Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elise Ryder Wikén

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är rättvisa viktigt, men även ordning och reda. Skattebetalarnas pengar ska används till rätt saker, så effektivt som möjligt. Alla ska ha rätt till en plats i vårt samhälle, men det innebär också att alla måste vara med och ta ansvar och bidra efter sin egen förmåga. Bara så kan vi få ordning på Sverige igen. Vägar, bredband, service och sänkta bränsleskatter är viktiga frågor för mig,

Presentera dig själv

Jag heter Elise Ryder Wikén, är 54 år och bor i Skålan i Bergs kommun, där jag bor med man och två nästan utflugna söner. Jag är civilingenjör/lantmätare i botten och arbetar som planarkitekt när jag inte håller på med politik. Idag jobbar jag som regionråd med ansvar för regional utveckling i Jämtland Härjedalen. Skog och natur är viktig för mig och där tankar jag energi!

Vad har du för yrke?

Planarkitekt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En klassisk Allians bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Elise Ryder Wikén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Det måste finnas en "morot"/drivkraft för att driva en verksamhet. Vinsten ska i första hand återinvesteras i verksamheten. För eventuellt vinstuttag skulle ett "tak" kunna sättas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Kärnkraften är inte ett inte ett långsiktigt alternativ utifrån att kärnavfallet måste slutlagras under lång tid. Energi ska i första hand produceras där den konsumeras, bland annat för att minska elförlusterna vid transport. Jag förespråkar småskaliga lösningar, med solceller och mindre vindsnurror på alla tak så skulle vi komma långt i elfrågan. Vi måste också jobba mer med energibesparing

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Vi måste göra en rad olika insatser för att bryta den skrämmande utveckling som sker gällande våldsbrott och skjutningar

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: RUT-avdraget innebär att mindre svarta jobb utförs. Om RUT-avdraget som i stor utsträckning vänder sig till i kvinnodominerande yrken, ska då ROT-avdraget som främst vänder sig till mansdominerade näringar få fortsätta? Det är en viktig könsfråga.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Vi har stora nationella utmaningar och utsatta grupper som behöver stöd. En minskning borde kunna vara möjligt. Viktigt är också att säkerställa att det bistånd som vi ger verkligen blir reella stödinsatser, mat, mediciner eller liknande och inte går till administration och liknande som inte direkt kommer de behövande tillgodo

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Kungahuset ger en attraktiv bild av Sverige och är en viktig marknadsföringsfaktor av vårt land

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Extra viktig Hela Sverige måste få samma förutsättningar att utvecklas och invånarna i glesbebyggda områden med knapphändig kollektivtrafik och långa avstånd till service och arbetsplatser få samma möjligheter att leva, bo och verka. Situationen idag är katastrofal med skyhöga drivmedelskostnader bara för att ta sig till sitt arbete.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Skatterna bör generellt minskas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Kulturen och idrotten måste få samma förutsättningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Det kommunala självstyret med kommunalt veto gällande vindkraftsutbyggnad måste fortsätta att råda. Energiproduktion ska ske där efterfrågan och förbrukningen sker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Den välfärd som vi har idag innebär att ingen ska behöva tigga. De som tigger idag måste få annan hjälp

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: En tillhörighetsfråga som kan vara väldigt tuff för den enskilde individen. Ett tredje juridiskt kön kan vara en lösning

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Självbestämmande är viktigt i ett jämställt samhälle

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Privata nätläkare avlastar den offentliga vården och hjälper individen att få snabb hjälp. Nätläkarna tar de "enklare" ärendena så att de som behöver fysisk sjukvård snabbare kan få hjälp

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Vi måste hantera våra nya medborgare på ett långsiktigt hållbart sätt för deras trygghet och möjlighet till integration. Permanenta uppehållstillstånd ska ges på goda grunder och kombineras med språkundervisning och samhällsorientering. Fördelningen av nyanlända måste ske i nära samråd med kommunerna och placeras på ställen det finns bostäder, arbetstillfällen och möjlighet till språkundervisning

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Vi behöver fler som arbetar. En höjning av A-kassan motverkar detta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Tillgången till stränder behöver dock säkerställas på något sätt

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Skatterna behöver generellt sänkas

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Dagens public service är inte neutral/objektiv och innan detta är återställt så ska det inte finansieras med skattemedel. Svensk media är alldeles för vänsterinriktad

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Ett bra förslag förutsatt att vi har tillförlitliga drivmedel eller annan teknik framme

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Svensk skola behöver styras upp och kunskapsnivåer kontrolleras redan i tidigt skede

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Utjämning över landet behövs. Förutsättningarna är så otroligt olika så nån typ av förändring behövs. Några av de fattigaste kommunerna i landet med gles befolkning och med svag skattekraft är de störta producenterna av energi och råvaror. Det måste vi råda bot på

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Utsatta kvinnors situation måste förbättras

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Det måste få vara lönsamt att bygga nya bostäder. Bostadsbristen är stor i hela landet och vi behöver få till fler bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Extra viktig De miljarder som föreslås läggas på nya höghastighetsjärnvägar kan göra stor nytta på landets redan befintliga vägar och järnvägar som ofta har en standard under alla kritik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Den ojämna skattekraft som finns i kommuner och regioner runt om i landet gör att vi erbjuds olika kvalitét på sjukvården. Det är inte rimligt att den vård som erbjuds ska vara beroende på var i Sverige du bor

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Detta kommer att belasta våra företagare

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Många små företag har små marginaler. Att ha rätt typ av arbetskraft är av högsta vikt och då måste det också vara möjligt att avskeda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Ryder Wikén: Om vi ska klara omställningen måste vi också själva kunna bryta mineraler och inte nyttja tredje land. Däremot måste lagstiftningen ändras till att respektive markägare även har rådighet/äganderätt över området under markytan. Det ska inte vara möjligt för utländska företag att kostnadsfritt erhålla rättigheter för olika fyndigheter i vårt land

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Ryder Wikén: Vi behöver ha en nivå på invandringen som motsvarar landets kapacitet. Vi måste ha en nivå på mottagandet så att vi kan ta hand om och integrera de som väljer att flytta till vårt land

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Ryder Wikén: Om det inte finns nån brottsmisstanke så ska inte avlyssning heller vara tillåtet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Ryder Wikén: Skattesatsen bör vara rak. Idag undviker de som tjänar mycket att jobba heltid på grund av att allt för mycket av lönen skattas bort.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Ryder Wikén: Skydd av skog ska vara frivillig. Ersättning för skyddad skog bör vara byggt på avtal och ha en annan utformning än dagens engångsersättning

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elise Ryder Wikéns val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi