Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malin Skreding Hallgren (fotograf null)

Malin Skreding Hallgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är djupt engagerad i miljöfrågor och i rättvise- och jämlikhetsfrågor. Hållbarhetsperspektiven är alltid med i mina tankar och beslut. Jag har stor erfarenhet av att kommunicera i skrift och tal och argumenterar gärna för mina hjärtefrågor i debatter och diskussioner. Därför kan väljarna lita på att jag står trygg i Miljöpartiets värderingar och kan argumentera för viktiga politiska frågor.

Presentera dig själv

Jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor i allmänhet och miljö- och rättvisefrågor i synnerhet. Därför var det självklart för mig att engagera mig politiskt i Miljöpartiet. Jag bor i Huskvarna och älskar att röra mig ute i vätterbranternas natur till fots, på cykel eller i kajak.

Vad har du för yrke?

Hållbarhetssamordnare inom Region Jönköpings län

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en rödgrön majoritet, med C, MP, S och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Malin Skreding Hallgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Skolgång är en rättighet. Skola får aldrig bli en marknad med vinstutdelning. Allt eventuellt överskott ska gå tillbaka till verksamheten och ge resurser som krävs för bästa möjliga skolgång. Friskolorna har inte samma ansvar för att erbjuda skolgång som kommunerna och kan plocka ut vinst samtidigt som kommunala skolor går back. Det bidrar till ett ojämlikt, segregerat och därmed ovärdigt system.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Kärnkraft är dyrt och farligt. Den passar inte in i ett hållbart samhälle. Vår generation ska inte lämna efter oss mer livsfarligt kärnavfall till kommande generationer. Det tar också alltför lång tid att vänta på kärnkraftens utbyggnad för att möta behoven av fossilfri energi. Istället bör vindkraften till havs byggas ut i mycket större takt. Vi ska också satsa mycket mer på energieffektivisering

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Visitationszoner innebär kollektiv stigmatisering av boende i vissa områden. Det späder på misstänksamhet och misstro mot majoritetssamhället, istället för att stödja den tillit och det förtroende som vi behöver skapa för att bryta utanförskap. Polisen har redan laglig rätt att visitera misstänkta individer. Dessa insatser behöver vara individuella, inte kollektiva.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: RUT-avdraget kan vara bra, eftersom det är bättre för miljön och klimatet att vi konsumerar tjänster än varor. Avdraget skulle dock mer riktas mot tjänster kopplat till cirkulär ekonomi och reparationer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Att Sverige står upp för det internationella biståndet är jätteviktigt, både för människors överlevnad och för att förebygga konflikter och krig. Fattiga länder drabbas hårdast av klimatförändringar, som påverkar livsmedelsproduktion och skapar utsatthet för naturkatastrofer. Den rika världen som orsakar utsläppen måste ta sitt ansvar. Sverige har råd, och en stolt tradition, att gå i bräschen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Monarkin är en förlegad och odemokratisk tradition. Kungahuset står också för en livsstil med konsumtion som står i strid med en hållbar utveckling. Monarkin bör på sikt avskaffas i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Sänkt skatt på fossila drivmedel innebär att Sverige inte kommer att nå klimatmålen. Vi behöver istället satsa mer resurser på att ställa om samhället till hållbara transporter som tåg, buss, cykel och elbil, samt fossilfria drivmedel. Billigare bensin och diesel göder dessutom Putins krigskassa och icke-demokratiska oljestater.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Miljöpartiet vill inte höja skatten generellt, utan ha ett system för progressiv beskattning av bostäder. Det behövs en genomgripande reform, men innan den kan komma till stånd behövs ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Ett fritt kulturliv är nödvändigt för den demokratiska utvecklingen och kreativa mångfalden i samhället. Det ska varken styras av kommersiella eller politiska krafter. Kulturen ska få offentligt stöd, men den konstnärliga friheten måste respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Den lokala demokratin ska få bestämma var vindkraftverk ska placeras i kommunen. Men processen behöver bli tydligare kring när och hur kommunen får säga nej till vindkraft. Vindkraften är en viktig del av klimatomställningen och välbehövliga nyetableringar får inte slarvas bort genom otydliga processer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Det ska inte vara brottsligt att söka stöd och hjälp i en utsatt situation. Istället är det upp till var och en att avgöra om man vill ge pengar till personer som tigger. Det behövs istället sociala insatser för att motverka tiggeri, både i Sverige och i de länder som utsatta personer som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Det är varje människas rättighet att bestämma sin könsidentitet. När inte könsidentiteten stämmer med det juridiska könet kan det skapa både praktiska problem och en sämre självkänsla som kan leda till psykisk ohälsa för individen. Ett tredje juridiskt kön skulle underlätta livet för transpersoner och markera samhällets respekt för människors upplevda könsidentitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Att ha närhet till båda sina föräldrar främjar barnets utveckling. En delad föräldraledighet är också viktigt för jämställdheten, samtidigt som det kan finnas fler vuxna som är en del av barnets familj. Därför vill Miljöpartiet se en tredelad föräldraförsäkring, där föräldrarna får varsin öronmärkt del och fritt kan använda den tredje delen eller överlåta den åt en annan vuxen i barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Offentliga medel ska inte finansiera privata företags vinstutdelning. Det behövs tillgång till både fysisk och digital vård. Men det offentliga bör utveckla detta inom de egna systemen för att säkra en jämlik och behovsstyrd tillgång till vård, utifrån prioriteringsprinciperna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Med permanent uppehållstillstånd kan individen snabbare komma in i samhället, etablera sig och komma in på arbetsmarknaden, istället för att sväva i passiv ovisshet om hur framtiden ska bli. Det är särskilt viktigt med permanenta uppehållstillstånd för att värna barn och ungas utveckling, trygghet och framtidstro - och därmed förebygga kriminalitet och utanförskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Miljöpartiet härrör från fredsrörelsen och värnar konfliktlösning istället för kapprustning. Det gynnar varken Sveriges eller global säkerhet att gå med i en kärnvapenallians som Nato, där även totalitära stater ingår. Försvarssamarbeten kan byggas upp på andra sätt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Det är viktigt att A-kassan är rimlig för att minska klyftorna i samhället.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Strandskyddet är viktigt för både människa och natur. Tillgång till ett aktivt friluftsliv och sköna bad längs svenska sjöar är en viktig del av den svenska allemansrätten. Strandskyddet skyddar också strandnära växtlighet och djur och är därför viktigt för att bevara den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Upprustningen av försvaret får inte ske på bekostnad av välfärdens utveckling, det är två olika delar av samhället. Om mer resurser behövs till försvaret, behöver svenska skattebetalare hjälpa till med finansieringen. Eventuellt kan återinförandet av en värnskatt för personer som tjänar mycket vara ett stöd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Public service behöver ha ett brett uppdrag för att spegla hela det svenska samhället, både på bredden och på djupet. Politiken ska inte lägga sig i utbudet. Miljöpartiet vill att public service skyddas i grundlagen. Det är viktigt med en långsiktig och stabil finansiering. Dagens nivå är bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Bensin- och dieselbilar har ingen framtid, eftersom klimatomställningen kräver att vi övergår till fossilfria bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Betyg har mer negativa än positiva effekter i lägre åldrar, visar forskning. Barn som inte presterar så högt kan tappa både självkänsla och motivation för studier. Miljöpartiet vill inte ha betyg förrän i årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Ojämlikheten ökar i Sverige och det behövs ett gemensamt ansvar för att utjämna skillnaderna. Alla medborgare ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett var man bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Detta förslag ingår i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Det är ett allvarligt brott som motiverar fängelsestraff istället för böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Marknadshyror innebär med största sannolikhet höjda hyror. Bostadsmarknaden är redan segregerad och personer med låga inkomster är utsatta. Marknadshyror gynnar inte en jämlik bostadsmarknad utan riskerar att öka bostadsbristen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Sverige behöver utveckla tågtrafiken och minska flygtrafiken för att nå klimatmålen. Höghastighetståg innebär snabbare resor genom Sverige som ersätter behovet av flygresor, särskilt i södra och mellersta Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Statens ansvar är att se till att sjukvårdens lagar följs och att regionerna erbjuder en jämlik och tillgänglig vård. Det kan även innebära ett större ansvar för finansiering. Däremot bedrivs själva verksamheten bäst av regionerna, som befinner sig närmare både organisation, personal och patienter.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Dagens system är orättvist och otryggt. I vissa, ofta välbetalda, branscher kan människor arbeta hemifrån även vid sjukdom. I branscher med låga löner, där hemarbete knappast förekommer, finns det en risk att arbetstagare inte har råd att stanna hemma för karensdagen, utan går till jobbet även när de är sjuka. Det skulle bli både mer rättvist och mer smittsäkert om karensdagen avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Arbetsmarknaden behöver bli tryggare, snarare än mer otrygg.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Gruvdrift innebär stora risker för miljön och naturen. Miljöprövningar av ansökningar om att öppna gruvor måste därför göras grundligt och noggrant. Ansökningarna ska provas mot högt ställda miljökrav samt riksintresset för rennäringen. Det ska inte bli enklare att få tillstånd, däremot kan tillståndsprocessen bli mer effektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Skreding Hallgren: Extra viktig Asylrätten är en mänsklig rättighet som måste försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malin Skreding Hallgrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning