Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Weronica Stålered (fotograf null)

Weronica Stålered

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att med min breda erfarenhet från den kommunala världen så kan jag bidra till att stärka vikten av det nära styrkan att lösa problem i människors vardag.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad och lyhörd kvinna som brinner för att göra skillnad. Jag lever, verkar och bor på landsbygden. Jag jobbar med utvecklingsfrågor på kommun, just nu med fokus på landsbygdsutveckling och besöksnäringsfrågor. Min lediga tid använder jag hem och familj samt till att engagera mig i föreningslivet. Jag tror på att skapa mötesplatser för gemenskap och förståelse för varandra.

Vad har du för yrke?

Administrativ chef, verksamhetsledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Weronica Stålered

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: All eventuell vinst som kommer in ska i så fall gå till att utveckla verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Kärnkraften är en av de energikällor som kan bidra till vår energiförsörjning så läng vi inte har en fullt utbyggd infrastruktur som är förnyelsebar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Det krävs att vi satsar på det brottsförebyggande , exempelvis genom bättre stöd för barn i riskzonen, fler verktyg till socialtjänsten att gripa in tidigt och samverkan med skolan. Samtidigt måste vi stärka såväl polisen som hela rättskedjan med mer resurser och bättre verktyg. Jag tror också att en samverkan med civilsamhället kan vara en framkomlig väg, vuxna som stöttar och minskad segregation

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: RUT avdraget skapar arbetstillfällen och skapar nya företag. Det kan skapa möjligheter för instegsjobb. Den som köper tjänsterna får hjälp med sådant som den ibland inte kan pga av ex. sjukdom/skada, eller för att få ihop familjelivet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Vi behöver samarbeta för att få en stabilitet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Extra viktig Människor måste kunna leva och verka i hela landet. Vi ska ha målet att använda förnyelsebar energi till alla våra fordon och åka kollektivt så mycket som möjligt, men de som bor på landsbygden har långt ifrån samma möjlighet att nyttja kollektivtrafiken till och från arbete och familjeaktiviteter. Kanske man kan ha olika priser på bränslet så som energin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Alla i hela landet ska har tillgång till kultur. Den skapar ett värde och trivsel på den platsen man bor. Kultur bidrar till möten mellan människor, den är en viktig kugge i integrationsarbetet och är bildande samtidigt som den främja demokratin.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: För att möte det växande elbehovet i Sverige är vindkraften central. Den går snabbt att bygga ut i stor skala så därför behöver den få goda förutsättningar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Det är självklart. Man ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vilken läggning man har eller vilket kön man anser sig tillhöra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Varje familj vet bäst vad som fungerar för dem. Att ha kontakt med båda föräldrarna är viktigt. Vi behöver föra en diskussion om hur vi kan riva de strukturer som hindrar män att ta ut sin och kvinnor att kombinera ett gott föräldraskap med ett gott arbetsliv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: För att korta vårdköerna och skapa valmöjlighet för människor så bidrar den digitala vårdkontakten till detta.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Att vara medlem i NATO har stor betydelse för Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Satsa hellre på att underlätta för företagen att anställa. Det behövs enklare regler och mindre krångel.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Extra viktig Lyft över frågan till kommunerna att ta ansvar för utvecklingen av sin plats. De ska ha en högre möjlighet att peka ut områden att utveckla och att bevara/skydda. Idag stoppar strandskyddet möjligheten för glesbygdskommuner att skapa attraktiva miljöer för nybyggnationer av bostäder och rekreationsområden. Man ska givetvis ta hänsyn till natur och djurliv i aktuellt område.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Det är viktigt att totalförsvaret i hela Sverige utvecklas, att hela landet kan försvaras och att människor vill och kan bidra till det gemensamma försvaret av Sverige. Vi värnar de frivilliga försvarsorganisationernas och Hemvärnets verksamhet och vi vill bygga motståndskraft i grunden, genom bl.a. de gröna näringarna och ökad nationell livsmedels- och energiproduktion.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Extra viktig Fri press är en förutsättning för en demokrati. Det ska samtidigt ges möjlighet för alla att ta del av den. Bygg ut bredband i hela landet så att alla kan ta del av digital media. Det ska finnas ett brett utbud av program och allsidig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Extra viktig Man ska kunna bo vart man vill i hela landet och få samma service och stöd, därför är det kommunala utjämningssystemet viktigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Att utnyttja en annan människa är ett fruktansvärt övergrepp och det kan inte accepteras. De som nyttjar detta ska straffas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Rusta upp den befintliga järnvägen och bygg nya stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Weronica Stålered: Vården och omsorgen ska finnas nära människor när de behöver det. Man ska känna sig trygg och säker på att man får träffa en läkare när man är sjuk.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Weronica Stålered: Vi måste hjälpa människor på flykt från krig och terrorism.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Weronica Stålered: Kan det hjälpa till att minska brottslighet så är det ett bra verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Weronica Stålered har hoppat över denna fråga