Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Sander (fotograf Frida Sjögren)

Per Sander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag ser mig som empatisk, mångsidig, kreativ , lösningsinriktad och en god lyssnare med kompetens och erfarenhet från många områden. Jag anser att det är viktigt med helhetssyn på komplexa samhällsutmaningar. Värnar demokratin och social rättvisa, är representant för de utan röst: marginaliserade i Sverige, naturen, ofödda generationer samt fattiga och förtryckta i resten av världen. Ärlig och rak

Presentera dig själv

Engagerad i natur-och miljöfrågor sedan 1977 då jag gick med i Fältbiologerna. Bor i bostadsrätt tillsammans med fru, barn och hund. Jägmästarexamen från SLU, har även läst bl a energiteknik och ekonomi på högskolan. Läser mycket skön-och facklitteratur och är road av skidåkning dans samt spelar fiol i orkester. Har haft många uppdrag i olika föreningar och politiken.

Vad har du för yrke?

Enhetschef på statlig myndighet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre tillsammans med socialdemokraterna, vänstern och centern.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Sander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Sverige är unikt som tillåter vinst i skolan och det är en felaktig drivkraft som leder till segregation och fokus på annat än utbildning och lärande. Att resurserna delas mellan vinstdrivande företag och offentlig sektor drabbar både den kommunala skolan och mindre friskolor som har elevernas lärande i fokus. Det leder till betygsinflation och i slutänden sämre resultat för skolan och samhället.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Kärnkraften är en föråldrad och ineffektiv metod att producera el som är mycket dyr och ger upphov till ett avfall som måste förvaras säkert väldigt länge. Råvaran till kärnkraften finns i begränsad mängd. I ett globalt perspektiv är kärnkraft en marginell företeelse och endast förnyelsebara energikällor och energieffektivisering kan lösa världens energibehov. Det är värme som behövs mest inte el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Leder troligen till sämre relationer och tillit i dessa områden mellan polis och de människor som bor i dessa områden. Bättre att bygga förtroende och visitera de som polisen anser sig behöva visitera. Polisen har redan den möjligheten idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Rut-avdrag är bra om det leder till tjänstekonsumtion istället för varuproduktion. Det ger möjlighet till både enklare och kvalificerad arbeten och att fler kan köpa tjänster och att man lagar äldre saker istället för att köpa nytt. Man behöver förmodligen löpande se över avdragsnivåer och innehåll.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Flyktingströmmarna har senaste åren ökat med 100 % och många fler människor har efter pandemin hamnat i akut fattigdom, att då minska biståndet från ett av världens rikaste länder är inte rimligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Kungahuset kostar inte bara hundratals miljoner i apanage, det kostar avsevärda summor i minskad produktion hos svenska myndigheter och organisationer som släpper allt vad de har för händer för att serva kungahuset. Kungahuset kan inte vara en del av en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Om Sverige ska nå sina klimatmål är det avgörande att minska användningen av fossila bränslen och effektivaste medlet är priset. Skatten styr mot andra sätt att transportera sig och möjligheter för staten att subventionera hållbart resande och en omställning av transportsystemet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig I en tid med flyttbara skattebaser är fastigheter lämpliga beskatta eftersom de inte går att flytta. Det är viktigt skapa en mer rättvis beskattning av tillgångar. Låg fastighetsskatt har eldat på lånefesten och bidragit till orimliga priser i vissa delar av landet, nedtrappning är ränteavdragen är viktigare än höjd skatt. Tills ränteavdraget ses över så är det rimligt med höjd fastighetsavgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Om vi ska ha en fri och rik mångfald av kultur samt rimliga villkor för utövarna så måste den i ganska stor utsträckning ha samhällets stöd och stå fri från politiken. Privata aktörer är inte en garant för mångfalden och den fria kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft men det bör bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Att tigga kan inte vara ett brott och man kan inte förbjuda fattigdom. Samhällets resurser kan användas mer effektivt än att lagföra tiggare. Man behöver jobba med att undanröja fattigdom tillsammans med de länder som tiggare kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Man behöver underlätta tillvaron för människor som varken definierar sig som man eller kvinna men jag har ingen bestämd uppfattning i frågan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: För att jämställdheten i ska öka är det väsentligt och rimligt att samhället är med och bestämmer hur samhällets resurser i form av föräldrapenning fördelas. Viss flexibilitet och valfrihet i systemet är önskvärt. Detta är också viktigt för att barnen ska få möjlighet att knyta an och träffa båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Eftersom samhällets resurser riskerar att användas inoptimalt med nätläkare är det rimligt att en större egenfinansiering införs för att stävja "överanvändning".

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig För att människor på flykt ska känna trygghet, lära sig språk och snabbt integreras i samhället behöver man ge människor permanenta uppehållstillstånd när de beviljas asyl. Människor som har tillfälliga uppehållstillstånd mår mycket sämre, lär sig inte språk och kommer inte i produktivt arbete i samma utsträckning och särskilt utsatta är barn.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: På kort sikt är det motiverat men på lång sikt är det inget bra förslag eftersom det låser fast oss i ett samarbete med kärnvapenmakter och höga militära utgifter. Vi riskerar också att vara tvungen att samarbeta med fler despoter som Erdogan i Turkiet. Sverige behöver rusta totalförsvaret och bygga många samarbeten och jobba för nedrustning och avspänning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Människor vill arbeta och vara en del av samhället och måste få rimliga förutsättningar att klara av arbetslöshet och sjukdom därför bör grundnivån i A-kassan höjas för alla som arbetar. Det är viktigt att trygghetssystemen är robusta, rimliga och tydliga för alla som omfattas av dem. Systemet behöver reformeras så att alla kan känna trygghet ifall man hamnar utanför arbetslivet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Det generella strandskyddet har tjänat både människa och biologisk mångfald väl. Samhället behöver kunna styra den aggregerade exploateringen i landskapet så att inte värdefulla naturmiljöer förstörs och friluftslivet möjligheter försämras. Det finns redan idag 6 olika dispensmöjligheter och man kan skruva i det systemet för att ibland göra det lättare att bygga i områden med lågt tryck.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Eftersom det är så stora utgifter som krävs både för sjukvård, klimatomställning och försvar framöver behöver skatt höjas för att finansiera detta och för att inte svaga grupper ska behöva stå tillbaka så bör skatt höjas mest för de som har resurser. Ökade kapitalskatter är den viktigaste delen i hur vi ska få in ökad skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: En stark och bred public service är viktig för demokratin och för att medborgare ska få korrekt information och spegling av samhället. Public service behöver ett förstärkt skydd i lagstiftningen så att inte politiska krafter kan styra över innehållet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Extra viktig Eftersom Sverige ska nå klimatmål och mål som fossilfritt Sverige 2045 måste fossilbilar fasas ur systemet och nyförsäljning avslutas långt innan dess. Finns ingen anledning av sälja dessa när det finns laddbara alternativ eller biogas/biobränslebilar som kan säljas. Möjligen kommer bilparken att åldras ett par år innan tillräckligt många elbilar kan mätta marknaden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Skolan måste låta barn lyckas och känna glädje över att lära sig saker. Betyg sorterar barn och skapar stress och press och behövs inte förrän innan urval till högre studier. Dagens skol- och betygssystem är ett fatalt misslyckande som leder till att tiotusentals barn mår dåligt samt lämnar skolan som underkända med sargat självförtroende till en oviss framtid och ibland till kriminalitet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Sverige ska hålla ihop och idag är förutsättningar väldigt olika i Sverige för vilken vård, skola eller omsorg man får trots att man betalar väldigt olika mycket skatt. Det är inte rättvist att då många företag, organisationer och myndigheter har samlat sin huvudkontor och anställda i ett fåtal kommuner i Sverige så kan dessa kommuner enkelt kunna åtnjuta stora skatteintäkter och låg skattesats.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Köp av en annan människas kropp är en verksamhet som bör stoppas och många gånger är de människor som säljer sex utsatta, sargade, fattiga människor från andra länder inte sällan är utnyttjade av kriminella nätverk inom trafficking. Köper man sex och medverkar till att förstöra andra människors liv samt gynna dessa nätverken bör det straffas hårdare än idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Marknadshyror skulle leda till svårigheter för många med låga inkomster att få en bostad, de skulle inte ha råd med ett boende vid dagens bristsituation vilket skulle leda till behov av ökat stöd från samhället. Ökad marknadsinriktning skulle vara möjlig vid bättre balans på marknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Nya banor behöver byggas i Sverige eftersom det är trångt idag och svårt att öka trafiken. Om man ändå bygger nya banor är det lika bra att bygga dem så att det går att resa snabbt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Staten kan behöva ta ett större ansvar för finansieringen av sjukvården och en möjlighet skulle vara att ta över specialistsjukvården för att få större likvärdighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Eftersom arbetsmarknaden ser olika ut för individen så blir en karensdag väldigt orättvis där vissa grupper kan undvika den och andra inte.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Att det ska vara enkelt för arbetsgivare och säga upp anställda leder till en otryggare arbetsmarknad och risk för missbruk och att arbetsgivaren inte är lika noga vid anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Sander: Gruvnäring har en mycket kraftig och irreversibel miljöpåverkan på omgivningen därför måste den prövas noga och vägas mot andra intressen. Sverige behöver en stark lagstiftning och starka myndigheter som ställer krav på verksamhetsutövaren och skyddar allmän-och renskötselintressen. Sverige behöver dessutom öka mineralavgiften som är alldeles för låg.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Sander: Extra viktig Många människor är på flykt runt om i världen av olika skäl och det behöver världen tillsammans försöka undvika men det är ett faktum. Asylrätten ingår i de mänskliga rättigheterna och Sverige liksom alla länder i Europa och OECD bör ta emot fler kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Sander: Vi måste få bukt med t ex gängkriminaliteten. Vi behöver därför utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Sander: Kapitalinkomster och olika former av tillgångar ska beskattas högre och arbetsinkomster lägre. Ett samhälle där klyftorna vidgas och allt färre kontrollerar allt större del av förmögenheten är inte bra och leder till lägre tillväxt och olika former av misär och i slutänden till någon form av konvulsion. Alla blir förlorare i ett sådant samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Sander: Extra viktig Det är i skogslandskapet som flest hotade arter finns. Sverige är väg att helt missa miljömålet "Levande skogar", inom få år finns få oskyddade skogar med höga naturvärden kvar, allt annat är kulturskog med nuvarande utveckling och med nuvarande medel kommer troligtvis inte Sverige att nå upp till det vetenskapen anger eller de internationella målen som Sverige har anslutit sig till.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Sanders val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning