Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Sandström (fotograf Theodor Hoffsten)

Patrik Sandström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en lyssnande, pragmatisk politiker med en tydlig inre värderingskompass. Tror på allvar att politiken kan böttre än populism, ultimatum och urvattnade kompromisser.

Presentera dig själv

Har arbetat med allt från bank och försäljning till omsorg, journalistik, lärare och politik. Är vänster i vissa frågor, liberal och konservativ i andra frågor. Sambo och två vuxna barn. Gillar natur, sommar, hälsa och musik.

Vad har du för yrke?

Lärare, journalist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarsköld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med dagens politiska landskap där högern går farligt långt högerut, liberalismen saknar svar på de problem som deras marknadsliberalism skapat, ser jag ingen annan möjlighet väg framåt än en socialliberal politik som lutar åt vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrik Sandström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Skolor ska kunna gå med vinst, men dessa ska återinvesteras i verksamheten för att skapa en långsiktighet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Det snabbaste sättet att få mer förnybar och billigare energi är att bygga ut sol- och vindkraften och modernisera vattenkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Det ska finnas misstanke om brott för att utföra visitation. Att enskilda poliser utan brottsmisstanke ska kunna plocka ut individer för visitation urholkat rättssäkerheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Utformningen av RUT-avdraget bör ses över så att det tex uppmuntrar delningsekonomi, återbruk och klimatvänliga investeringar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig I en orolig värld med krig, tillbakagång för demokratin och klmimatförändringar är det ännu mer viktigt att det finns ett väutbyggt bistånd som kan stötta länder med sämre ekonomiska förutsättningar

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Kungahuset, så länge det finns kvar, har en viktig representativ roll. Den bör få de medel som behövs för att kunna utföra den, men inte mer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Att sänka skatter som gynnar personer med bra ekonomi med motivet att hjälpa personer med sämre ekonomi dålig skattepolitik och slöseri. Bättre då att rikta stöd till de med sämre ekonomi. Att dessutom sänka priset på det som ökar klimatutsläppen är oansvarigt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Vi behöver en ny skattepolitik där det lönar sig mer att arbeta än att äga. Det ger rätt signaler och minskar risk för hög skuldsättning, bostads- och finansbubblor.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Kulturen bör ses som en del av samhälkets infrastruktur, som en genomgripande del av det mänskliga och kreativa i samhällsutvecklingen. Den bör så långt det är möjligt stå fri från politiska och ekonomiska intressen och ha en så neutral finansiering som möjligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Energi är en samhällsviktig funktion. Processen för att etablera ny energi behöver bli tydligare. Kommuners självbestämmande är en viktig grund, men det bör finnas en process där detta kan vägas mot sakskäl och allmännytta. Kommunerna ska så tidigt som möjligt finnas med i tillståndsprocessen och deras sakskäl väg tungt. De ska också kunna kompenseras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Att förbjuda tiggeri får inte bort anledningen till tiggeri utan flyttar bara problemet. Att som idag använda ordningslagen preventivt för att få bort en viss grupp av människor från det offentliga rummet är en farlig väg att gå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: I de fall där det är svårt att avgöra kön är det bra att möjligheten finns.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Jag är för fördelning 1/3-del vardera till föräldrarna (2st) och resten att fördela fritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Nätläkarna har sin funktion i ett digitaliserat samhälle. Syftet bör vara att avlasta resten av vården för en effektivare användning av resurserna. Däremot bör grunderna för finansiering och vad nätläkarna får göra ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Om man menar allvar med att integrationen behöver förböttras i Sverige så är permanenta uppehållstillstånd en av de viktigaste åtgörderna. Det bör såklart kompletteras med andra åtgärder för att få avsedd effekt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Grunderna för ett NATO-medlemskap har inte analyserats, utretts och diskuteras i tillräcklig omfattning för att fatta ett sådant historiskt beslut med så långtgående konsekvenser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Det viktigaste målet vad gäller arbetslöshet är att korta tiden för arbetslöshet, dvs minska långtidsarbetslöshet. De viktigaste åtgärderna är att då praktik, utbildning och att underlätta att snabbt få ett nytt jobb. Att minska bidrag är inte det som främst minskar arbetslöshet utan det ökar istället klyftorna och riskerar att permanenta fattigdom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Strandskyddet liksom allrmansrätten är en av de grunder som gör Sverige till ett bra och unikt land att leva i. Det ör bra att strandskyddet har setts över för att få bort de delar som inte har något större värde för natur och människor, men hindrar utveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Om det behövs, ja. Men det ska såklart vägas mot andra områden innan beslut tas. Försvaret ska inte ha en egen skattefil.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Public service ska ha ett brett uppdrag med demokratisk grund, och agera självständigt. Politiken ska inte detaljstyra på innehållsnivån.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Bilindustrin håller på att ställa om och behöver tydliga spelregler från politiken. Ett sådant är att ha måldatum att arbeta mot. Ett annat är att det finns tydliga och relevanta regler och stöd från det offentliga för att klara målen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: All forskning på utbildning och lärande visar att det är andra saker än betyg i låg ålder som har effekt på lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Idag får alla kommuner utom 13 nettobidrag från skatteutjämningsystemet. Endast dessa klarar sig utan tillskott utifrån. Staten står för ca 70 av 77 miljarder som systemet kostar. Utan skatteutjämningen skulle Kommunsverige krascha. Det behövs en genomlysning varför det är så, och åtgörder för att få livskraftiga kommuner i hela landet. Men att ta mer från de 13 kommunerna löser inte det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Jag tycker att köp av sexuella tjänster ska vara straffbart, men har ingen färdig åsikt om vilken straffskala som har bäst effekt och inte riskerar att öka utsattheten för prostituerade.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Det som i grunden behövs för att balansera den svenska bostadsmarknaden ör fler hyresrätter, inte dyrare. Utan en tillräckligt stor hyresmarknad blir bostadsrättsmarknaden överhettad med ökad skuldsättning och risk för bostads- och finansbubblor.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Poängen med höghastighetståg, förutom att komma snabbar fram på vissa sträckor, är att de skulle avlasta det befintlig järnvägsnätet som idag är överfullt med en mängd flaskhalsar som orsakar förseningar. En satsning på höghastighetståg bör kompletteras med regionala satsningar för att bli riktigt effektiv för att minska restiden och öka tillförlitligheten i tågnätet..

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Vårdens problem ör inte huvudmannen utan en organisatorisk fråga. Hur bedriver man en god vård? Vården behöver mer än idag utgå från att det ör människor som arbetar i vården och människor som behöver vårdens hjälp. Arbetsmiljön och patientmottagande, rätt vård på rätt ställe, och nära vård är det som behöver förbättras. Det är inte lätt, men nödvändigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Pandemin visade på vikten av att vi ska kunna vara hemma när vi är sjuka. Både för den personliga och folkhälsan behöver vi ha ett arbetsliv där det är tillåtet att vara sjuk. I grunden handlar det om att arbetslivet behöver vara hållbart för människors hälsa och välbefinnande.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Det är bra att det finns möjlighet till provanställning så att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna känna på varandra. När beslut väl är taget så ska det finnas goda sakskäl för uppsägning. Det är viktigt att arbetsgivaren känner att man har det fulla ansvaret för arbetsmiljön.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Miljökonsekvenserna måste väga tungt vid så stora ingrepp i naturen. Att som idag kunna driva en gruva några år, gå i konkurs och överlämna notan för sanering till staten på hundratals miljoner ska inte vara möjligt. Saneringsansvaret ska vara säkrat redan i starten

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Det är omvärldens behov som är avgörande. Krig som i Ukraina och Syrien kan det inte blundas för. Den kompetens för mottagande som stat, kommuner och frivilligorganisationer har byggt upp bevaras och utvecklas för både bättre mottagande och integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Brottsmisstanke ska vara grunden för rätt till avlyssning. Utan det urholkas rättssäkerheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Sandström: Vi behöver se över skattesystemet så att det är mer lönsamt att arbeta än att äga. Jag är av princip för en skatteväxling där skatt på arbete sänks och skatt på produktion och konsumtion höjs. Särskilt det som skadar miljö och klimat. Det behöver göras efter noggrann analys och genomföras på ett sätt som inte ökar (helst minskar) klyftor eller skadar (helst främjar) ekonomin.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Sandström: Extra viktig Grunden för skogsbruket bör vara biologisk mångfald, vara en kolsänka för koldioxid, minska risk för bränder, att träd faller vid stormar, och rekreation. Med det sagt behöver vi ett skogsbruk som även mindre skogsägare kan ägna sig åt och som ger material till t ex trähus pappersmassa etc. Det är en svår balansgång som dåligt lämpar sig för förenklade politiska ställningstaganden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Sandströms val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat