Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Drake af Hagelsrum

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det viktigaste är att alla faktiskt utnyttjar sin demokratiska rätt och går och röstar. Gärna på Liberalerna, som har så mycket konkret bra politik och ett ännu starkare skäl är Liberalernas ideologi. Alla människors rätt till frihet och att alla ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Och att skattemedel inte ska slösas. Därför ska du rösta.

Presentera dig själv

Jag bor i Norrköping med min man och våra två barn har flugit ur boet. Jag har under några år tagit en paus från det tidigare arbets- och näringslivet för att göra ett ordentligt besök i politiken. Jag är en liberalt sinnad person som tycker om natur- och kulturliv och brinner lite extra för folkhälsofrågor, idéburna organisationer och ett blomstrande näringsliv.

Vad har du för yrke?

Civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag har inga förebilder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt styre

Svar i valkompassen

:

Anna Drake af Hagelsrum

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det är viktigt att behålla det fria skolvalet och möjligheten att kunna välja friskolor. Så länge de är välskötta och håller hög utbildningskvalitet med välutbildade lärare så är de mycket värdefulla både för eleverna och för samhället i stort. Vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning ska inte tillåtas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Klimatomställningen kräver teknikutveckling och elektrifiering. För att klara av produktion, distribution och användning av el i framtiden krävs god leveranssäkerhet och därmed elproduktion som är planerbar. Behovet kommer att fördubblas inom 20 år och kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i så stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Poliser och socialtjänst behöver finnas på plats, enklare regler behövs för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring. Eventuellt behövs även visitationszoner, men mycket annat behöver åtgärdas först.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Fler måste ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad, så integrationsproblemen minskar och utanförskap bryts. Genom Rut-avdraget kommer fler i arbete. RUT-tjänster underlättar också vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det är en viktig satsning för alla människors fri- och rättigheter. Sverige ska vara stolta över att vi bidrar till den utvecklingen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Kungahuset är värdefullt för Sveriges internationella relationer och utgör ett viktigt symbolvärde i många sammanhang. Liberalerna står bakom dagens ordning och har inga förslag om att ändra reglerna kring apanaget ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: När världsmarknadspriserna stiger som nu behöver skatten på bensin och diesel sänkas. Den miljöstyrande effekten är tillräcklig ändå. Annars drabbas hushåll och företag på ett orimligt sätt. Lagom högt pris behövs för att skapa utveckling av hållbara alternativ och företag som tar fram innovativa lösningar utan fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Extra viktig Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger bestämt nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till. Privat ägande av bostäder är bra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Liberalerna vill inte minska det offentliga stödet till kulturen, även om det är viktigt att underlätta för privata aktörer att bidra så kulturen får bättre villkor och mer resurser. Kultur i alla former behövs för ett gott samhälle och kulturen ska vara tillgänglig med låga trösklar och högt i tak. att kulturen sammantaget får mer pengar än i dag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Vindkraft är bra, men vindkraften kräver stora ytor vilket ofta kommer i konflikt med andra intressen som man behöver ta större hänsyn till.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri är fel väg att gå. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas kraftfullt som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: I vissa andra länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill, men ett sådant förslag behöver i så fall nogsamt utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än de 90 dagar som gäller idag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre. Valfrihet är bra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Möjligheten till god digital vård bidrar till att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som vi vill se. Däremot är det uppenbart att dagens ersättningssystem är ohållbart vad gäller finansieringen av nätläkare. Här vill vi se en ny, bättre, ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Sverige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar bör detta kvarstå tills politiken förändras väsentligt på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det ska löna sig att arbeta. Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare att anställa. Det behövs en mer rörlig arbetsmarknad, därför vill vi ha skattesänkningar, inte höjda bidrag, så att många fler går från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det svenska skattetrycket är redan högt, så fler behöver komma i arbete och skattemedlen behöver användas mer varsamt. Vi ska prioritera försvaret framför bidragspolitik. Bidrag ska inte gå till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Liberalerna värnar public service-mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi vill därför att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som vår uppgift att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det är orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025. Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: För Liberalerna är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi är därför för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Det är bra att skolorna får utforma verksamheten som de finner bäst, så länge kraven är höga och kvaliten god. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst, så viss utjämning utifrån kommunernas ekonomiska förutsättningar behövs. Liberalerna står bakom principerna för dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det finns både för- och nackdelar med detta stora och kostsamma projekt, men goda transporter är viktiga för utvecklingen framåt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Statens roll i sjukvården behöver tydliggöras och stärkas. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Ansökningsprocessen behöver vara ffektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar men också med tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. Miljökraven är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Det ska löna sig att arbeta. Med sänkt statlig inkomstskatt kommer det att bli större drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat hop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, många arter är mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Därför behöver sammanhängande skogsområden skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Drake af Hagelsrums val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Anna Drake af Hagelsrum: Skolan eftersom den bygger framtiden. Integrationen eftersom den som kommer till Sverige måste ha jobb för att tillhöra, svenskkunskaper för att tillföra. Klimatet eftersom det är vår tids ödesfråga. Brottsbekämpning eftersom få saker hotar människors frihet så mycket som brott. Sjukvården eftersom vårdköerna måste kortas.