Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lotta Björklund (fotograf Lotta Björklund)

Lotta Björklund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt intresse för politiken handlar om människor och livsresor. Men också om frågor som rör utanförskap, möjlighet till arbete och alla människors lika värde men också jämställdhet och trygghet. Jag vill ta bort köerna till BUP och psykiatrin, nå en fungerande skola, vidareutveckla arbetslinjen, lyfta regnbågsfrågor, stärka rättssamhället, nå en hållbar missbruksvård och stärka tryggheten.

Presentera dig själv

Jag bor i Karlstad med min familj,har två vuxna barn. Under 23 år har jag haft glädjen att arbeta med världens bästa elever på IM och där haft förmånen att se elever ta olika steg i livet. Mitt intresse för människors olika livsval ledde till att jag utbildade mig till KBT-terapeut och beroendeterapeut. Idag arbetar jag som skolledare med möjlighet att påverka skolan på en annan nivå än tidigare.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som skolledare på en gymnasieskola.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman, Ulf Kristersson, Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna bildar regering med Kristdemokraterna och Liberalerna och samarbetar med övriga politiska partier där vi har politisk samsyn. Demokrati, mänskliga fri- och rättigheter ska alltid vara grunden i frågor där vi samarbetar.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lotta Björklund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Vinstuttag behöver ses över och ska villkoras. Friskolereformen behöver vårdas, utvecklas och samma kvalitetskriterier ska gälla i friskolor som i kommunala skolor. Skolinspektionen ska ges ökade befogenheter och stoppa skolor som inte följer skollagen. Skolan ska vara likvärdig och den självklara platsen som möjliggör klassresor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Vi behöver kärnkraft för att klara den elförsörjning som Sveriges hushåll och företag behöver. Kärnkraft är klimatsmart och billig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Jag är inte säker på att visitationszoner är ett bra förslag, men det har varit en framgång i Danmark där Polisen utfört visitationszoner inom ett avgränsat område under en kortare period, ca 2 veckor. Vi måste se över alla möjligheter för att skapa ett tryggare samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: För många människor har RUT varit vägen in på arbetsmarknaden, till företagande och egen försörjning. Vi bör bredda RUT-avdraget så att fler tjänster innefattas men också förenkla regelverket.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Vi behöver reformera biståndet och fokusera på insatser där demokrati och mänskliga rättigheter gör skillnad samtidigt som vi ökar vårt humanitära bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Kungahuset är viktigt för Sverige, båda nationellt och internationellt, och ska fortsätta med det arbete som görs idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig En kraftig sänkning av bensin- och dieselpriser är nödvändig både för hushållen och för företagen. Idag ligger bränslepriserna på så höga nivåer att det påverkar människors vardag negativt och bidrar även till ökade priser på livsmedel och andra varor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig En fastighetsskatt skulle försämra ekonomin och i värsta fall, tvingas människor att sälja sina fastigheter då man inte har råd att bo kvar. Det ska inte vara en skatt som påverkar om människor ska kunna bo kvar i sina hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Kultur är viktigt för oss människor och ska fortsätta ha en central plats i vårt samhälle. Däremot behövs en kulturutredning där vi behöver se över finansieringen och minska beroendet av bidrag och därmed minska den politiska styrningen. Här behövs en enhetlig moms och förenklingar för små företag som arbetar med kultur. Barn och ungas möjlighet till kultur ska prioriteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Kommuner måste själva få avgöra om och vart man vill sätta upp vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Idag är tiggeri organiserat och många människor utnyttjas. Fattigdom ska bekämpas, men inte genom tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig En självklarhet - för varje människas rätt att bestämma själv och för ett inkluderande samhälle.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Varje familj ska själv ska ta beslut om hur föräldraledigheten bäst fördelas utifrån sitt eget livspussel, inte staten. Antalet föräldradagar som idag är vikta åt vardera föräldern (90 dagar) ska behållas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Vården ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet oavsett om läkaren arbetar privat eller inom regionen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Idag är tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregel och det ska vi fortsätta ha. För permanent uppehållstillstånd ska språket vara ingången som öppnar dörren till arbete, sysselsättning, egen försörjning och frihet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Sverige ska vara medlem i NATO då vi behöver ett starkt försvar med en ökad säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: A-kassan ska ge dig trygghet under en kortare period och begränsas till 1 år. Därefter ska aktivitetsersättning träda in. Samtidigt är det viktigt med reformer för arbete. Här ska arbetslinjen gälla med aktivitetskrav för den som är arbetsför.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Det ska vara enklare för människor att bosätta sig vid vatten. Kommunerna ska själva bestämma vart människor ska få bosätta sig i den egna kommunen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Sverige behöver inte fler skatter, vi behöver färre skatter. Vi ska inte tillsätta en bredskapsskatt utan Sveriges försvar ska finansieras genom andra prioriteringar. Idag är allt för många människor arbetslösa och går på bidrag. Vi behöver bryta utanförskapet genom att människor som är arbetsföra ska ha en sysselsättning och arbetslinjen ska gälla.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Public service är viktigt och ska finnas kvar. Yttrandefriheten ska värnas, ett oberoende säkerställs och allt högre krav ska ställas utifrån digitaliseringen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: År 2025 är ett alldeles för kortsiktigt mål och behöver förlängas till 2035. Jag vill inte se ett förbud men jag vill se att merparten av alla bilar som säljs inte drivs med bensin- eller diesel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Skolorna ges möjlighet att tidigt se elevernas kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever når målen i grundskolan och blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Detta är skolans viktigaste uppgift. Varje år lämnar 15% av eleverna grundskolan utan fullständiga betyg och ges därmed inte tillträde till gymnasieskolans nationella program. Alla elever ska nå behörighet i åk 9.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Vi har idag ett kommunalt skatteutjämningssystem som fördelar 169 miljarder. Sverige behöver inte fler skatter, utan färre skatter. En bra reform som gör skillnad är att fler går till jobbet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Straffen för sexköp ska skärpas och ska ses som försvårande då någon köper sex av en person som till exempel är föremål för människohandel, koppleri eller befinner sig i en skyddslös situation.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Fri hyressättning ska gälla vid nyproduktion och förhandlingen om hyran ska göras mellan hyresgästen och fastighetsägaren, inte hyresgästföreningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Det är inte rimligt att lägga 400 miljarder på höghastighetståg. Istället bör vi rusta upp den befintliga järnvägen, bygga dubbelspår, korta restiden och rusta upp våra vägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Svensk sjukvård behöver förbättras, köerna kortas och människor ska få hjälp i rätt tid. Valfriheten är viktig, likaså kvalitet, utveckling och trygghet. Vi ska ha en likvärdig vård i hela landet. Sjukvården ska också arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vi behöver se över organdonation och öka tillgängligheten för att möta behovet. Ingen ska stå utan organdonation.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Idag har vi ett karensavdrag och det ska vara kvar, precis som idag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Kompetens måste gå före turordning. Därmed bör arbetsgivaren ges möjlighet att kunna behålla anställda utifrån den kompetens som företaget behöver.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Björklund: Fler gruvor ska tillåtas och reglerna ska vara enklare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Björklund: Sverige ska ha en hållbar integration och fungerande migration där människor blir en del av samhället och når en sysselsättning. Sverige ska ta emot samma volym som våra nordiska grannländer, 5000 asylsökande per år.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Polisen ska tilldelas de redskap som behövs för att bekämpa brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Björklund: Sverige behöver färre skatter och alla som arbetar ska ha lägre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Björklund: Sverige ska vårda skogen och samtidigt hålla ett aktivt skogsbruk. Staten bör sälja en mindre del av Sveaskogs produktiva skogsmark till enskilda skogsägare. På så sätt stärker vi företagande och värnar om skogen. Staten ska heller inte bestämma över privatägda skogar, skogsägaren ska själv bestämma över sin egen skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lotta Björklunds val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Lotta Björklund: Extra viktig Sverige ska vara ett tryggt land med riktigt bra skolor. Alla ska ges förutsättningar och möjligheter till egen försörjning. Med en egen försörjning kommer trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv. Rättssamhället ska stärkas och människor ska ges goda möjligheter att resa sig ur svårigheter, påverka sin livssituation och skapa ett hållbart liv - oavsett tidigare livsval.