Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Mejern Larsson (fotograf null)

Lars Mejern Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

När jag kom in i riksdagen bestämde jag mig för att praktisera inom olika yrken och verksamheter för att få en bild av vardagen på länets arbetsplatser. Eftersom jag har ambitionen att lyfta värmlänningarnas vardagsproblem blir ingen fråga för liten och bredden blir stor när man träffar så många människor som jag gör.

Presentera dig själv

Lars Mejern Larsson bor i Karlstad och särbo med två barn.

Vad har du för yrke?

Snickare och Ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna i regeringsposition men med ett starkare mandat.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Mejern Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Vi ska värna valfriheten men få bort vinstjakten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lars Mejern Larsson: Extra viktig Det är ett måste att säkra Sveriges långsiktiga energiförsörjning och valet står inte mellan förnybar energi, som vindkraft eller kärnkraft. Svaret är både och för att säkerställa en baskraft. Dessutom krävs långt fler åtgärder, som att bygga ut och förstärka vårt elnät för att leda elen dit den behövs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lars Mejern Larsson: Visitationszoner riskerar att göra mer skada än nytta, vilket inte minst poliser som jobbar i de aktuella områdena vittnar om.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Användningen av hushållsnära tjänster ökar kontinuerligt, och vi har inga förslag om att avskaffa RUT-avdraget, men det gäller att hela tiden motverka fusk och arbetslivskriminalitet. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lars Mejern Larsson: Vi står upp för att biståndet ska uppgå till en procent av BNI och användas till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Men utvecklingssamarbetet ska vara ändamålsenligt, ha hög kvalité, klimatsäkras och bekämpa fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lars Mejern Larsson: Sveriges statsskick är konstitutionell monarki, ett styrelseskick som Socialdemokraterna har varit med om att besluta och som tjänar landet väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar hela Europa, och många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Den S-ledda regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att lindra effekterna av prisökningarna.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Finns inga sådana planer från vår sida ,att höja den borgerliga fastighetsavgiften eller ändra på de rester av den statliga fastighetsskatten som finns kvar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lars Mejern Larsson: Positivt att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lars Mejern Larsson: Kommunerna ska fortsatt få bestämma om vindkraftsbyggen. Regeringen har lagt fram ett vindkraftspaket för att snabba upp utbyggnaden av billig och grön el i Sverige samtidigt som det kommunala vetot, rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt, behålls

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lars Mejern Larsson: Vi vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud ,polisen har annat att göra. Vi har däremot förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Lars Mejern Larsson: En ändring av personnummer skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner. Tack vare mer än 60 års användning av personnummer har vii Sverige en källa av värdefull kunskap som många andra länder saknar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lars Mejern Larsson: Vi anser att föräldraförsäkringen successivt ska delas helt lika. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lars Mejern Larsson: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lars Mejern Larsson: Tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas som huvudregel skyddsbehövande. Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lars Mejern Larsson: Omvärlden har förändrats och Rysslands anfallskrig i Ukraina har fundamentalt försämrat säkerheten i vårt närområde. Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Extra viktig Vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen. När pandemin slog till genomförde vi en förstärkning av a-kassan och gav fler löntagare en möjlighet att övervintra krisen. Vi går nu till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Vi anser att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Lars Mejern Larsson: Sverige är värt att försvaras. Därför är det viktigt att vi ökar vår försvarsförmåga och ökar finansieringen av försvaret till 2 % av BNP. När vi gör stora gemensamma åtaganden skickar det också en stark signal om vi är beredda att finansiera åtagandena på ett stabilt och långsiktigt sätt. Då är det rimligt att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt och säkert

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lars Mejern Larsson: Extra viktig Fria och oberoende medier utgör en del av demokratins fundament. Vi anser att public service ska erbjuda ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet. Mångfalden måste värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lars Mejern Larsson: Men genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är dessutom bra för klimatet. För vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030,därför premieras fordon med låga utsläpp av koldioxid medan fordon med högautsläpp får högre skatt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Lars Mejern Larsson: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Vi anser att betyg ska ges från årskurs 6

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lars Mejern Larsson: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar. Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt storhänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka. Vi behöver omfördela resurser . En mer jämlik välfärd i hela Sverige är ett måste.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Lars Mejern Larsson: Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse. Böter ska därför tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Lars Mejern Larsson: Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lars Mejern Larsson: Arbetet med nya stambanor ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och järnvägsstråk rustas för framtiden. Vi vill se fortsatta investeringar i infrastruktur i hela landet. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lars Mejern Larsson: Sjukvården blir inte bättre av att i detalj centralstyras från Stockholm. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och mer samarbete i regionernas sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Lars Mejern Larsson: Karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Vi vill därför se över hur regelverket skulle kunna ändras så att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lars Mejern Larsson: Arbetsmarknadens parter har förhandlat och kommit överens om hur arbetsrätten ska reformeras och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lars Mejern Larsson: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Mejern Larssons val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning