Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Beata Allen (fotograf null)

Beata Allen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill jobba för ett samhälle med en grön liberal inriktning där jämställdhet och lika villkor för människor i hela landet är centralt. De flesta jobben skapas av små och växande företag, vi behöver fler sådana jobbskapare. Vi måste göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden. Jag vill trycka tillbaka utanförskapet och skapa goda villkor och förutsättningar för våra barn och unga.

Presentera dig själv

Jag engagerade mig politiskt 2010, då fick jag förtroendet att bli vald som ledamot i kommunstyrelsen och därefter blev jag ordförande i sociala utskottet. 2019 blev jag kommunstyrelsens ordförande och leder i dag det politiska arbetet i Aneby kommun. Jag är tjänstledig från min anställning som samordnare på Jordbruksverket. I botten är jag utbildad miljösamordnare.

Vad har du för yrke?

Kommunstyrelsens ordförande i Aneby kommun, Samordnare Jordbruksverket

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Beata Allen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Extra viktig Vinstutdelning ska inte förbjudas, vinsten behövs för att återinvestera i verksamheten samt ha som buffert vid variationer av elevunderlag. Däremot ska tydliga och hårda krav ställas och se till att huvudmännen lever upp till skollagens krav. Vi måste säkerställa långsiktiga och seriösa aktörer så att alla barn får en likvärdig skola av hög kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Extra viktig Vi behöver öka den förnybara energiproduktionen som är bra för klimatet och vi måste öka takten. Kärnkraften kommer sannolikt att stå för en betydande del av vår energiproduktion ytterligare år framöver. Om kärnkraften ska byggas ut ska den byggas på marknadsmässiga villkor och inte med statliga stöd. Dessutom är byggtiden allt för lång då vi behöver en ökad energiproduktion redan i dag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: En effektiv och närvarande polis är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Jag vill att antalet poliser blir fler. Men att upprätta visitationszoner är inte rätt väg. Förtroendet för polisen måste stärkas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: RUT-avdraget ska definitivt vara kvar och med fördel breddas till fler tjänster. RUT-avdraget har gjort att fler företag har kunnat startas och då i särskilt av kvinnor. Fler företag innebär fler arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Extra viktig Sverige är ett rikt land. Det som händer med människor och klimatet i andra länder påverkar även oss. Genom bistånd kan Sverige bidra till en mer hållbar värld, men biståndet ska riktas till det som gör så stor skillnad som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Extra viktig En slopad skatten på det förnybara drivmedlet bör införas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Däremot är en regionaliserad fastighetsskatt för industri- och elproducerande fastigheter viktig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Kultur av olika slag är en viktigt del av ett hållbart samhälle. Den statliga kulturen måste komma hela landet till del. Offentlig finansiering garanterar en grundstomme och långsiktighet, min uppfattning är att en bredare bas av finansiärer leder till större delaktighet och engagemang. En ökad privat finansiering ger både mer pengar och stärkta förutsättningar för en ökad mångfald och oberoende.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Prövning av vindkraft måste bli både smidig, rättssäker och förutsägbar. Kommunens inflytande över etablering ska finnas kvar men ställningstagandet ska kommuniceras tidigt i processen och därefter ligga fast.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Att förbjuda tiggeri nationellt eller lokalt löser inte de verkliga problemen. Vi behöver hitta lösningar på EU-nivå. Respektive medlemsland måste ta ett större ansvar för sina fattigaste medborgare. Sverige ska dock vidta åtgärder mot olagliga tältläger och kriminella handlingar som nedskräpning och olovlig avledning av el.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Kampen för alla människors lika rätt och värde är självklar och något jag alltid kommer att kämpa för.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Extra viktig Jag vill se en jämställd, enkel och tydlig föräldraförsäkring. Jag vill dock inte detaljstyra människors privatliv. Vi behöver istället arbeta med attityder, strukturer och normer som begränsar. Det naturliga måste vara att kunna kombinera ett gott föräldraskap med ett gott arbetsliv, oavsett könstillhörighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Digital vård är ett sätt för många människor att få snabb hjälp. Den stärker också tillgängligheten, inte minst för de människor som bor i glesbygder. Valfriheten ska värnas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna. Det är viktigt att prioritera kvotflyktingar, det systemet innebär att flyktingarna kan komma till Sverige på ett tryggt och säkert sätt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Med den utveckling vi ser i Europa sedan Rysslands invasion av Ukraina bröt ut finns nu inte längre någon alternativ väg än ett NATO-medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: A-kassan är en försäkring som ska vara ett stöd när människor är mellan jobb. Genom att A-kassan fokuserarar på omställning bör den tillfälliga höjningen inte permanentas. Den ska ha en högre nivå under de första månaderna för att sedan trappas ned. Det bidrar till att människor inte fastnar i en långvarig arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: För mig är det självklart att värna allemansrätten och goda förutsättningar för djur- och växtliv. Sverige är i behov av ett förbättrat strandskydd som innebär att hela landet ska kunna utvecklas. Förutsättningar för byggande och företagande behöver anpassas till lokala behov och förutsättningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beata Allen: Absolut inte. Sverige behöver nya stambanor. Det är vår tids största samhällsbyggnadsprojekt. Det handlar om att skapa större arbetsmarknadsregioner, stärka den regionala tillväxten, att ställa om gods- och persontransporter från väg till järnväg, att öka kapaciteten i vårt järnvägsnät, att binda samman Sverige med Europa. Investeringen är så mycket mer än en enskild infrastruktursatsning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Beata Allen: Extra viktig Vi ska ha ett ordnat och tryggt mottagande för människor som är i behov av skydd. Asylrätten ska värnas. Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna. Det är viktigt att prioritera kvotflyktingar, det systemet innebär att flyktingarna kan komma till Sverige på ett tryggt och säkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Beata Allens val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning