Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jenny Lundström (fotograf null)

Jenny Lundström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en driven politiker med erfarenhet från Regeringskansliet, partistyrelsen och uppdrag på såväl kommunal som regional nivå. Är en van förhandlare och vet också när det är dags att säga nej till ett förslag. Brinner för en rättvis omställning som inkluderar alla och där vi slutar sabba för framtida generationer.

Presentera dig själv

Under 1980-talet samarbetade jag med miljöorganisationer i dåvarande Östeuropa. Erfarenheterna från det gjorde det tydligt att vi inte kan ta demokratin för given, den kräver aktiva medborgare. Mina största intressen i politiken är djurskydd, klimat, miljö och matfrågor. Är veterinär och har på nära håll sett det starka sambandet mellan ett gott djurskydd och låg förekomst av antibiotikaresistens.

Vad har du för yrke?

Veterinär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarskjöld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Vi ser att det allra bästa för Sverige är ett rödgrönt mittenstyre som har majoritet i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jenny Lundström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Skolans syfte måste vara utbildning, inte vinst. Vinstutdelande aktiebolag ska inte driva skola. Mindre friskolor som har elevernas lärande i fokus ska främjas och den kommunala skolans helhetsansvar för grundskolan ska värnas.  

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Extra viktig Kärnkraften är inte en hållbar energikälla. Uranbrytningen innebär miljöproblem och metoden för avfallet har stora brister enligt oberoende forskare. Rysslands angrepp på Ukraina visar vilken säkerhetsrisk kärnkraft är. Den är extremt dyr och tar mycket lång tid att bygga. Det är billigare, säkrare och går snabbare att satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner skulle drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp, vilket riskerar att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen. Det förtroende som byggts upp riskerar att raseras om människor blir kollektivt utpekade.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Det finns både för och nackdelar med RUT. Det bör därför reformeras så att RUT främjar omställning och cirkulär ekonomi. Det är viktigt att RUT-avdraget inte blir en subvention av högavlönade grupper. Därför bör nivåer och inkluderade aktiviteter löpande ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Vi lever i en med stora orättvisor och biståndet är en av många viktiga delar för att bekämpa fattigdomen och hunger. Allt talar för att matpriserna ökar, klimatförändringarna ökar och flyktingströmmarna ökar. Då kan inte Sverige svika utan måste stå upp för det internationella utvecklingssamarbetet och medverka till hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030, såväl lokalt som globalt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Extra viktig Sveriges subventioner av fossila bränslen uppgår till miljardbelopp och att sänka skatten försvårar övergången till det fossilfria samhället och att vi ytterligare göder Putins krigskassa. Priset på utsläppen ska öka, inte minska, men utsatta grupper ska givetvis kompenseras. Politiken måste också främja hållbart resande: kollektivtrafik, cykel och elbil/biogasbil. Det ska vara lätt att göra rätt!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Fastigheter är en viktig skattebas. Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar som också möjliggör progressiv beskattning. Tills vi kan genomföra en genomgripande skattereform vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Kulturen ska stå fri från såväl kommersiella intressen som politiken. Därför är det viktigt att värna kulturens offentliga finansiering, som givetvis ska stå fri från politiska vindar. Avståndet mellan politiken och kulturen ska respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Frågan är delvis felaktigt ställd. Dagens beslutsprocess, där kommunernas veto kommer in sent i processen är inte bra, och måste därför reformeras. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft, men det måste bli tydligare när och hur kommunerna får säga nej till vindkraft. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Att be om hjälp kan aldrig vara ett brott! Tiggeriet är en konsekvens av en orättvis fördelning av resurser. Det krävs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Samtidigt som vi arbetar intensivt med att stötta människor här i Sverige behöver vi också samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Miljöpartiet vill därför införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Miljöpartiet vill både öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Digital vård ska vara en del i vårdkedjan och i den offentligt finansierade vården finns både offentliga och privata vårdgivare. Men att isolera den digitala vården till det enda sättet att ge vård innebär att vård inte alltid prioriteras efter behov och att skattemedel inte används på bäst sätt. Digital vård som inte är integrerad i vårdkedjan bör därför inte finansieras av skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Viktigt med permanenta uppehållstillstånd, det är en mycket viktigt faktor för en reell integration och etablering i samhället. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till stor ovisshet vilket varken gynnar den enskilde, dess omgivning eller samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Det har blivit tydligt att brådskan i den nuvarande processen inte har varit till gagn för Sverige. Vi vill fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Sverige får inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap, utan ska fortsätta värna mänskliga rättigheter. Nedrustningen måste fortsätta och vi vill ha en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Samhällets trygghetssystem måste vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Vi vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Extra viktig Naturen är till för alla. Allemansrätten och strandskyddet ska värnas. Strandskyddet garanterar allas tillgång till friluftsliv, bad och stränder, och ger goda livsvillkor för djur och växter. Strandskyddet måste stärkas i områden som är hårt exploaterade samt utefter Sveriges kuststräcka.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: En upprustning av försvaret får inte finansieras genom besparingar i välfärden, därför är det bättre med en finansiering via skatten. Skattehöjningen behöver dock utformas så att den inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Public service har en viktig roll som innefattar såväl bredd som spets och geografisk spridning. Miljöpartiet vill skydda public service i grundlagen. Public service ska vara fri från politisk styrning dess finansiering ska vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Extra viktig Redan idag dominerar elbilar i nybilsförsäljningen. Eftersom en bil har en lång livslängd, i medeltal används den i 18 år, är det mycket viktigt att utfasningen av fossilbilar påskyndas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Enligt forskningen har betyg i låg ålder negativ påverkan på lågpresterande elever, detta är ju en grupp som ska ha stöd och inte tappa självförtroende och motivation för sina studier. Betyg ska användas när det behövs, och Miljöpartiet anser att det ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: De generella statsbidragen till kommunerna behöver förstärkas, och den ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över. Vi vill också stärka kommunernas och regionernas ekonomi på andra sätt, bl.a. genom kompensation för vindkraft och vattenkraft samt höjd fastighetsavgift. Vi vill se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott hittills har kunnat straffas endast med böter. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror. Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Sverige behöver nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg. När vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år, är det rimligt att bygga för moderna och snabba tåg. Banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så att inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Det finns en övertro på att förstatligande löser problem. Det skapar snarare nya problem. Hälso- och sjukvården behöver organisatorisk ro och stabilitet. Däremot behöver staten ta ett större ansvar för finansiering, särskilt för den högspecialiserade sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver slopas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor på mer välbetalda jobb kan i högre grad dessutom jobba hemma medan de är småsjuka. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning, och komma tillrätta med problemen i den så kallade gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Lundström: Givetvis ska även gruvverksamhet leva upp till miljölagstiftningens krav och urfolks rättigheter enligt ILO 169. Kraven på ekonomiska säkerheter måste öka. En cirkulär ekonomi för metaller och sällsynta jordartsmetaller måste utvecklas så att behovet av nya gruvor minskar. Mer resurser behöver ges till miljöprövande myndigheter så att tillståndsprocessen för gruvindustrin kan göras mer effektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Lundström: Miljöpartiet har en vision om en värld där ingen tvingas fly men där alla har en möjlighet att flytta. Där är vi inte än, orättvisorna i världen är fortfarande alldeles för stora. Därför ska vi möta människor med medmänsklighet. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Lundström: Gängkriminaliteten måste bekämpas och möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning måste utökas något. Samtidigt måste vi värna om en bra balans mellan den personliga integriteten och behovet av att klara upp allvarliga brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Lundström: Klyftorna i Sverige ökar, det är inte en bra utveckling och det minskar sammanhållningen i samhället. Att äga kapital, t. ex. som värdepapper och bostäder gynnas av det nuvarande systemet medans de med lägre inkomster har halkat efter. Det är inte en bra utveckling. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Lundström: Extra viktig Det svenska skogsbruket bygger i hög utsträckning på kalhyggen. Allt fler gammelskogar avverkas och de stora fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta är hotade. Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar, men också övergång till andra brukningsmetoder som hyggesfritt. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jenny Lundströms val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning