Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Koch (fotograf null)

Eva Koch

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi står inför ett teknikskifte och då behövs ett parti som satsar på framtida tekniker och samtidigt värnar om människor och företag som behöver ställa om. Den som röstar på mig kan lita på att jag är lösningsinriktad och kommer fokusera på klimat, omställning och den biologiska mångfalden.

Presentera dig själv

Jag är en disputerad civilingenjör, som arbetar med forskning inom medicinteknik och är ansvarig för patent. Forskningen har lärt mig vikten av att formulera målen väl och att ha tålamodet och drivet, att nå dem. Mitt engagemang i miljöfrågor är anledningen att jag är kandidat för Centerpartiet, då jag vill bidra till de politisk lösningar som behövs för att nå Parisavtalet

Vad har du för yrke?

Jag är senior forskare på ett medicintekniskt företag med ansvar för patent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Centerpartiet sitter i en regering med en tydlig grön profil där vi och de partier vi regerar med, på ett konstruktivt förhandlar fram lösningar på samhällsproblemen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Koch

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Våra skolor är en så samhällsviktig funktion att vi bör kräva att uppsatta kvalitetskrav och regelverk följs för att vinstutdelning i skolan ska få genomföras. Vinstutdelning i väl skötta företag är inte ett problem, men vi behöver anpassa regelverket så att vi kan ha tydliga villkor och riktlinjer oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Extra viktig Kärnkraften ska inte stängas ner i förtid p.g.a. politiska beslut och har en viktig roll när vi ställer om från fossil energi. Nyinvestering i kärnkraft är dock kostsamt och tar läng tid, så personligen vill jag hellre att vi investerar i havsbaserad vindkraft, energieffektiviseringar, ökad överföringskapacitet och flexibilitetstjänster.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Förslaget innebär att polisen får visitera vem som helst, utan uppenbar anledning, om man rör sig i någon av zonerna. Det innebär minskad transparens och riskerar att försämra förtroendet och riskera att ge polisen sämre förutsättningar att komma åt gängen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Den största fördelen med att införa RUT avdrag var att det bidrog att göra svarta jobb vita, att fler människor fick pensionsgrundande arbeten och blev en del av den reglerade arbetsmarknaden. Däremot skulle jag vilja att de arbeten som utförs inom RUT-systemet blir möjliga att köpa för att vi minskar beskattningen på arbete. En grön skatteväxling.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Världen står inför ett flertal kriser vilket gör en minskning av biståndet mycket olämplig. Exempelvis klimatkrisen, där vi behöver fokusera biståndet mot hållbar tillväxt och energiomställning och Rysslands invasion av Ukraina, som kommer innebära stora påfrestningar på livsmedelstillgången.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Kungahusets fyller en del funktioner, inklusive ett omhändertagande av nationalskatter, men i en allmän översyn av vad vi lägger våra pengar på kan jag se att vi kan göra besparingar på kungahusets budget för att prioritera andra mer kritiska budgetposter, inklusive försvar, klimatomställning etc.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Då skattenivån har motiverats utifrån att det ska vara dyrt att tanka att vi drivs mot att byta till miljövänligare alternativ, så är det underliggande priset nu vara den pådrivande faktorn just nu och en justering är möjlig. Ett allt för högt pris drabbar glesbygd där det inte finns alternativ. Däremot bör vi öka takten för fossilfria alternativ genom exempelvis investering i ladd-infrastruktur.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Extra viktig Vi kan enbart öka skatten på fastigheter om vi samtidigt sänker andra. Att öka skattebördan ytterligare är därför ett dåligt förslag. Skatt på fastighet kan dock vara en del av en grön skatteväxling där vi skulle kunna styra mot fastigheter med mindre klimatpåverkan. Det är dags att göra en översyn så att vi ser till att skatterna inte motverkar en omställning mot en mer cirkulär hållbar ekonomi.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Kultur gör samhällen attraktiva och politiken måste förenkla för kulturskapande företag, små och stora. Det är viktigt att kultur är tillgängligt för alla medborgare. Att det finns lokaler för kultur, exempelvis samlingslokaler och biografer. I storstaden där lokaler är för dyra och i mindre orter där publiken är färre, men med lika stora behov. Vi politiker måste vara möjliggörare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Vi vill halvera tiden för tillståndsprocesser. Idag är processerna alldeles för dyra, oförutsägbara och långsamma och vi behöver säkerställa att de blir mer rättssäkra, förutsebara och tidseffektiva. Då måste också kommuners processer påverkas. Vi vill också införa regionaliserade skattebaser för kraftproduktion som ekonomisk kompensation.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Vi kan inte förbjuda folk att be om hjälp, däremot behöver vi hjälpa människor att ta sig ur situationen som får dem att tigga. En fruktansvärd situation för de som tigger, som vi måste fortsätta att se och åtgärda. Då en del av tiggarna kommer från andra EU länder så bör vi inom EU ställa högre krav på de stater som de kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Vi behöver se över lagstiftningen så att vi kan genomföra denna lagändring utan att det exempelvis påverkar andra grupper negativt som exempelvis utsatta kvinnors behov av platser, som kvinnojourer. där de kan vara säkra på att inte behöva träffa män

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Den privata sfären är privat, men ojämställd fördelning av föräldraledigheten är ett typexempel på att vi som individer begränsas av omvärldens förväntningar på oss utifrån könstillhörighet. Utformningen av föräldraförsäkringen ska vara anpassad till vårt moderna samhälle och olika familjekonstellationer, samt premiera ett jämställt uttag av föräldradagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Nätläkare kan vara ett sätt att förenkla för patient och sjukvården. Ett sätt att få träffa en läkare i glesbygd, att hinna med fler patienter, eller att träffa en läkare på ett smittsäkert sätt. Däremot behöver vi se över deras finansiering, då vi annars riskerar att underminera budgeten för sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Permanenta uppehållstillstånden, är bättre för integrationen och bör därför vara huvudregeln,

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Jag ser medlemskap i NATO som en avskräckande strategi för att slippa hamna i krig. En försäkring som jag hoppas att vi aldrig behöver använda.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: A-kassan borde vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser. Att bara höja utan att stödja omställning är inte en hållbar lösning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Strandskyddet bör modifieras, men inte enbart utifrån ett landsbygdskriterium, då både risken för överexploatering och strändernas skyddsvärdet behöver beaktas. Det kommer även i fortsättningen finnas stränder även på landsbygden som behöver skydd, så en avskaffning skulle vara för drastiskt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Vi har redan en hög skattenivå. Vi måste kunna rätta mun efter matsäck och göra prioriteringar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Det är bra att det finns radio och tv som är oberoende från både politiken och marknaden. Public service ska vara brett för att spegla och vara relevant för hela samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Extra viktig Vi har som mål att Sverige ska vara nettoneutralt vad det gäller klimatgaser 2040 och då behöver vi fasa ut subventioner till fossila bränslen och göra de investeringar som krävs för att hållbara transportlösningar ska löna sig. Det är dock i linje med EU om vi inför ett sådant stopp först 2035, vilket även stöds av fordonstillverkarna. En snabbare utfasning är bra men först infrastruktursatsning

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Vi är för klåfingriga i skolan och ändringar är tidstjuvar. Att berörd lärarkår ska arbeta in betygskriterier innebär en stor risk för att eleven inte får likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Däremot behöver vi identifiera de elever som behöver extra stöd så tidigt som möjligt. Att en så stor andel elever som 14 % lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet är ett misslyckande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: En del av skatternas uppgift är att säkerställa att alla medborgare får en likvärdig välfärd. Då behöver man göra omfördelningar. vi anser att hela Sverige ska leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Utnyttjande av andra människors utsatthet bör vara straffbart. Böter har inte varit tillräckligt avskräckande.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Införande av marknadshyror är ett sätt att öka byggandet av hyresrätter. Det behövs dock många åtgärder som att exempelvis öka möjligheten att hyra i andra hand genom att införa generösare skatteregler eller genom att se över byggkraven, för co-living där delade ytor minskar behoven.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Extra viktig Satsning på järnvägen, nya stambanor och underhåll är viktiga komponenter i att få en fossilfri infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Att genomföra en så stor sjukvårdsreform är ett riskfyllt företag där erfarenheten från reformeringen av polisen förskräcker. Pandemin gjorde dock att de stora skillnaderna och bristen på samordning hamnade i fokus. Vi bör lära oss av de erfarenheterna och öka samordningen där det behövs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Pandemin gjorde det tydligt att karensdagen ger upphov till sjuknärvaro och att vi behöver titta över hur vi säkerställer att arbetsgrupper som arbetar med riskgrupper inte riskerar att smitta dessa pga för dålig ekonomi. En utredning av sjukersättning har påbörjats och vi bör efter att den avslutats titta över sjukersättningar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: När det blir allt för svårt att säga upp anställda blir arbetsgivare för riskrädda när de anställer. Det missgynnar unga och nyinvandrade arbetstagare men också att vi får mer tillfälliga avtal, vikariat och inhyrd personal. Vi behöver bra omställningsavtal för att säkerställa att vi arbetstagarna kan matcha de behov som finns på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Koch: Extra viktig Vi behöver ha snabba , rättssäkra processer och behöver se över tillståndsprocesserna med denna ambition. Däremot behöver vi ha tydliga krav så att varken rennäring eller miljön skadas. Vi ska också ha höga krav på de som investerar i gruvor, då vi annars riskerar att ägarna går i konkurs och vi som samhälle står med kostnaderna för återställning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Koch: Sverige tjänar på en tydligt reglerad invandring.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Koch: Vi har gått polisen till mötes och signalerna är inte att detta är det som hindrar polisen idag

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Koch: Vi har ett högt skattetryck i Sverige där det inte lönar sig att utbilda sig. Framförallt vill jag se att vi har en grön skatteväxling där löneskatter skatter sänks samtidigt som resurskrävande konsumtion beskattas mer

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Koch: Den biologiska mångfalden är hotad. I ett sådant läge behöver vi se över om fler områden behöver skydda. Om mark bedöms som skyddsvärd behöver markägaren bli skäligen kompenserad.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Kochs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat