Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leif Sandberg (fotograf Leif Sandberg)

Leif Sandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är grön, trygg, socialliberal och borgerlig - med en bra bakgrund i såväl företagande som offentlig förvaltning. En röst på mig är en röst för ett företagsammare, grönare Sverige

Presentera dig själv

Bor på gård utanför Tomelilla på Österlen, hustru och två vuxna barn. Gillar att laga mat, lyssna och spela samt sjunga i kör. Har mycket bred näringslivserfarenhet och har tidigare arbetat som skatterevisor. Är kommunstyrelseordförande och har varit i kommunledningen sedan 2003, vilket ger ett nära och praktiskt förhållningssätt till verklighet och politik.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd, lantbrukare och redovisningskonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Leif Sandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Kvalitet i skolan måste vara kopplad till möjlighet till vinstuttag. Både små och stora aktörer ska ha möjlighet driva förskolor och friskolor runt om i landet. Vinst möjliggör företagsuppbyggnad genom återinvestering och utveckling. Restriktiva regler ja - men inget absolut förbud.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Det är redan idag möjligt bygga ny kärnkraft i Sverige. Kärnkraften har en lång startsträcka och är en dyr energikälla. Vi behöver mer elkraft nu. Jag vill verka för att bygga nytt och effektivisera de kärnkraftsanläggningar vi redan har. På kort sikt är kärnkraften inte svaret på energiutmaningen. Jag ser behovet av kärnkraft även framöver, men ser stora utmaningar i kärnavfallslagring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Visitationszoner skulle försämra relationen som finns mellan Polisen och invånarna och skulle innebära att vi flyttar problemen och svartmålar områden. Polisen är beroende av att invånarna har en bra relation och vågar prata, få reda på vad som är på gång eller har hänt. För att stoppa gängen behöver vi skärpta straff, stärkt Polis, åklagare o domstolars kapacitet samt mer förebyggande arbete

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: RUT avdraget behövs och skapar stora möjligheter så att fler snabbt kan komma i jobb. ROT o RUT underlättar för människor i vardagen och gör fler svarta jobb vita vilket ökar trygghet både för köpare o säljare. RUT är bra - fler företag startas och jobb skapas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: I världen behövs fler som lever med drägliga levnadsvillkor. Att minska biståndet ökar klyftor och ökar risken för fler diktaturer och beroende från Kina och Ryssland.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Kungahuset har i dag en klok representativ funktion. Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att vi syns på ett positivt sätt i världen och det är något som både industri och besöksnäring har nytta av. Transparensen i anslaget till Hovstaterna har ökat på senare år, vilket är bra. Representativa monarkin ska vara kvar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Ja, den behöver sänkas i det läge vi befinner oss nu. Riktade insatser behövs till lantbruk och åkerinäringen. Samtidigt behöver vi öka inblandningen av fossilfria gröna drivmedel för att minska vårt stora beroende av olja - men det ska inte behöva öka kostnaderna för konsumenterna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Centerpartiet kommer inte medverka till någon ändring av fastighetsskatten, främst då det skulle minska incitamenten för att bygga om och underhålla fastigheterna, vilket skulle få stora effekter på samhällsekonomin i stort. Det är dessutom vare sig bra för landsbygden eller för folk med vanliga inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Kulturens offentliga finansiering ska inte minska, men kulturen blir friare om den står på fler ben. Avdragsrätten för inköp av förstahandsinköp av konst och kultursponsring behöver förbättras. Kultur ska finnas i hela landet - oavsett var man bor, oavsett funktionsutmaning eller vilken bakgrund man har, så ska kulturen vara tillgänglig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Den kommunala vetorätten ska finnas kvar, men vi behöver snabbt få till stånd incitament för att regionalisera fastighetsskatten och hitta ersättningsmodeller - det skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter och bidra till lokal utveckling. Vi behöver snabba på utbyggnad av vindkraft för att möta det ökande elbehovet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Blir helt fel fokus att kriminalisera tiggeri - blir svårighet göra avgränsningar mot insamling till kollektiva ändamål. EU behöver göra fler insatser för att ta ansvar för sina fattigaste medborgare. Vi behöver förstärkta åtgärder för att förhindra olagliga tältläger och annan kriminell verksamhet som följer i tiggeriets spår.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Frågan om ett tredje juridiskt kön behöver praktiskt utredas om hur detta ska lösas på ett bra sätt, vilket C föreslagit i motion till riksdagen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Som liberal politiker vill jag uppmuntra och stimulera att föräldrar fördelar föräldraledigheten jämställt. C vill införa en VAB-bonus som motsvarar jämställdhetsbonusen. Vill inte tvinga utan stimulera till delning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Samma villkor ska gälla för samma vårdinsatser för den gemensamt finansierade välfärden. Uppfyller en vårdgivare villkoren för att erhålla ersättning så ska ägar- eller driftsform inte vara diskvalificerande. Den nära tillgängliga vården med möjlighet till fysisk mottagning är en bas, men styrning här ska göras regionalt i ackrediteringsvillkor och ersättningsbeslut.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Centerpartiet står bakom dagens regelverk där kravet på försörjning ska kunna ställas för att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Sverige behöver bli medlem i NATO. Vi vill att EU samarbetar med inom försvars och säkerhetsområdena och vi behöver parallellt utveckla det nordiska försvars- och säkerhetssamordnare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: A-kassan ska vara högre i början och sedan trappas ner, och med fler stödjande insatser. A-kassan ska vara en försäkring som fokuserar på omställning. A-kassan ska uppmuntra till rörlighet och underlätta för människor att byta jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Ja. Det generella strandskyddet ska avskaffas så det blir lättare att bygga hus och utveckla näringsverksamheten i glesare områden. Vi vill stärka kommunernas inflytande i strandskyddsfrågor samtidigt som allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur o växter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Skattetrycket är redan högt i Sverige. Rimligtvis bör omfördelningar och prioriteringar i statsbudgeten göras för att finansiera uppbyggnaden av både militärt- och civilt försvar så att vi nå 2% senast 2025.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig En fri press är en förutsättning för demokrati. Mediestrategi ska vara utformat så vi får en allsidig och oberoende press i hela landet och att det finns ett oberoende publicera service med ett brett programutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: 2025 är för tidigt satt - 2030 är mer rimligt, samtidigt som det faktiskt går att driva dieselfordon på fossilfritt bränsle. Angeläget att det byggs ut laddinfrastruktur och biogasmackar i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Det finns redan idag möjlighet att ansöka om att få sätta betyg från årskurs 4, men är inget som jag bedömer ska bli obligatoriskt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Oavsett var man bor har man rätt till samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ser till att det blir rättvist. Systemet som sådant behöver ses över så och då, vi ser att glesbygdskommuner ofta missgynnas. Det måste finnas fler morötter i systemet så att strävan efter jobb och företagande stärks.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Höj straffskalan för sexualbrott - riktas brotten mot barn ska det alltid leda till fängelse. Domare o nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning för att få döma i sexualbrottsmål. Alla som har utsatts för prostitution och människohandel ska få möjlighet till bättre stöd och vård.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Nej.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Sverige behöver nya stambanor. Höghastighetsbanorna behöver byggas med marksnål teknik, centrumnära och i närhet av tidigare banor särskilt i Skåne. Hur fort höghastighetstågen ska gå bör vara en följd av teknik och anläggningsteknik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Skånska politiker har bättre koll på skåningens sjukvårdsbehov än statliga tjänstemän. Staten fixar inte ens att tillverka pass.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Karensdagen fungerar som system i huvudsak bra, att avskaffa den övervältrar ytterligare kostnader på arbetsgivaren som om de inte kompenseras gör att tröskeleffekterna blir än högre för att våga nyanställa.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Som en följd av januariavtalet slöt arbetsmarknadens parter en överenskommelse om en LAS reformering för ökad flexibilitet och ökad möjlighet till kompetensanpassning. Du som är anställd kommer få mer förutsägbarhet i olika anställningsvillkor och nya möjligheter till fort- och vidareutbildning mitt i livet. Bra C politik!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Sandberg: Miljöprövning är oerhört viktigt inte minst före en gruvetablering. Det behövs en modern rättssäkrare gruvlagstiftning för att skydda tex markägare och jordbruk. En gruva bryter ändliga fyndigheter. Återbruk och wastemining behöver därför stimuleras. Centerpartiet vill förbjuda prospektering och brytning i alunskiffer pga förödande stora miljörisker.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Centerpartiet står bakom dagens lagstiftning och har verkat positivt för att få till smidiga lösningar under Ukraina-kriget.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Sandberg: Hemlig avlyssning och övervakning måste alltid användas restriktivt. Att brett och helt utan nyansering avlyssna och systematiskt och aktivt övervaka är ingen framkomlig väg. Däremot behöver gränsen för att använda avlyssning och övervakning sänkas vid brottsmisstanke och vid bekämpning av kriminella.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Sandberg: Extra viktig Det är rimligt att det finns en progressiv skatteskala. Däremot behöver skattetrycket över tid sänkas och förmånliga 3:12 regler finnas kvar. Sänk skatten för dem med lägst inkomst, det ska alltid finnas en morot för att ta sig in på arbetsmarknaden och i egen försörjning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Sandberg: Inte mer än nödvändigt. En privat skogsägare sköter sin skog bättre än staten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leif Sandbergs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat