Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annelie Luthman (fotograf null)

Annelie Luthman

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag alltid kommer att kämpa för liberala frihetliga värden och i vårt samhälle. Jag är en erfaren norrländsk kvinna med en stark vilja och förmåga att bidra till att forma vårt land inför framtiden. Mitt tålamod, målmedvetenhet och min tydlighet är viktiga egenskaper i ett riksdagsuppdrag.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad person med stort intresse för samhällsutveckling och främst frågor om utbildning, hälsovård, sociala frågor och näringslivsutveckling. Jag arbetar i finansbranschen sedan nästan 40 år. Det som driver mig är vikten av rättvisa, jämställdhet och rätten att leva våra egna liv precis som vi vill utan att det begränsar eller kränker någon annan.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna en stark borgerlig regering med L, M, KD och gärna C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Annelie Luthman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Annelie Luthman: Extra viktig Jag vill behålla friskolor och fritt skolval. Välskötta skolor med välutbildade lärare tillför både elever och samhället stora fördelar. Vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning ska vara förbjudet. Skolan ät så klart till för eleverna och inte tvärt om.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Annelie Luthman: Vi behöver en omfattande elektrifiering. Klimatomställningen kräver det. Produktionen, distributionen och användningen av el kommer att öka jättemycket de närmaste 20 åren. För att detta ska vara möjligt och för att ha säker leverans av el det gå att planera produktionen. Det enda fossilfria kaftslaget som går att bygga ut tillräcklig är kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Annelie Luthman: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Det finns andra åtgärder som är mer prioriterade, såsom fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, enklare regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Annelie Luthman: Genom RUT-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet samtidigt som fler kommer i arbete. RUT-tjänster underlättar också vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Annelie Luthman: Liberalerna står upp för enprocentsmålet. Vi ska vara stolta över att Sverige är et land som satsar mycket på det internationella biståndet. En minskning av biståndet skulle innebära en minskad satsning på alla människors fri-och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och utsattheten minskar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Annelie Luthman: Liberalerna står bakom dagens ordning. År 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungafamiljen som får del av anslaget, det så kallade apanaget. Vi har inga förslag på förändringar av reglerna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Annelie Luthman: När priserna på världsmarknaden stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även då skatterna tillfälligt sänks. Liberalerna vill att fordonsägare ska uppmuntras till att välja hållbara kommunikationer och att företag lyckas med nya innovationer.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Annelie Luthman: Jag och Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. 2008 slopade alliansregeringen skatten och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift. Jag är stolt över att vi Liberaler har medverkat till detta och kommer inte gå med på att en ny skatt införs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Annelie Luthman: Att utöka ramarna för kultursatsningar kan inte enbart ske via skattsedeln. Det finns privata aktörer som är villiga att utveckla konst, musik och övrig kultur. Detta ska uppmuntras. Kulturen behöver mer pengar än idag. Samtidigt är det viktigt att värna fri konst och kultur liksom public service.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Annelie Luthman: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Intressena måste vägas mot varandra i fall för fall. Samtidigt måste processen från tillstånd till byggande bli mer rättssäker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Annelie Luthman: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot ska alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska tas omhand av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Annelie Luthman: Det finns exempel på andra länder där det går att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill. Liberalerna vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Annelie Luthman: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dess 90 dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än idag. Vi Liberaler vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjlig att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Annelie Luthman: God vård även via digitala kontakter är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som jag vill se. Dagens ersättningssystem är dock ohållbart när det gäller finansieringen av nätläkare. Vi vill se en ny, bättre ersättningsmodell för regionerna. Ett nätläkarbesök ska inte likställas ekonomiskt med ett besök i annat läns sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Annelie Luthman: Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar bör tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel tills att migrationspolitiken förändrats ordentligt på EU-nivå. Vi har stora utmaningar i vårt land med att välkomna nya svenskar på ett bra sätt. Hela Europa måste ta ansvar och Sverige behöver en migrationspolitik som är mer lik övriga EU annars blir det som vid flyktingkrisen 2015.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Annelie Luthman: Extra viktig Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetet för Svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Nu behöver medlemskapet bli verklighet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Annelie Luthman: Det är viktigt att gapet mellan arbetslöshet och egen försörjning finns kvar men det får inte bli så att det ökar. För vissa grupper är gapet mycket stort. Vi bör ha en obligatorisk anslutning till A-kassa. I dag finns gott om jobb i vissa sektorer och vi har företag som har akuta problem att hitta rätt personal. Det ska löna sig at arbeta. Därför ska skatt på lön minska.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Annelie Luthman: I glesbygd finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddets syften. Det behövs stora förändringar i strandskyddsreglerna. Självklart ska också människors närhet och tillgång till vattendrag värnas liksom naturvärden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Annelie Luthman: Vi behöver prioritera försvaret inom de finansiella ramar staten har. Därför får staten avstå bidrag och symbolpolitik som går till andra än de mest utsatta i vårt land. Skattetrycket i Sverige är högt och ständigt höjda skatter är inte lösningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Annelie Luthman: Extra viktig Public service medier har till uppgift att bedriva radio- och TV verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Därför vill jag och Liberalerna att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som mycket viktigt att värna just oberoendet och kvaliteten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Annelie Luthman: Det är viktigt att minska utsläpp från fossila bränslen. Införandet av ett sådant förbud kan inte införas förrän tidigast 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Annelie Luthman: För oss Liberaler är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla kapacitet. Både nationella prov och betyg är verktyg för att utvärdera och se att varje elev utvecklas och får det stöd de behöver få för att lära sig så mycket som möjligt. Höga förväntningar och tidiga betyg är viktigt. Vi vill veta hur det går. Därför ska alla skolor kunna välja att sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Annelie Luthman: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna för dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Annelie Luthman: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Annelie Luthman: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Annelie Luthman: Extra viktig Vi har i Sverige har ett större behov av att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än idag. Det saknas långsiktig finansiering av höghastighetsbanor och vi behöver prioritera. Just nu drabbas våra befintliga järnvägar av dåligt underhåll. Detta underhållsbehov är akut och har valts bort under alldeles för lång tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Annelie Luthman: Extra viktig Statens roll i sjukvården måste tydliggöras. Detaljstyrningen, inte minst från politiskt håll, behöver minska. Staten behöver ta ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Annelie Luthman: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i andra försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Annelie Luthman: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Svensk arbetsrätt behöver också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. För att fler företag ska våga anställa så behöver arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformers.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Annelie Luthman: Det behöver ställas tydliga krav på den som vill öppna en gruva. den svenska gruvnäringen är viktig. processen för att söka om tillstånd måste bli effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Vi har höga miljökrav i Sverige och detta har vi Liberaler bidragit till. Detta är en konkurrensfördel nu och framåt för vår svenska gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Annelie Luthman: Asylrätten ska värnas. Sverige ska ha en invandringspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande. Därför måste vårt mottagande och stöd till nya svenskar förbättras. Sverige ska fortsätta ta emot kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Annelie Luthman: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Annelie Luthman: Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat ihop. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar som i sin tur får ekonomin att växa. Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Annelie Luthman: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör at sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annelie Luthmans val:

  • Integration
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning