Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Sköld (fotograf Emilia Öije)

Marcus Sköld

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tekniska framsteg och människors fria vilja ska styra samhällsutvecklingen och miljöpolitiken. Jag kommer alltid att arbeta för att individens frihet att forma och leva sitt eget liv som just den vill, oavsett sexuell läggning, etnicitet eller religion, ska öka och inte kompromissas, så länge det inte inskränker någon annans frihet.

Presentera dig själv

Jag är en västgöte som numera bor i Kungsängen i Stockholms län. För mig är individens frihet att forma och leva sitt eget liv det allra viktigaste, oavsett sexuell läggning, etnicitet eller trosuppfattning och största anledningen till att jag 2005 började engagera mig i Moderaterna. Är även förbundssekreterare i Öppna Moderater, Moderaternas hbtq-förbund.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska vara en borgerlig regering bestående av M, KD och L.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Marcus Sköld

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Kan en aktör ha en effektivare verksamhet och därmed få ett överskott är det inget dåligt i sig. Det är kvalitet i verksamheten som är det viktiga och den fristående aktör som inte uppehåller kvalitet slås snart ut.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Behövs för att vi ska kunna ha en stabil fossilfri elproduktion, som inte är väderberoende.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Tryggheten måste öka för alla de skötsamma människor som bor i brottsutsatta områden. Kraftfulla åtgärder måste sättas in för att vi inte ska ha några områden som klassas som utsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: RUT-avdraget har stor betydelse kvinnliga företagare och har medfört att många som annars kunde ha haft svårt att komma in på arbetsmarknaden har ett jobb att gå till och bidrar till samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Sverige är världens största biståndsgivare sett till andel av BNI. Det är inte rimligt. Bör vara en större kontroll och uppföljning av de pengar som går till bistånd för att förhindra korruption. Ge "minibistånd" som främjar projekt för innovation och utveckling.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Kungahuset har en viktig funktion för vår nationella samhörighet. Kungahuset är ett effektivt sätt att marknadsföra Sverige internationellt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Dagens ofantligt höga drivmedelspriser är väldigt betungande för dem som inte har några marginaler och försvårar att bo på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Kulturen bör finansieras i ökad utsträckning av sponsorer och av dem som konsumerar kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Det är kommunerna som har planmonopol och bör därför vara kommuner som avgör var och i vilken omfattning vindkraft byggs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: De EU-medborgare som tigger i Sverige är ofta utsatta av kriminella nätverk. Vi bör därför minska dessa nätverks levebröd och istället hjälpa dessa människor så att de får en bättre situation och kan försörja sig i sina hemländer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Individen ska själv få köna sig. Sjukvården bör göra tydligare skillnad på socialt och medicinskt kön. Den könsidentifierande siffran i personnumret bör förlora sin innebörd, så att vi får könsneutrala personnummer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Det bör vara barnet som är garanterad föräldraförsäkringens dagar hemma med en anhörig eller annan närstående som föräldern/föräldrarna väljer. Barn kan idag ha fler föräldrar än två, inte bara i stjärnfamiljer utan också alla nya familjekonstellationer till följd av separationer. I synnerhet för familjer som lever i tre- eller fyrklöverkonstellationer vore en sådan ordning att föredra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Viktigt att vården är lättillgänglig och att individer erbjuds en hög grad av valfrihet för att komma i kontakt med vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Den som kommer till Sverige och har skyddsskäl ska få stanna, medan den som inte har skyddsskäl måste återvända. Det är grunden för en reglerad och minskad invandring, och behöver i större utsträckning genomsyra migrationspolitiken så att fler som får avslag faktiskt lämnar Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig I en alltmer orolig omvärld är det viktigt att vi ingår i en internationell samverkan försvarsmässigt och då är NATO det naturliga valet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Viktigt att det alltid ska löna sig att arbeta, att gå från bidrag till arbete. Det är arbetslinjen. Alla arbetsmarknadsåtgärder och även då arbetslöshetsförsäkringen bör alltid leda till att människor snabbt kommer i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Då det är kommunerna som har planmonopol bör även kommunerna avgöra var och i vilken utsträckning det ska vara möjligt eller inte möjligt att bygga vid eller på stranden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: De ökade anslagen bör finansieras genom en omprioritering av tillgängliga skattemedel. Sverige behöver inte alla drygt 340 myndigheter som nu finns. Myndighetssverige måste bantas så att mer skattemedel kan tillföras det som tillhör statens grunduppdrag, som t.ex. försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Inte rimligt att en stor del av skattemedlen till public service går till att producera "lekprogram" som de kommersiella kanalerna producerar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Bör inte totalt överge bensin- och dieselbilar förrän det finns ett fullvärdigt substitut, som också är miljömässigt hållbart i ett livscykelperspektiv.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Betyg är en bra indikator för barn för att veta vad de behöver lägga mer arbete på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Det behövs en viss omfördelning nationellt från mer välbeställda kommuner till kommuner i glesbygd som har det kämpigt, men det ska inte vara som idag att Malmö och Göteborg får de mesta av de omfördelade skattemedlen. En grundförutsättning måste alltid vara att kommuner ska klara sig på sina egna skattemedel, men de kommuner i glesbygd som har det särskilt svårt ska kunna få medel.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Inte rimligt att lägga många miljarder på ett s.k. höghastighetståg som endast ger en mycket liten tidsvinst. Pengar bör istället satsas på att rusta upp befintliga stambanor och övrigt järnvägsnät, så att den trafiken fungerar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Istället ökade krav på regioner att utföra sitt uppdrag och korta vårdköerna. De regioner som har högre andel privata utförare har också kortare vårdköer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Arbetslinjen ska gälla. Ska inte vara för lätt att vara frånvarande från jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: En större flexibilitet om vilka som sägs upp och när då det är nödvändigt att minska personalstyrkan.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Sköld: Svensk gruvnäring har många av de kritiska metaller och mineraler som är nödvändiga för att utveckla nya hållbara lösningar för klimatomställningen. Långa tillståndsprocesser på 5-6 år förekommer och får negativa konsekvenser för oss som gruvnation då färre väljer att investera i Sverige. Ta fram konkreta förslag på kraftigt minskade handläggningstider för ansökningar om att starta nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Sköld: Vi bör ha ett volymmål och ska ligga i paritet med våra grannländer. Volymmålet ska vara ett politiskt mål som vi utformar i enlighet med Sveriges internationella konventionsåtaganden och med respekt för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Sköld: För att minska brottsligheten bör polisen få ökade resurser, som t.ex. ökade möjligheter till avlyssning och övervakning. Detta ska även gälla dem som avtjänar straff i fängelse.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Sköld: Skattetrycket bör sänkas generellt och just sänkt skatt på arbete är extra viktigt. Det är rättvist att ansträngning ska löna sig. Det ska också vara attraktivt att göra en "samhällsresa".

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Sköld: Extra viktig Man vårdar det man äger, vilket blir till nytta även för kommande generationer. Det ger ett ansvarsfullt förvaltande av skogen, med ett aktivt och hållbart skogsbruk som gynnar skogsproduktionen, klimatomställningen och miljön. Sälj 20 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark till enskilda skogsägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Skölds val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi