Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikaëla Thorén (fotograf Niklas Eriksson)

Mikaëla Thorén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har tre frågor som jag vill driva: - Klimatet och den gröna omställningen - vi måste leva mer hållbart - En levande landsbygd - att man ska kunna bo och verka med en fungerande välfärd i hela landet - En bra och likvärdig skola - alla barn ska ha möjlighet att få en bra utbildning.

Presentera dig själv

Jag har ett stort människointresse, vilket jag också arbetat med på olika sätt genom livet. Jag är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi, grundläggande jurist och numera folkhögskollärare. Jag har tre barn och mitt största fritidsintresse är trädgårdsodling och körsång.

Vad har du för yrke?

Folkhögskollärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson - en klok, jordnära kvinna

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror att det kommer att krävas mycket kompromisser för att kunna styra Sverige efter valet, och jag skulle vilja se en bred koalition i mitten med Moderater, Liberaler, Socialdemokrater och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikaëla Thorén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mikaëla Thorén: Friskolor är en viktig del av vårt skolSverige. De medför en stor mångfald av pedagogik och har givit en större valfrihet för många skolbarn. Det är inte vinstutdelning som är problemet. Vi måste hitta sätt att säkerställa kvaliteten på skolor så att alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som valfriheten kommer fler till del.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mikaëla Thorén: Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Det behövs en ny energiöverenskommelse för att skapa långsiktiga spelregler för alla energislag, där kärnkraften är en del i mixen. I första hand måste vind- och solkraft byggas ut för att snabbt öka elproduktionen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mikaëla Thorén: Visitationszoner skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och människor. Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. För att stoppa gängkriminaliteten krävs ett brett arbete. Stärka polisen, skärpa straffen men framför allt arbeta med tidiga förebyggande åtgärder i familjerna och skolan.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mikaëla Thorén: RUT- och ROTavdragen har skapat mängder av nya företag och jobb, samt underlättat vardagen för många människor. Samtidigt har de gjort många svarta jobb vita, vilket ökat tryggheten för många som arbetar i dessa branscher.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Mikaëla Thorén: Vi ska vara stolta över Sveriges bistånd som gjort mycket nytta i världen. Nu måste vi fokusera biståndet mot hållbara jobb, klimat och energiomställning, demokrati och rättsstat för att göra så stor skillnad som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Mikaëla Thorén: Kungahuset är en stark symbol för Sverige. Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mikaëla Thorén: Det behövs en maximal sänkning av dieselskatten för jordbruket. Sveriges produktion av biodrivmedel måste samtidigt öka. Målet måste vara att Sverige ska bli nettoexportör av biodrivmedel, men då krävs både att reduktionsplikten behålls och att vi har skatter som faktiskt gynnar förnybart.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Mikaëla Thorén: Trots att den statliga fastighetsskatten slopats finns det fortfarande fastigheter där statlig skatt behöver tas ut. Vi vill att fler delar av den skatten ska bli regional och att pengarna i större utsträckning än i dag borde stanna kvar i de regioner där den betalas in. Så ser det ut i flera andra länder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Mikaëla Thorén: Det är viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet. Vi värnar om kulturskolan så att alla barn har tillgång till den, men att barn även får uppleva kultur i den vanliga skolan. Kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Vindkraft är en mycket viktig del i energimixen. Vi behöver därför snabba på utbyggnaden av vindkraft för att se till att Sverige kan möta det ökande elbehovet, inklusive havsbaserad vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mikaëla Thorén: Att förbjuda tiggeri är både hjärtlöst och dumt. Människor som kommer till Sverige för att tigga gör det knappast för det glamourösa livet utanför den lokala ICA-butiken, utan eftersom de inte har många andra val. Då behöver vi sträcka ut handen och hjälpa dem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Mikaëla Thorén: HBTQI-personer löper i dag större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Ett starkt bidragande skäl är att de utsätts i större utsträckning för diskriminering och hatbrott. HBTQI-personer löper även större risk att dö i förtid – inte minst på grund av ökad förekomst av självmord i gruppen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Föräldraförsäkringen finns för att föräldrar ska kunna kombinera föräldraskap med arbete. Vem vet bättre hur den ska fördelas mellan föräldrarna för barnets bästa än föräldrarna själva?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig För att få till en nära vård i hela landet behövs nätläkare. Nätläkartjänster behöver regleras på ett sådant sätt att de fungerar också när patient och läkare befinner sig i olika regioner och når alla invånare och gör denna typ av vård ekonomiskt hållbar. Nätläkare ska därför ingå i samma ersättningsystem som resten av vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Centerpartiet står för en migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda. Det är då viktigt att asylprocessen är kort så att den som får uppehållstillstånd snabbt kan integreras och den som får avslag snabbt kan återvända.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Mikaëla Thorén: Det är viktigt att hela Sverige ska kunna försvaras. För att vårt försvar ska bli så bra som möjligt behöver vi också samarbeta med andra demokratiska länder i Norden, EU och med NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Mikaëla Thorén: Det ska alltid löna sig för en person att ta ett arbete i stället för att gå på A-kassa, men alla oroligheter i världen och de ökade priser på bland annat mat och energi gör att det är dags att se över A-kassenivåerna också.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Långsiktigt bör vi därför avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt måste vi trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mikaëla Thorén: Centerpartiet har tagit ett stort ansvar för att svenskt försvar ska stärkas utan att höja skatten. Det handlar om prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Mikaëla Thorén: Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv. Det är därför viktigt med många olika typer av program, så att människor tycker att det är intressant att höra eller se på programmen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Mikaëla Thorén: Fler elbilar ska rulla på gatorna och produktionen av biodrivmedel behöver öka.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Tidigare betyg kommer inte att göra att eleverna lär sig mer i skolan. Läraren är nyckeln till framgång och lärarens position i klassrummet ska stärkas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Hela Sverige ska leva! Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. För många av landets glest befolkade kommuner är det uppenbart att det finns strukturella förutsättningar som gör det svårt att klara behovet av kommunal service utan ett system för skatteutjämning. Därför bör gleshet i högre grad beaktas inom ramen för utjämningssystemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Mikaëla Thorén: Att köpa sex – en handling som gör en medmänniska till ett objekt att använda. En handling som innebär att du sponsrar människohandel och ekonomiskt stödjer kriminella nätverk.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Mikaëla Thorén: Svensk bostadsmarknad har stora problem, med orimligt långa bostadsköer i flera städer. Fri hyressättning i nyproduktion är ett medel för att fler lägenheter ska kunna byggas i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Mikaëla Thorén: Tyvärr tror jag att tåget redan gått för höghastighetståg. De hinner inte att bli klara då de hade behövts. Istället behöver vi satsa pengar på att säkra och utveckla existerande järnväg och bygga fler dubbelspår.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Mikaëla Thorén: Vården och omsorgen ska finnas närmare, hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet. Då är inte lösningen att staten ska ta över ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Mikaëla Thorén: Pandemin har visat risken med att man inte är hemma när man är sjuk för att man inte har råd på grund av karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Mikaëla Thorén: Det måste bli enklare regler för företagare både för att anställa och för att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Mikaëla Thorén: Mineral- och gruvlagarna måste ses över för att dels säkerställa att inga miljörisker sker men också för att förenkla tillstånden. Det är också viktigt att markägare ska få rimlig ersättning när mark tas i anspråk för gruvdrift

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Vi försvarar rätten att söka asyl, rätten för barn att återförenas med sina föräldrar, trygghet för asylsökande och vi arbetar för en effektiv väg till integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Mikaëla Thorén: Extra viktig Det är en svår balans mellan att värna om å ena sidan biologisk mångfald och koldioxidinlagring och å andra sidan markägares rätt till sin egen mark och att skogen behövs för den gröna omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Mikaëla Thorén har hoppat över denna fråga