Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Rönn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står för ett långsiktigt perspektiv, Klimatfrågan. Vi behöver skapa ett samhälle som är bra för 30- och 40-talet, våra barns vuxenvärld.

Presentera dig själv

Jag är en stolt Umebo, med ena benet i staden och andra benet på landsbygden. Tidigare arbetade jag i telekombranchen, men sedan 2016 arbetar jag med IT inom hälso- och sjukvård. På fritiden är jag engagerad politiskt i Umeå kommun samt i några olika föreningar, fotboll och den lokala bygdegården mm. Jag har en övertygelse om att vi i vår generation måste våga tänka flera årtionden framåt.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En mittenorienterad regering, för att få låsningar att släppa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Rönn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag anser att vinst i företag fyller en viktig funktion då den möjliggör att planera återinvesteringar i samma eller andra företag i branschen, för att skapa långsiktigt sunda verksamheter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: För mig är avfallsfrågan avgörande. Jag anser att varje generation i största män skall försöka hantera sitt avfall. Innan det finns tillfredställande lösningar för detta vill jag att vi hellre satsar på andra energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag anser att riskerna med detta skulle vara högre än nyttorna. Det sänder fel signaler.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Detta slår mot små företag, ofta drivna av kvinnor och jag anser att vi borde ha fler kvinnor som äger och driver företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag anser att det internationella biståndet är ett viktigt redskap för att i någon mån bidra till att ta ansvar globalt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Generell skattesänkning på bensin och diesel riskerar skjuta klimatomställningen på framtiden. Den behöver göras nu. Jag kan dock tänka mig att vissa verksamheter kan få skattelättnader en tid för att underlätta omställningen, exvis vissa näringsverksamheter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Det kommer alltid att finnas en del av kulturutbudet som kräver långsiktiga ramar för att fungera bra och således kan falla mellan stolar om de inte är populära nog för att dra väldigt mycket folk. För detta kommer offentligt stöd att behövas. Privata kultursatsningar kommer också att finnas men det bör inte styras politiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag tycker att det är bra att kommunen har stort inflytande i dessa frågor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Tiggeri är snarare ett symptom på något som inte är bra. Att förbjuda tiggeri skulle inte göra något åt roten till det som inte är bra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Frågan är svår, men om man avser ett juridiskt kön som inte relaterar till medicin eller biologi så kan jag tänka mig det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: I de allre flesta fall är föräldrarna överens om och har förståelse för barnets bästa. För att säkerställa att barnets bästa är för ögonen kan dock en lägstanivå per förälder vara motiverad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Privata nätläkare fyller ett behov som i annat fall hade tillgodosetts vid hälsocentralen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Om man utgår från alla människors lika värde och möjligheten för nyanlända människor att etablera sig i landet bör det finnas en långsiktig möjlighet att planera sitt liv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Svår fråga, men sedan vi rustade ner invasionsförsvaret anser jag att det rimligaste är att gå samman med andra försvarsmakter med vilka vi delar grundläggande värderingar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Överlag bör de vara klara och långsiktiga regler i transfereringssystemen. Dessa nivåer bör inte vara föremål för kompensationspolitik, utan i så fall revideras utifrån långsiktiga förutsättningar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Idag är det svårt, krångligt och ofta inte möjligt att bygga nära vattendrag, inkl små bäckar och diken. Förenkling av detta skulle gynna byggande i landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag anser att vi i första hand bör finansiera försvarets upprustning genom prioriteringar i statsbudgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag anser att public service idag har ett väl avvägt uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Så länge det gäller bilar för persontransport kan jag tänka mig detta, i samband med utbyggd infrastruktur för andra drivmedel såsom gas och el.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: En dokumentation av bedömd kunskapnivå är rimlig att ge från mellanstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Frågan är dock komplex då definitionen av rik respektive fattig kommun är svår att få träffsäker. Idag är omfördelningssystemet byggt på ett stort antal parametrar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Ja, det finns tyvärr mycket otäck problematik kring sexhandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Det finns ett stort behöv av nya bostäder och vid varje tillträde i ny bostad skapas en möjlig flyttkedja som lösgör andra bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Svår fråga, men på lång sikt vore snabba förbindelser mellan stora städer bra för miljön. Det handlar dock om stora investeringar som kan komma att prioriteras olika högt vid olika tider.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Jag bedömer att det skulle missgynna orter som ligger i periferin i förhållande till centralorterna. Idag ligger kontrollfunktionen IVO på statlig nivå, vilket enligt min mening räcker för att sträva mot likvärdighet i hur vården utförs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Det är bra att den anställde delar risken med det offentliga till någon del. Efter karensdagen finns ju ersättning att få.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: I väldigt små företag kan en felrekrytering vara förödande, så för dessa situationer måste det gå att genomföra en uppsägning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Rönn: Det bör framför allt gå snabbare att få besked om tillstång eller avslag. Men äganderätt och olika nyttjanderätter måste fortfarande beaktas, exempelvis renskötsel.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Rönn: Den som behöver skydd från krig eller förföljelse måste kunna erbjudas asyl i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Rönn: Jag bedömer att dagens möjligheter till avlyssning är rimliga.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Rönn: Jag anser att dagens skatteuttag för höginkomsttagare är rimligt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Rönn: Vi har mycket skog i landet och skogsägare är en viktig del i svensk näring. Skogsägaren bör ha bra inflytande över sin skog och den långsiktiga planeringen inklusive skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Rönns val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat