Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henric Widén (fotograf null)

Henric Widén

Varför ska väljarna rösta på dig?

En svårighet i vår tids mer komplexa samhälle är att våra utmaningar sällan har EN lösning. Sällan rätt eller fel, ofta bättre eller sämre. För att på ett trovärdigt sätt ta sig an vår tids stora utmaningar måste man vara nyfiken och lyhörd och kunna ha (minst) två tankar i huvudet samtidigt! I en tid där samhället riskerar att klyvas erbjuder Liberalismen en tydlig riktning för hela Sverige!

Presentera dig själv

Den kortaste beskrivningen är nyfiken och engagerad. Kårordförande under studietiden på Chalmers. Yngste kanalchef på SKF som 25-åring. Att nyfiket söka mig mot nya utmaningar har gjort att jag har bred erfarenhet från många olika roller, produktion, försäljning, hållbar utveckling, IT system och nu senast som entreprenör och VD för en NGO/NPO inom hållbar utveckling.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Min son

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som ägnar sig åt det som är väsentligt och i övrigt låter individers egen vilja och eget driv forma vårt samhälle. En regering som inte alltid vet bäst utan som inser att folk ofta vet bäst och vill bäst själva. En regering som kan skapa ett tryggare Sverige, i världen, på gator och torg och i skolan!

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henric Widén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Henric Widén: Extra viktig Friskolor behövs. Alla skolor behöver fortsatt förbättras och ha fokus på kunskap, lärande, ordning och trygghet. Skolor som slösar resurser på byråkrati och administration, eller skapar vinster genom att hålla tillbaka kvalitet och kunskapsutveckling skall inte få ta ut vinst. Vem som helst skall inte få äga och driva en skola. Skolan skall alltid vara till för eleverna!

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Henric Widén: Extra viktig Fossilfri el är en garant för en grön omställning med bibehållen välfärd. Sol, vind, vatten och kärnkraft kommer alla att behövas för att säkra tillgången i Sverige och Europa. Vi måste utveckla alla befintliga lösningar och några nya!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Henric Widén: Tryggheten på gator och torg måste återskapas. Det kräver fler poliser, nya arbetsmetoder, ny teknik, mer förebyggande arbete av andra än polisen, socialtjänsten och civilsamhället. Allt detta kommer före visitationszoner! Men vi måste lyckas ta tillbaka samhället från gängen!

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Henric Widén: Alla skall jobba! Alla åtgärder som leder till att fler kommer i arbete och får den frihet som en egen lön innebär är bra åtgärder.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Henric Widén: Många utmaningar är inte lösta förrän alla löst dem. Många problem är inte borta förrän de är borta från hela jorden. Att stötta utvecklingen i andra länder är centralt inte bara för deras frihet och välstånd utan också för vårt!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Henric Widén: Dagens ordning innebär en rimlig balans mellan "nytta och nöje" - det finns andra saker som är viktigare att ändra (minst sagt)

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Henric Widén: Den totala kostnaden för många är nu orimlig. Det riskerar att bromsa omställningen till fossilfria alternativ av ekonomiska skäl. Eller försena andra åtgärder som individen också behöver göra för att ställa om till en kolsnål ekonomi på grund av att man inte har råd med sin vardag!

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Henric Widén: Nuvarande system är en alliansseger från 2008 som Liberalerna medverkat till. Det har fungerat bra och kommer fortsatt fungera bra! Vi skall inte återinföra fastighetsskatten!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Henric Widén: Mer privat finansiering så att vi får mer kultur är bra. Förenkla för civilsamhället att stötta kulturen. Men minska inte det offentliga stödet. Det måste finnas utrymme för ett brett kulturuttryck.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Henric Widén: Vår omställning till ett fossilfritt samhälle kommer att kräva förändringar och uppoffringar. Självklart skall hänsyn tas till individer och kommuner men förändringsprocesserna måste kunna gå snabbare. Idag är det alldeles för långa projekttider och sena beslut. Gynnsamma vindlägen är nationella resurser på samma sätt som tex sällsynta mineraler och malm.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Henric Widén: Det är sällan bra att möta utsatthet med förbud. Organiserat tiggeri som bygger på människohandel och exploatering är brott och skall hanteras så.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Henric Widén: Den möjligheten finns i andra länder, om det är möjligt utan negativa konsekvenser, kostnader eller andra problem kan det införas även här. Samhället skall inte i onödan begränsa individen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Henric Widén: Det vore bra med fler valmöjligheter för familjerna i föräldraförsäkringen, men det är också viktigt att vi fortsätter jobba för jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Henric Widén: Vården behöver utvecklas och bli mer förebyggande och använda teknik ännu bättre och ännu mer. Men dagens system måste göras om så att det blir i längden hållbart och fortsätter utveckla men inte slå ut vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Henric Widén: Vi måste acceptera att vi har en integrationsskuld att hantera. Innan den är avbetald eller reglerna på EU nivå ändras kan vi inte ändra i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Henric Widén: Extra viktig Äntligen! Tillsammans kan man vara stark, ensam är bara ensam!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Henric Widén: Det är brist på arbetskraft i många branscher. Det måste alltid löna sig att utbilda sig och arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Henric Widén: Sverige är ett långt land med stora skillnader. Att vissa regler skiljer sig mellan stad och land är rimligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Henric Widén: Försvaret är viktigt och skall få mer resurser. Men vi måste lära oss att inte lösa allt med att höja skatten. Vi kan omfördela resurser.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Henric Widén: Det allra viktigaste är att politiken håller sig bort. Politiken skall inte lägga sig i detaljer kring uppdraget. Public service skall vara oberoende, opartisk och saklig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Henric Widén: Vi måste snabba på utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det är bäst om vi följer EU och förbjuder från 2030. Det är tveksamt om 2025 är realistiskt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Henric Widén: Skolan skall ha kunskapen i fokus. Det är viktigt med tidiga insatser. Därför behövs betyg tidigt som en signal om vart man är på väg och vilka insatser som krävs om man vill påverka sin väg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Henric Widén: Viss utjämning är rimligt. Dagens system räcker.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Henric Widén: Vi behöver en friare marknad som uppmuntrar till mer byggnation. Utbudet av bostäder måste öka.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Henric Widén: Det är inte rätt prioritering just nu med höghastighetståg. Lägg pengarna på att det befintliga nätet fungerar bättre och säkrare först. Att spara en stund på resan är inte lika mycket värt som att veta att resan alltid blir av och i tid!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Henric Widén: Det blir för stora skillnader mellan olika regioner som det är idag. Ett statligt ansvar för helheten, strategin och långsiktigheten, utan onödigt detalj petande är en bättre modell.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Henric Widén: Det är rimligt med en viss tröskel och självrisk som i alla försäkringar. Politiken måste uppmuntra till jobb! Är man sjuk skall man förstås vara hemma!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Henric Widén: Vi behöver en mer rörlig arbetsmarknad. Det betyder inte att man skall kunna bli uppsagd av godtycke. Alla skall kunna lita på att regler och avtal följs!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Henric Widén: Vi behöver nya mineraler för den gröna omställningen. På samma sätt som gynnsamma vindlägen är en nationell resurs är mineraltillgångar resurser som det måste vara enklare och mer förutsägbart att kunna nyttja. Naturligtvis med uppfyllande av miljökrav. Snabbare och tydligare tillståndsprocesser, men inte lägre krav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Henric Widén: Asylrätten måste värnas. Människor i behov av skydd skall kunna få det. Samtidigt måste vi ta hand om dem som finns här sedan tidigare och de som kommer på ett bättre sätt - jobba bort integrationsskulden. Vi måste förmå EU att ha en mer gemensam hållning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Henric Widén: Vi måste utnyttja tekniken mer för att komma åt gängkriminella. Det skall inte behövas en specifik brottsmisstanke för avlyssning i en kriminell miljö. Det betyder inte att det inte kan ske rättssäkert med granskning i efterhand tex

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Henric Widén: Generellt måste skattetrycket sänkas så att fler förmås att arbeta mer! Det skall löna sig att satsa och utbilda sig och jobba hårt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Henric Widén: Det finns urskog som är en nationell resurs - den behöver bevaras. Vi har råd att skydda den biologiska mångfalden som ibland behöver stora arealer för hela ekosystemets utveckling. Det finns ändå utrymme för ett hållbart och effektivt skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henric Widéns val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning

Så svarar Henric Widén: Skolan eftersom det är utgångspunkten för varje människas möjlighet till ett fritt och fungerande liv. Integrationen för att vi har misskött den och det leder till många problem. Klimatet är vår generations ödesfråga, vi vill och vi kan lämna planeten till våra barn så som våra föräldrar fick den.