp läkarintyg från första dagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Juridiskt sett är det redan enkelt för arbetsgivare att på grund av sakliga skäl säga upp anställda i Sverige!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Gruvfyndigheterna är viktiga för klimatomställningen. Det finns omfattande regler idag och det är möjligt att de borde kunna bli något förenklade. Framförallt att det går snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Edwardsson: Sverige har under flera decennier tagit emot långt fler asylsökande än t.ex. våra nordiska grannländer. Nu bör mycket striktare regler gälla ungefär lika länge. Andra länder i EU kan ta emot fler asylsökande. Sverige behöver ägna tid och kraft åt att motverka den dåliga integrationen som bitit sig fast och satsa på åtgärder mot den låga sysselsättningsgraden bland några invandrargrupper.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Sverige har väldigt allvarliga problem med grov kriminalitet idag. Det gör att vi de närmaste 20 åren måste vidta verksamma åtgärder mot personer i kriminella nätverk. Att avlyssna personer i kriminella nätverk utan individualiserad brottsmisstanke bör bli möjligt. Annars ska som idag det finnas en brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Edwardsson: Det ska löna sig att arbeta och särskilt att arbeta mera. Jag är jurist och domare och är högavlönad. Ett möjligt alternativt arbete dök upp för en tid sedan, men varför göra sig omaket att byta till mer ansvar och arbete, när mer än halva löneökningen går bort i skatt? Höga skatter på arbete är inte bra för Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Skogen har på grund av klimatförändringarna blivit ännu viktigare för oss alla. Skog är inte bara fråga om att få ut råvara. Det handlar också om skogens betydelse för att binda mer koldioxid än den släpper ut. Det gör att skog kan behöva ett ökat skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Edwardssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Skola och utbildning är det allra viktigaste för Sverige framtid. Klimatfrågorna är viktiga för hela vår existens och vi måste göra vår del, så att människor om tusen år också kan få leva gott. När staten upprätthåller lag och ordning, kan enskilda individer få leva sina sina liv i fred. Det senare är väldigt viktig aspekt av frihet.