Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrik Bergman (fotograf Ulrik Bergman )

Ulrik Bergman

Varför ska väljarna rösta på dig?

*öka tryggheten med strängare straffskalor för våldsbrott *öka resurserna till polis, åklagare och fängelser *ställa tydligare krav för bättre integration *det ska löna sig bättre att jobba och studera

Presentera dig själv

Engagemang som bottnar i att ge mer frihet till individen.

Vad har du för yrke?

Civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Moderaterna bildar regering med KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulrik Bergman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: En friskola är beroende av att ett visst överskott genereras. Samtidigt är det legitimt att de som satsat sina medel i verksamheten får ta del av en viss avkastning utöver helt riskfri avkastning på banksparande om det inte kan påvisas att skolan inte fullgör sina åtaganden mot samhället gällande skatter och avgifter vilket rimligtvis måste komma i första hand.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Sverige behöver kraftfullt bygga ut planerbar elproduktion för att säkra nya jobb och den energiomställning vi står inför med ett nära nog fördubblat elbehov de närmsta tio åren. Den våldsamma kostnadsökningen för el vilken drabbat hushåll och näringsliv är otroligt allvarlig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Polisen behöver fler verktyg för att bekämpa grov kriminalitet som brett ut sig över landet. Där kan detta vara en viktig del i detta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: RUT har skapat många enkla jobb, gjort svarta jobb vita och motverkar utanförskap. Vi behöver fler RUT-tjänster inte färre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig I slutet av 1800-talet var vi ett U-land. Sveriges välstånd byggdes på arbete och handel. Det är så fattigdom motverkas, inte bidrag. Vi borde istället uppmuntra till handel och investeringar med och i U-länder och avskaffa u-hjälp. Naturligtvis ska vi hjälpa människor i akut nöd men att låta miljarder rulla av skattemedel till korrupta länder utan att fattigdom bekämpas är fel väg.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Sverige har en tusenårig tradition av kungahus. Kungahuset jobbar år ut och år in med att öppna dörrar för svensk export och stärka bilden av Sverige. Det är i slutändan en väldigt prisvärd långsiktig investering som tjänat landet väl. Vi har ett modernt kungahus som jag upplever bidrar med stort engagemang för att stödja goda krafter för en bättre sammanhållning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Den svenska skattepolitiken har slagit hårt mot landsbygden dit tunnelbanan inte går. Vi måste skapa mer rimliga kostnader utan att slå undan benen på boende, företagande i form av jord och skogsbruk. Otroligt viktigt för vår nationella krisförmåga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Riskerna när ränteläget verkar stiga är att människor drivs från hus och hem om skatt på fastigheter införs. Kommer framförallt drabba låginkomsttagare otroligt hårt som kanske jobbat ett helt liv, skött sig och betalat lån med skattade pengar att sedan bli dubbelbeskattade. Moraliskt förkastligt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Att låta fler bli delaktiga i kulturfinansieringen är positivt. Vi borde ge större skatteavdrag för donationer till kulturen så att vi blir en rikare kulturnation och fler kulturutövare kan livnära sig på sitt yrke.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Kommunerna måste rimligtvis få säga nej om helt orimliga planer på vindkraftsetableringar föreslås. Många kommuner är beroende av turism och företagande knutet till detta. Vem ska ersätta dessa jobb som går förlorade, alla fastighetsägare vars fastigheters värde sjunker, olägenheter i form av buller som kan uppstå?

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Tiggeri göder droghandel, människohandel och övrig kriminalitet i dess spår. Att människor kommer hit från andra EU-länder för att tigga löser inte grundproblemet utan får det snarare växa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Frågan behöver utredas vidare med tanke på olika konsekvenser gällande civilrätt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Föräldrarna vet bäst hur de ska förlägga föräldraledigheten. Speciellt egenföretagare har ofta svårt att vara borta långa perioder i sträck vilket gör att föräldrarna själva måste få bestämma upplägget.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Nätläkare har ett bra syfte att mota bort onödiga besök från akuten och vårdcentraler. För att systemet inte får orimliga kostnadseffekter på regionerna behöver det dock styras upp gällande etablering och kostnadsersättningar på ett nationellt harmoniserat sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Om utgångspunkten är att flyktingen vill återvända till sitt hemland så är inte permanent uppehållstillstånd alltid så bra som signalvärde. Sverige bör ha likartade villkor som övriga EU-länder utifrån erfarenheter från flyktingvågen 2015.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Det måste löna sig bättre att arbeta jämfört med bidrag. Då kan vi inte höja bidragsnivåerna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Det generella strandskyddet måste bort och ersättas med en omvänt strandskydd där kommunerna pekar ut vad som verkligen är skyddsvärt. Något annat är en orimlig inskränkning av den privata äganderätten givet att vi ändå har allemansrätten som ger tillträde till tusentals kilometer strand i Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Tankegången att varje gång vi ska satsa på en angelägen fråga så kan inte svaret bli höjd skatt. Politiker som inte klarar att prioritera ska röstas bort!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: PS har en viktig roll men måste ta kärnuppdraget på allvar och prioritera detta givet att allt fler nyttjar andra kanaler och färre tittar och lyssnar på SR/SVT.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Vi behöver mer laddinfrastruktur och planerbar elproduktion som kan möta efterfrågan därför är 2025 inte realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Tidiga insatser är viktigt för att fånga upp barn som inte hänger med i undervisningen. Då behövs tidiga betyg för att även följas upp av specialinsatser. Betygskriterierna måste förtydligas för idag är dessa alldeles för otydliga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Statsbidragen premierar misskötta kommuner vilket måste ändras. En kommun som får människor från bidrag till jobb missgynnas. Det är helt fel.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Danmark införde marknadsanpassade hyror på alla hyresbostäder producerade från 1991 och framåt. Där råder inte en utbred handel med svarta hyreskontrakt som i Sverige samtidigt som entreprenörer vet att byggkalkylen går ihop. Vi borde göra mer som i Danmark.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Planerna riskerar att bli en gökunge som konsumerar alla medel för befintlig infrastruktur. Vägar och järnvägar bryts ned i snabbare takt än reinvestering. Landsbygden är den stora förloraren.. När väl planen är förverkligad 2050 är rimligtvis inrikesflyget eldrivet sedan många år. 400 miljarder rätt ned i avloppet är inte seriös hantering av skattemedel.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Finns ingen garanti att ett övertagande av staten driver skulle bli bättre när det finns stor förbättringspotential på redan befintliga myndigheter. Det vore snarare bättre om arbetsförmedlingen blev en kommunal uppgift för att flytta människor från socialbidrag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Det behövs självrisker i alla försäkringssystem för att motverka missbruk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Anställningstrygghet är ofta en chimär då företag som inte är konkurrens kraftiga går under. Då krävs flexibilitet att kunna byta inriktning och kompetens som är särskilt viktig måste kunna behållas. Dagens lagstiftning bygger inte på ett kunskapssamhälle där vi måste ställa om och vidareutbilda oss. Det behövs mer fokus på livslångt lärande istället.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrik Bergman: Extra viktig Sverige har en lång gruvtradition och stort kunnande. Vi är bra på att ta hand om miljön. Dessutom behöver vi bli mer oberoende av metaller från Kina som är viktiga i klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrik Bergman: Andra länder måste nu ta ett större ansvar för asylsökande från fjärran länder då vi måste koncentrera oss på konsekvenserna av 2015 års flyktingvåg.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrik Bergman: Hälften kvar är en bra utgångspunkt. Det måste löna sig bättre att utbilda sig om vi ska kunna klara kompetensförsörjningen framöver.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrik Bergman: Vi har tillräckligt med skyddad skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrik Bergmans val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning