Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Berglund (fotograf null)

Mats Berglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag var riksdagsledamot 2019–2021 och arbetade i Socialförsäkringsutskottet för en stärkt sjukförsäkring och högre pensioner, i Utbildningsutskottet för högre kvalitet i universitetsutbildningen genom att ge bättre förutsättningar för både studenter och lärare, och i Kulturutskottet för mer kultur och en starkare folkbildning. Jag vill fortsätta driva de frågorna, men också klimat och miljöfrågor.

Presentera dig själv

Jag har en forskarutbildning bakom mig och vill gärna förankra mina beslut i vetenskap och evidens. Mitt politiska engagemang handlar om att en hållbar värld kräver krafttag både för att klara klimatet och den biologiska mångfalden och för att minska de sociala skillnaderna i Sverige och världen.

Vad har du för yrke?

Historiker, forskare- och universitetslärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Strävar efter att vara min egen förebild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet bör regera med Socialdemokraterna. Eventuellt bör även Vänsterpartiet och Centerpartiet vara med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mats Berglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Skolans uppgift ska vara att utbilda elever, inte att skapa vinster till enskilda aktieägare eller företag. Jakten på vinster och aktieutdelningar har bidragit till en ökad segregering där alla skolor, och därmed alla elever inte har fått samma möjligheter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Kärnkraft är farlig, det vet vi och har vetat mycket länge. Den är dessutom dyr och dålig för vår nationella säkerhet. Vi har mycket goda möjligheter att bygga ut vindkraft till havs, och även solel och andra energikällor, som klarar av att flera gånger om kompensera för den kärnkraft vi har idag, och som räcker för vårt eget behov och för en fortsatt hög export av el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Visitationszoner och liknande förslag riskerar snarare att öka avståndet mellan det offentliga, med ordningsmakt och socialtjänst, och de boende i de områden som har utpekats som utsatta. Vi måste klara brottsligheten på andra sätt, framförallt genom att motverka nyrekryteringen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: RUT-avdraget i den nuvarande formen bör avvecklas, men ersättas av ett system som gynnar den gröna omställningen. Reparationer, att dela på tjänster och annat som främjar en mer cirkulär ekonomi med mindre slit och släng, är ett bra sätt att konsumera på ett hållbart sätt. Dagens RUT-avdrag har dålig fördelningseffekt och gynnar de rika på bekostnad av de som inte har lika mycket att leva på.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Biståndet har gynnat både Sverige och världen. Genom ett stort miljö- och klimatinriktat bistånd bidrar vi till bättre levnadsvillkor för väldigt många människor samtidigt som Sverige får en tydlig internationell röst i klimatomställningen. Vi har idag 100 miljoner människor på flykt, det är en helt ohållbar situation som måste bekämpas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Framför allt måste apanaget bli mer transparent. Jag menar att kungahuset ska vara kvar och att Monarkin har tjänat Sverige och svenska intressen mycket väl. Torekovskompromissen har varit fungerat bra och är värd att vårdas vidare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Klimatkrisen måste hanteras på ett seriöst sätt. Vi behöver snabbt minska beroendet av bensin, diesel, olja, gas och kol. Vi vet att konsumenterna är priskänsliga och att sänkta priser försenar omställningen. Bensin och diesel finansierar Putins krig i Ukraina. Konsumenterna ska ersättas på andra sätt med stimulanser som gör att fler byter till elbil, eller väljer att cykla, gå eller åka buss.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Fastighetsavgiften och skatt på fasta egendomar ska användas som ett verktyg i den gröna omställningen och för att utjämna skillnader mellan rika och fattiga snarare än att ge intäkter till staten och kommunen. Miljöpartiet vill införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften, och på sikt skapa ett nytt system för beskattning av fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig "Kultur är odling", sägs det ofta. Det är sant, och då är det offentligas roll att erbjuda den bästa jordmånen så att en mångfald av kultur kan spridas och leva och växa. Men staten och politiken ska aldrig lägga sig i konstens innehåll. Den konstnärliga friheten måste värnas och kulturen ska alltid tillåtas att förändras. Kommersiella intressen får däremot aldrig ensamt styra kulturen villkor.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Vi behöver mer vindkraft för att klara elförsörjningen och den gröna omställningen. Kommunernas självbestämmande är viktigt och ska bevaras, men det måste till tydligare regler för hur och när i processen de ska ha rätt att säga nej. Kommuner bör få ekonomisk ersättning för att erbjuda mark till vindkraftsparker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Att be om hjälp är inte ett brott, och ska inte heller vara det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Flera länder har infört ett tredje juridisk kön, och det fungerar bra. Människor som inte identifierar som binära (man/kvinna) ska ha inte heller juridiskt tvingas att tillhöra något av de två könen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Föräldraledigheten bör, precis som semester och andra förmåner, vara helt individuell. I familjer med två föräldrar bör de få hälften var, möjlighet att dela med sig till ytterligare personer som står barnen nära ska finnas. Barn bör kunna ha fler än två juridiska föräldrar. Ett jämställt föräldrauttag ger ett mer jämställt arbetsliv. I ett första steg kan en tredelning av uttaget vara bra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Det offentliga behöver ta kontrollen över vården, och den behöver bli mer jämlik. Vård ska ges och prioriteras efter behov, inte efter plånboken. Skattemedel ska inte gå till privata vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger en trygghet som är helt nödvändig för att kunna leva och etablera sig i Sverige. Den som vill lämna Sverige ska få göra det, men det är viktigt att människor, och inte minst barn, som kommit hit från flykt behandlas på bästa sätt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Världen behöver mer fred och mindre vapen och vapenallianser. Svensk säkerhet vinner inte på ett medlemsskap i Nato. Vi bör däremot fördjupa de samarbeten vi har, framförallt med de Nordiska länderna, men också EU och Nato. Sverige ska alltid gå före för en fredligare värld med nedrustning och färre kärnvapen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Trygghetssystemen på arbetsmarknaden måste stärkas. Vare sig du blir av med jobbet eller blir sjuk så ska samhället vara garanten för din trygghet. Jag har själv drivit på i riksdagen för en sammanslagning av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen där ingen faller mellan stolarna och där nivåerna är så pass höga att du klarar dig bra under tiden tills du kommer tillbaka till arbete eller studier.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Strandskyddet ska stärkas, och allemansrätten ska värnas. Strandskyddet ger oss badmöjligheter och vattennära naturupplevelser, men är också nödvändigt för den biologiska mångfalden med goda livsmiljöer för fiskar, djur och växter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Upprustningen ska inte drabba människor och familjer med låga inkomster. Miljöpartiet vill därför införa en ny "värnskatt" för att bekosta försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Public service i TV och radio är viktig för att trygga vår demokrati. Den ska riktas till alla i hela Sverige och skyddas mot neddragningar och politisk styrning. Miljöpartiet vill därför grundlagsskydda Public Service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Vi måste vara konsekventa i klimatomställningen, och politiken måste vara konsekvent och tydlig mot konsumenterna. Fossila drivmedel blir allt dyrare och måste dessutom fasas ut mycket snabbt om vi ska klara klimatmålen. Elbilsförsäljningen har ökat kraftigt, mycket beroende på att det är mer ekonomiskt att äga och köra elbil. Den här typen av politiska beslut behövs för klimatet och miljön.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Betyg skapar stress, oro och ångest hos väldigt många skolelever. Vi vet genom forskning att betyg redan i låga åldrar inte ger några positiva effekter på skolresultaten. Vi behöver istället satsa på högre kvalitet i skolan och en mer jämlik och likvärdig skola över hela landet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Glappet mellan rika och fattiga kommuner ökar. Miljöpartiet har därför flera förslag för en bättre och mer rättvis fördelning som också gynnar den gröna omställningen. Förnybar elproduktion bör stimuleras, och statliga stöd till kulturskolor och högre löner i vård och omsorg kommer bidra till mer rättvisa och ge mer till kommuner som idag tvingas ha hög kommunalskatt för att klara verksamheterna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott och bör bestraffas hårt. Miljöpartiet har lagt en lång rad förslag för att minska mäns våld mot kvinnor. Det här är ett av de förslagen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: En helt fri hyressättning med marknadshyror skulle leda till ökad segregation och högre utgifter för hushållen. Det är fel väg att gå. Bostadsbristen ska motverkas på andra sätt, bland annat med nya boende- och ägandeformer som kollektivhus och bygggemenskaper, men också genom att återinrätta de statliga investeringsstöden för hyresbostäder och studentbostäder som försvann med M-KD-SD-budgeten.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Vi behöver satsa både på att rusta den befintliga järnvägen och att bygga ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Det ska vara lätt att resa på miljövänligt sätt, om tåget ska kunna konkurrera med flyget så behöver både hastigheterna och punktligheten öka. Höghastighetsbanor kan finansieras utanför statsbudgeten och konkurrerar därmed inte med andra investeringar i spårtrafiken.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Vården behöver inte en jättestor omorganisation just nu. Istället behöver vi stärka vården genom bättre patientsäkerhet och effektivare system. Staten kan dock behöva ta ett större ansvar både för samordning och finansiering för att vårda ska fortsätta vara jämlik över hela landet. På sikt bör vi genomföra en regionreform med färre regioner så som våra grannländer redan gjort.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Detta är en fråga jag har drivit som riksdagsledamot. Vi avskaffade karensdagen under pandemin och den bör avskaffas permanent för alla. Det kan bli kostsamt för den som ofta blir sjuk, och det finns en orättvisa i att vissa tillåter hemarbete vid sjukdom med andra, ofta i lågbetalda yrken, måste sjukskriva sig - till hög kostnad. En slopad karensdag skulle också leda till minskad smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Tryggheten på arbetsmarknaden är viktig. Fler behöver dessutom komma in i trygghetssystemen, idag är det tyvärr många som inte är med i facket och a-kassan och saknar trygghetsförsäkringar. Jag har drivit på för en förändring för att de s.k. "gig-jobben" måste komma in i systen, men också för en ny ordning med en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring där ingen faller mellan stolarna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Berglund: Det måste vara hårda miljökrav och etiska krav för att öppna gruvor i Sverige. Vi behöver gruvor, och de metaller och mineraler som kan utvinnas ur gruvor behövs för den gröna omställningen. Men processerna att få tillstånd måste bli säkrare och tydligare. Gruvan i Kallak/Gállok borde inte fått tillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Asylrätten är avgörande för de mänskliga rättigheterna. Man ska ha rätt att fly från krig och förtryck men också från klimatförändringarnas effekter. Antalet flyktingar har under det senaste året ökat från 80 till 100 miljoner människor. FN räknar med en kvarts miljard klimatflyktingar till seklets mitt, och en miljard människor lever idag i områden som är starkt utsatta för klimatförändringar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Berglund: Polisen behöver nya verktyg för att minska den organiserade brottsligheten. Men vi måste framförallt minska nyrekryteringen till gängen och till ett liv i kriminalitet. Vi får aldrig tumma på mänskliga rättigheter i jakten på nya polisiära metoder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Berglund: Det var fel att ta bort värnskatten. Att bidra efter förmåga är en viktig princip. Ett mer jämlikt samhälle med mindre klyftor är mer hållbart och motståndskraftigt. Det kommer i längden alla att tjäna på.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Berglund: Extra viktig Vi måste framför allt skydda de få gamla urskogarna som fortfarande finns kvar i Sverige. Det mesta strök tyvärr med redan för 150 år sedan när skogsbruket intensifierades. Den biologiska mångfalden i de här skogarna är oerhört viktig för vår miljö och motståndskraft. Sverige får inte fortsätta att bromsa EU på det här området.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Berglunds val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning