Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kenneth Gustavsson (fotograf )

Kenneth Gustavsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige står inför enorma samhällsutmaningar,jag vill vara med och hitta lösningar på dessa utan att göra avkall på en human samhällsstruktur. Centerpartiet har under många år stått emot de krafter som vill göra Sverige kallare,det arbetet ska fortsätta.Vi behöver också hitta lösningen på utmaningarna inom de sociala områdena, det måste ske med fokus på de enskilda individer vi är satta att hjäpa.

Presentera dig själv

Jag växte upp på en lantgård i Rävmarken, ett litet samhälle i Dals-Eds kommun. Mina syskon och jag lärde oss tidigt att ta ansvar, och om något skulle hända, då fick vi lösa det på egen hand. Detta är något jag bär nära hjärtat och tar fram som min drivkraft i både yrkeslivet och i mitt politiska arbete.

Vad har du för yrke?

Utbildningsansvarig Skogsvård

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet behöver finnas i mitten som en motpol till de vänster och högerradikala krafter som drar sönder Sverige. Centerpartiet ska föra en politik som skapar goda förutsättningar för företagande och därmed fler arbetstillfällen. Landsbygdens frågor måste lyftas fram i den allmänna diskussionen och genom det skapa bättre förutsättningar att leva och verka utanför storstadsområdena.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kenneth Gustavsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Att se på kvalitén på skolan och dess innehåll ska det fokuseras på, men friskolor skapas det möjlighet till detta. Det ska finnas möjlighet att genom bra ledarskap och goda skolresultat kunna ta ut en vinstmarginal som gynnar skolans utveckling. Om en friskola däremot inte lyckas med sina mål om god arbetsmiljö och goda studieresultat borde vinstmarginalen oavkortat gå till dessa mål.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Kärnkraften är med dagens teknologiska kunnande inte ett hållbart alternativ. Vi har idag inget bra sätt att hantera det radioaktiva avfall som kärnkraften producerar, vilket kommer påverka våra framtida generationer. En eventuell utbyggnad av kärnkraften kommer ta 10-tals år att genomföra och vi måste hitta lösningar idag, här är vind, sol och vatten mycket bättre.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi ska vara ett liberalt samhälle som ska bygga på våra värderingsgrunder om att varje människas lika värde och rätt. Visitationszoner kommer skapa ännu större misstänksamhet mot vårt samhälle och peka ut oskyldiga individer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: RUT-avdraget ger möjlighet till fler arbetstillfällen inom den vita arbetsmarknaden och minskar lockelsen att anställa svart.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi är ett rikt land med stora möjligheter att hjälpa andra, därför ska vi också ta det ansvaret.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Kungahuset skapar en positiv bild av Sverige och behöver ett apanage (medel) för att utföra detta, men som alla andra kostnader måste vi se över om dagens nivåer är den rätta för de uppgifter man utför.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Att generellt sänka skatten på bensin och diesel är ingen långsiktig lösning för att få fler att gå över till mer klimatvänliga alternativ och för att gynna en utveckling i denna riktning. En minskning av skatten kommer gynna oljebolagens vinster då vi kommer fortsätta att nyttja fossila bränslen i oförminskad takt,med påverkan på miljön. Kortsiktigt kan det dock var nödvändigt för vissa sektorer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Att överhuvudtaget betala skatt för en bostad som köpts av skattade medel känns mycket märkligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Att låta privata aktörer gå in och i större grad finansiera Kulturen skulle skapa mer utrymme för det offentliga att gå in i kultursektorer som idag har svårt att nå fram till publiken. Detta kommer att skapa mer kultur i det Svenska samhället och gynna mångfalden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Vi ser idag omotiverade veton som läggs fram av kommunerna, inte minst i våra kustområden där vi med rätt planering skulle kunna starta en stor omställning mot Kärnkrafts-och Fossilfri energiförsörjning. Givetvis måste dessa parker skapa så lite påverkan på sina omgivningar som möjligt med bra och förankrade konsekvensanalyser som grund.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Centerpartiet har under många år stått emot de krafter som vill göra Sverige kallare, det arbetet ska fortsätta. Vi behöver också hitta lösningen på utmaningarna inom de sociala områdena, det måste ske med fokus på de enskilda individer vi är satta att hjälpa och ska inkludera alla.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Ett tredje kön existerar inte per definition utan är antingen man eller kvinna. Det finns dock personer som har en personlig känsla och uppfattning om sin identitet som kan skapa förvirring, här skulle ett tredje pronomen kunna vara till hjälp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Det ska vara familjen som själva beslutar hur man ska fördela sina föräldradagar, att styra det från staten kommer innebära att färre dagar tas ut och barnen får mindre tid med sina föräldrar. En familj situation kan var mycket olika och därför ska dessa frågor styras där de bäst kan beslutas, nära familjen själv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi behöver såväl privata som offentliga vårdgivare för att kunna korta våra vårdköer. Patienter måste få lättillgänglig information om väntetider och kvalitet samt möjlighet att välja vård i hela landet, oavsett om den är offentlig eller privat.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: När man kommer in i Sverige borde det per automatik ges ett tillfälligt uppehållstillstånd med ett arbetstillstånd under utredningstiden. Alla människor mår bra av att kunna försörja sig själv, och fram tills dess att man har fått sitt asylskäl prövat om man har skäl att stanna eller inte borde det därför vara självklart att man skulle arbeta för sin försörjning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Med dagens osäkra omvärldssituation behöver vi skapa starkare allianser. Vi har i praktiken redan idag ett starkt och nära samarbete med NATO och en ansökan till att bli fullvärdig medlem är därför naturligt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: A-kassan ska vara en övergång från ett arbete till ett annat. Vi ska ha en robust A-Kassa som ger dessa förutsättningar, men stora höjningar av ersättningar som inte innebär en reell motprestation skapar ofta fel incitament.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Centerpartiet vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi måste arbeta med att prioritera hur våra skattemedel används, och därmed frigöra mer resurser till vårt gemensamma försvar. Ska vi ta till skattehöjningar varje gång vi ser utmaningar har snart vår medborgare inga pengar kvar i plånboken att leva för.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi ska ha en Public service som ger oss ett brett utbud av kultur, nyheter och nöjesprogram. Det smala nischade programutbudet kan den privata sektorn stå för.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi ser redan idag länder i vårt närområde som tar dessa steg i omställningen av vår fordonsflotta. Ett totalstopp för försäljningen av bensin och dieselbilar bör vara ett mål att infria inom kort, men frågan är när detta är möjligt att genomföra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Att införa betyg från 4:e klass kommer innebära ännu mer stress för våra barn som redan idag har stor press att lyckas i samhället. Bra utvärderingsinstrument som ger glädje och motivation bör vi sikta mot istället.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Sverige är kända för att ha en fördelningspolitik som ska skapa förutsättningar att verka i hela landet. Vi ser att fler och fler kommuner tar ett större ansvar för att ta hand om den åldrande befolkningen och därför måste en omfördelning ske från kommuner med yngre arbetsför befolkning som är i yrkeslivet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Det är aldrig ok att utnyttja en annan människas utsatthet och köpa sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Ska fler bostäder byggas är det också viktigt att förändra hur hyrorna sätts. Därför vill vi införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder, eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Samtidigt som vi vill ha en friare hyressättning vill vi också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi måste skapa en robust järnväg i hela landet där vi kan färdas enkelt, tryggt och snabbt. Mellan våra större städer ska det finnas alternativ till flyget för att minska vårt klimatavtryck därför behöver vi satsa på höghastighetsbanor. Vi behöver även förstärkningar på befintliga lokala banor för ett utvecklat tågresande på landsbygden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Att flytta beslutfattandet till Stockholm och riksdagen kommer inte förbättra tillgängligheten eller uppföljningen av sjukvården. Vi behöver satsa mer på en vård som finns nära människor, och att få besluten längre bort kommer inte gynna detta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Att ta bort karensdagen kommer skapa ökade belastningar på våra företag och inte gynna arbetslinjen. Vi måste däremot arbeta mer med insatser som förebygger att man hamnar i sjukdom och den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta alls ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering utan fördröjning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Centerpartiet har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. En modern, trygg och flexibel arbetsrätt, som möter behoven för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Gustavsson: Att allt fler företag väljer att flytta från Sverige är oroväckande, och arbetstillfällen på landsbygden försvinner. Vi vill därför att tillståndsprövningen reformeras för att bli mer effektiv och förutsägbar. Företag ska inte behöva vänta i åratal på ett godtyckligt avslag eller riskera utdragna rättsprocesser för att olika myndigheter överklagar varandras beslut.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Fler än 70 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Vi väljer medmänsklighet och öppenhet, vi ser potential i varje människa som väljer att komma till vårt samhälle och vill vara delaktig i vår gemensamma framtid. Centerpartiet vill se ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan delta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth Gustavsson: Vi har bra möjligheter redan i dag att kunna ta till de hjälpmedel som behövs vid förebyggande arbete eller brottsutredningar. Övervakning utan brottsmisstankar riskerar att skapa ett övervakningssamhälle som ingen vill ha.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth Gustavsson: Sverige har ett av världens högsta skattetryck, och vad definierar en höginkomsttagare. Med dagen löner så hamnar många av våra vårdanställda och lärare inom denna grupp. Vi behöver se över hur beskattningen slår och höja gränsen för den statliga inkomstskatten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth Gustavsson: Extra viktig Sveriges landyta täcks till närmare 70 procent av skog i någon form. Att detaljreglera användningen av all skogsmark är varken önskvärt eller görbart. En politik som bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler, är därför den bästa. Så klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kenneth Gustavssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Pensioner