Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Flank (fotograf )

Thomas Flank

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag arbetar för det jag tror på och min övertygelse om behovet av ett systemskift är stark. Sverige är ett bra land, men vi behöver arbeta för en förändring innan systemfelen blir kritiska för vår överlevnad som självständig nation baserat på våra historiska värderingar och vår egen kultur.

Presentera dig själv

Politik och samhällsintresse har alltid funnits i min bakgrund, att få möjligheten att bidra och ge tillbaka är en förmån. Respekt för våra medmänniskor är en förutsättning för ett ärligt samtal och möjlighet till samexistens även då vi inte delar värderingar.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutveckling med inriktning mot digitalisering av finansiella flöden.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gustaf Mannerheim

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig högermajoritet under liberalkonservativ ledning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Flank

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig En aktör som bedriver en effektiv verksamhet som ger eleven hög kvalitet och den utbildning och start på livet som skolan ska ge ska också ha möjlighet till vinstutdelning. Privat näringsverksamhet ska inte förbjudas att ta ut vinst. Transparensen gentemot eleven och föräldrarna ska vara hög och visa på om vinstutdelningen är rimlig i förhållande till den kvalitet utbildningen ger.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Sverige behöver en stabil och trygg inhemsk energiförsörjning för att säkra övergången till en fossilfri energiförsjningssektor. En förstärkt och stabil elektrifieringen av samhället är en av våra viktigaste steg för nå klimatmål och få en trygg elförsörjning till omställning av industrin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Visitationszoner bör användas restriktivt och under begränsade tider och platser beroende på risknivå. Personlig integritet och medborgerliga- och mänskliga rättigheter måste respekteras. Vid förhöjd hotbild ska visitationszoner vara möjliga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Privatpersoners inköp av tjänster ska inte betungas med skatter och pålagor. Många individer behöver dem för att avlastas i ett alltmer komplicerat och krävande privat- och yrkesliv. Det ska vara enklare att kunna köpa in stöd och hjälp vid behov beroende privatlivets situation och behov. Det ger en möjlighet till ett mer vitalt näringsliv där enklare tjänster kan erbjudas utan hinder.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Internationellt stöd ska ges vid rätt tillfälle och med avsikt att ge stöd till ökade möjligheter för mottagaren att bygga en hållbar framtid utan fortsatt stöd. Uppföljning och återkrav måste bli mer framträdande om stödet missbrukas och eller inte ger det eftersträvade resultatet. Auktoritära stater ska inte erhålla stöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Kungahuset ska ges de resurser som krävs för att upprätthålla sitt ämbetsansvar och uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Skattetrycket ska generellt minska. Alldeles för många människor på mindre orter och i glesbygd har inga verkliga alternativ till bilen eller andra fossildrivna fordon. Alternativen måste komma på plats innan skatten för fossila bränslen drivs upp som en del av omställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Fastigheter i sig genererar inga intäkten och ska därför inte beskattas. Skatt kan tas ut vid försäljning som generar vinst. Skatt på fastigheter riskerar i alldeles för stort grad att leda till att innehavare eller den som ärver behöver lämna fastigheten pga skattekrav, det är orimligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: De formella samhället ska fokusera på kärnverksamheterna och skydd av demokratiska och medborgerliga rättigheter och nationens försvar. Föreningsliv och kultur ska i huvudsak finansieras av de som utövar aktiviteterna. Gåvor och sponsorskap ska premieras som finansieringsmöjligheter, bl.a via möjlighet till skattereducering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig De som berörs ska också ha en större möjlighet att påverka sin närmiljö, ökad kompensation ska ges till dem som ger tillstånd. En kommun som avsätter plats för vindkraft ska ges ekonomisk kompensation från den som äger anläggningen. Kommunen ska självständigt kunna fatta beslut om anläggning av vindkraft inom sina gränser som en del av det kommunala självbestämmandet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Thomas Flank har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Om vi önskar jämlikhet och jämställdhet mellan könen så är inte rätt väg att gå via en ökad grad av identitetspolitik. Då ska vi kanske överväga att ta bort könstillhörighet helt ur offentliga och officiella folkbokföring och identitetshandlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Det är bara familjen och föräldrarna själva som kan bedöma vad som passar dem bäst. Vaksamhet måste dock finnas för hur det påverkar jämställdhet och jämlikhet inom familjen och samhället som helhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig En ökad privatiseringsgrad inom vården leder ofta till ökad kvalitet och effektivisering. Den offentliga vården kan bara möta behovet genom egen förändring och erbjuda de tjänster som medborgarna behöver.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Nej, tillfälliga och tidsbegränsade uppehållstillstånd måste vara grundregeln. Permanent uppehållstillstånd kan ges när avsikten hos den sökande är att permanent bosätta sig i Sverige inför ansökan om medborgarskap. Den ska även bara ges vid undantag då den som är berörd bedöms utsättas för permanent risk att förlora livet vid utvisning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Ryssland och deras allierade utgör ett hot och en risk mot Sverige inom överskådlig tid. En militär allians med ömsesidigt skydd vid angrepp höjer tröskeln för en väpnad konflikt. NATO dämpar även konfliktnivån mellan existerande medlemmar och minskar risken för regional konflikt mellan medlemmar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: En tillfällig höjning ska var just tillfällig. Det går inte att nyttja tillfälliga kriser till att permanenta förändringar som uppges vara tillfälliga, de undergräver förtroende hos allmänheten. A-kassan i sin nuvarande form bör förändras i grunden och bli mer flexibel och släppa sin starka koppling visavi fackförbunden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Strandskyddet ska förändras och anpassas till de faktiska behoven i den omgivning som ska skyddas, äganderätten ska stärkas när det möjligheterna att nyttja mark nära vattendrag, öppna vatten och havsmiljöer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Finansieringen ska i första hand ske genom omfördelning av tillgängliga medel inom statsförvaltningen. Nedläggning och omstrukturering av myndigheter som inte stödjer statens kärnverksamhet ska vara ett första steg i omstruktureringen och finansieringen av det svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Public service ska inte konkurrera med privata aktörer inom nöjessegment, idrott och kultur. Huvudsyftet ska vara samhällsbevakning och fylla de områden som de kommersiella aktörerna inte har intresse av, ett huvuduppdrag ska vara inkludering av de nationella minoritetsgrupperna och de med särskilda behov med hänsyn funktionsvariationer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Förbud kan aldrig vara ett val innan elektrifieringen har kommit längre av fordonsflottan och laddinfrastrukturen. Alternativa bränslen måste ges mer tid att utvecklas och komma på plats.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Elever utvecklas i takt och betyg ger bara en del av bilden. Det är bättre med mer är utvecklande dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Betyget får en större betydelse i de högre årsklasserna och som sammanhållande avgångsbetyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Skatten ska vara en finansiering av offentlig kärnverksamhet, inte ett verktyg för en omfördelning mellan rik och fattig. Kommunerna behöver i första hand anpassa sin verksamhet efter den skattebas som finns inom kommunen. Vid för låg skattebas ska kommunen utredas för att se om sammanslagning med närliggande kommun ger tillräcklig skattebas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: I första hand ska dagsbot utfärdas i kombination med utbildning för att visa på den kränkning prostitution innebär. Fängelsestraff kan ges om minderårig utsätts för den sexuella kränkningen eller då personen utsatts för trafficking. Om den prostituerade utför handling utan tvång ska straff även utfärdas för den prostituerade.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Dagens system har tydligt visa på bristerna med regleringen. En fri hyressättning skapar förutsättningar för en mer utvecklad bostadsmarknad som blir mer diversifierad och skapar intresse för fler grupper att hyra sin bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Investeringarna kommer bättre till användning om vi får ett järnvägssystem som fungerar i hela landet, höghastighetssatsningen är en gökunge inom Sveriges infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Om det innebär ett ökat inslag av LOV och privata aktörer som drivs av ett system av offentligt finansierade försäkringslösningar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: En karensdag är rimligt då det skapar en tröskeleffekt för att minska missbruket av sjukersättningen när det gäller frånvaro pga korta tillfälliga sjukskrivningar som inte alltid är berättigade.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Möjligheten att ersätta individer som inte fungerar i sitt uppdrag måste öka, och de som missbrukar sin ställning ska kunna fråntas sin anställning snabbare än idag. Uppsägning ska alltid vara motiverad och vid missbruk ska höga ersättningsnivåer skydda dem som utsätts för otillbörligt avsked.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Flank: Vi kan inte förlita oss på import av råvaror som vi har tillgång till inom landet. Vi måste öka graden av självförsörjning och öka andelen arbetstillfällen inom landets gruvnäring. Rimliga hänsyn ska tas till närliggande miljö och ersättning ska utgå till markägare och kommun där gruvan etableras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Flank: Alla ska ges möjlighet att söka asyl om de befinner sig inom landet eller vid landets gräns. Vid passage över annan nations territorium ska individen avvisas dit för asylprövning, närhetsprincip ska råda. När asyl beviljats ska en fördelningskvot finnas inom Europeiska Unionen i syfte att fördela ansvar och resurser.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Dagens digitaliseringsgrad går snabbt och de rättsvårdande myndigheterna måste ges möjlighet att följa utvecklingen och anpassa sin verktyg efter det. Ingen avlyssning ska få ske utan brottsmisstanke som inte ger minst fängelsestraff. Personer som inte omfattas av brottsmisstanke ska skyddas och deras integritet respekteras med hänsyn till medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Höginkomsttagare ska inte betala mer i skatt (proportionellt) jämfört med någon annan. Respekten för individens egendom ska skyddas och det omfattar även inkomsten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Flank: Extra viktig Skogen är en av Sveriges viktigaste näringar och inkomstkällor. Men det innebär inte att vi inte ska avsätta skyddsvärd skog för skydd i form av nationalparker och naturreservat. Hänsyn måste tas till biologisk mångfald och miljö.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Flanks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Thomas Flank: Energipolitiken skapar förutsättningar för en industrialisering som tar hänsyn till miljö och klimatomställningen. Lag och ordning skapar förutsättningar för ett tryggt samhällsklimat där barn, kvinnor och män får möjlighet till ett tryggt och rikt liv på samma villkor.