Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Ottosson

Presentera dig själv

Gift, två vuxna barn, bor i villa på landsbygd, intresserad av motorsport, bil-offroad, samlar på skivor CD, LP (Hårdrock)

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Kofi Annan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Givet det politiska läget så är det rimligaste , S, MP, C styre med stöd från V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Ottosson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lars Ottosson: Skolans uppgift ska primärt vara att på ett bra sätt förmedla kunskap till sina elever, inte vinst till sina aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lars Ottosson: Extra viktig Det finns idag andra smartare mer hållbara lösningar, främsta drivkraften för omställning av energisystemet bör vara energieffektivisering och snabb ombyggnad fram till 2030, det energislag som erbjuder det idag är främst vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lars Ottosson: Polisen har dom verktyg dom behöver redan idag, visitationszoner skulle kunna medföra fler godtyckliga visitationer bara för att man befinner sig på ett visst ställe och riskera att hela grupper av människor blir misstänkliggorda, och därmed bidra till motsättningar mot polisen som behöver jobba med att öka förtroendet i särskilt utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lars Ottosson: Tror att RUT avdraget är bra för att stimulera en cirkulär ekonomi, behöver ses över för att stimulera enklare reparationsjobb som ersätter att man slänger bort och köper nytt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lars Ottosson: Undersökningar visar att länder som får hjälp i högre grad klarar av att utveckla sin interna demokrati och skapar incitament för egen utveckling som i sin tur förhindrar fattigdom och hunger, i dagen situation med krig i Europa och medföljande brist på vete och andra grödor i framför allt dom länder som inte har råd med de stigande priser är det tvärtemot viktigt med ökat internationellt bistånd

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lars Ottosson: Kungahuset gör en viktig insats för att marknadsföra Sverige, men det känns omodernt att någon ska födas in i ett offentligt ämbete .

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lars Ottosson: Extra viktig Ökade avgifter för fossila bränslen behövs för att Sverige och världen ska nå klimatmålen, ökade kostnader för bränsle behöver kompenseras på andra sätt som till exempel sänkt matmoms, förbättrad kollektivtrafik, subventionerade elcyklar och elbilar, kompensation till bönder som tillverkar sin egen bränsle.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lars Ottosson: MP vill införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften för att skapa en mer progressiv beskattning

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lars Ottosson: Det skulle innebära att den kultur som inte är kommersiellt gångbar inte skulle överleva, politiken behöver stödja kulturen samtidigt som den inte ska lägga sig i vad som är bra kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lars Ottosson: Extra viktig Det behöver bli tydligare när i processen som kommunerna kan ta ställning till vindkraftsbyggen idag kan det gå alldeles för långt i processen innan det blir klart om det finns förutsättning för att gå vidare med planerad vindkraft, kommunerna behöver också utreda och ta fram vindkraftsplaner för att redan från början veta vart det är olämpligt eller lämpligt att bygga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lars Ottosson: Är inte ett brott att vara fattig, vi behöver jobba med att lyfta dom som lever i fattigdom och utanförskap, när det gäller andra länders medborgare behöver vi arbeta med deras regeringar för att trycka på för förbättrringar

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Lars Ottosson: Det ska vara möjligt för den som inte identifierar sig som, eller inte är identierbar som något kön att ha en juridisk identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lars Ottosson: Föräldraledigheten behöver vara jämt fördelad mellan föräldrarna för att öka jämställdheten och barnens rätt till båda föräldrarna, vi vill att en tredjedel är öronmärkt för respektive förälder och att en tredjedel kan nyttjas genom fördelning mellan föräldrarna eller annan del av barnens familj

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lars Ottosson: Bättre om det finns resurser som man kan "träffa" för at få en bedömning, nätläkare kan vara ett bra komplement, men den ska inta finansieras med offentliga medel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lars Ottosson: För en bättre integration och stabilare etablering man ska kunna känna sig trygg och kunna satsa på en framtid i sitt nya land istället för att vänta på att bli avvisad

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lars Ottosson: Ett medlemskap i en kärnvapenallians är inte att föredra. Bättre att rusta för ett starkt civilförsvar bygga upp vår förmåga att vara självförsörjande och ingå avtal med våra grannländer och andra eu länder. Vi ska lika lite anpassa oss till Turkiets krav som Rysslands påtryckningar och hot.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lars Ottosson: Vi vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet, nivån behöver ligga på en nivå som är rimlig och den bör vara högre än dagens A-kasse nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lars Ottosson: Allemansrätten och strandskyddet behöver stärkas i högexploaterade områden och längs Sveriges kust.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lars Ottosson: Extra viktig Public service är en viktig del av demokratin och deras uppdrag för att informera, utbilda och underhålla är viktigt, public service behöver förstärkt skydd i grundlagen mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lars Ottosson: Extra viktig Omställningen behöver skyndas på ett förbudsdatum skulle ge invånare och näringsliv tydligare incitament för omställning

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Lars Ottosson: Undersökningar visar att betyg i låg ålder inte främjar inlärandet utan har en hämmande effekt på de som inte klara sig bra i skolan och som riskerar att tappa självförtroende. betyga har dock sin plats för utvalskriterier till högre studier. Mp vill ha betyg från årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lars Ottosson: Vi vill att det ska vara en ökad statlig finansiering i vård, omsorg och skola, det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommunerna bidrar till detta på ett bättre sätt än idag. Systemet behöver ge lika förutsättningar för att bedriva detta

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Lars Ottosson: Förslaget är en del av Mp och S 40 punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, nu väntar vi på att riksdagen ska rösta igenom förslaget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Lars Ottosson: Risken att inför marnadshyrer är att det skulle medföra ökade hyreskostnader som kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för vissa grupper, viktigt att det finns förutsättningar att bosätta sig även där marknaden finner att det är attraktivt att bo

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lars Ottosson: Sverige behöver nya stambanor för utökad trafik, medans man ändå bygger är det rimligt att man bygger järnväg som klarar snabbare och modernare tåg. Järnvägen behöver byggas ut för att ersätta kortare flygsträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lars Ottosson: Det regionala ansvaret är bra, beslut bör fattas närmare människor vilket borgar för att besluten har bättre förankring i verksamheten

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Lars Ottosson: Nackdel med karensavdraget är att det leder till ökad sjuknärvaro, det finns också en orättvisa inbyggd i systemet när vissa har möjlighet att arbeta hemifrån utan risk för att smitta andra medans andra tvingas vara frånvarande utan ersättning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lars Ottosson: Det finns redan idag goda möjligheter att säga upp övertalig personal

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lars Ottosson: tillstånd för att öppna nya gruvor behöver vara prövat mot högt ställda miljökrav och lokala intressenter som tex rennäringen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lars Ottosson: Alla som kommer till Sverige har rätt att få sin sak prövad, rätten att söka asyl är absolut och en mänsklig rättighet, finns det skäl ska man kunna stanna, det behöver däremot bli snabbare beslut det ska inte behöva dröja åratal innan man får avslag på ansökan.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Lars Ottosson: Kan det hjälpa till att klara upp grovbrottslighet kan det vara bra, med det får inte bli en kränkning mot den personliga identiteten och data som inte innehåller bevis på brottslighet bör inte få bevaras

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Lars Ottosson: Var och en bidrar efter förmåga, klyftorna ökar och det är bra om det kan kompenseras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Lars Ottosson: Extra viktig Sverige bör följa EUs exempel om att skydda minst 30%av land och hav

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Ottossons val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning