Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henric Molin (fotograf Sayed Khatib)

Henric Molin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är lyhörd, pragmatisk och har erfarenhet både från det akademiska livet och företagsvärlden.

Presentera dig själv

Jag är en företagare som vill driva landsbygdsfrågor. Det skall vara möjligt, enkelt och tryggt att bo i alla delar av vårt land och stad. Detta involverar infrastruktur, skola, vård och omsorg, arbetskraftsförsörjning såväl som lag och ordning. Lokal livsmedelsproduktion måste främjas. För att få detta att fungera måste utbildningsbehov och energiförsörjning säkras.

Vad har du för yrke?

Entreprenör inom livsmedelssektorn

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Eleanor Roosevelt

Svar i valkompassen

:

Henric Molin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Skolpolitiken skall fokusera mer på resultat än kostnad. Alla skall ha rätt till fritt val av utbildning. Dock måste kunskapsuppdraget uppfyllas

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Extra viktig Energiförsörjningen är oerhört viktig och måste säkerställas. Dock måste den vara så på ett hållbart och framtidssäkrat sätt. Energileverans måste ske från källor som kan bära sina egna kostnader.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Polisen har redan idag verktyg för att hantera detta utan att skapa ytterligare motsättningar och kränkningar av personlig integritet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Snarare skall fler tjänster ingå i RUT och ROT. Det är ett bra sätt för instegsarbete

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Extra viktig Sverige bör bibehålla målet om att en procent av budgeten skall gå till bistånd. Dock måste politiken för hanteringen av biståndet förändras och förbättras för att göra maximal nytta för så många som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Kungahuset fyller en viktig funktion för Sverige som sammanhållande funktion och som internationella ambassadörer. Detta måste värdesättas. Dock skall det pekuniära självklart bedömas så att vi vårdar våra nationalklenoder korrekt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Skattenivåer måste ligga på en internationellt konkurrensmässig nivå

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: skall vi kunna kunna bygga fler bostäder och i synnerhet hyresrätter så måste vi införa fri hyressättning. Vi kan heller inte öka bostadsskatterna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Bra om alla kan bidra mer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Vi måste säkra energiförsörjningen i Sverige. Samtidigt så är det självklart en demokratisk rättighet att neka en inverkan på den egna verksamheten

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Extra viktig Att förbjuda tiggeri i Sverige löser inga problem. Det vi måste fokusera på är att hjälpa de nödställda och se till att de som utnyttjar dessa för egen vinning lagförs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Vi måste ha respekt för att olika människor identifierar sig på olika sätt. Dock måste denna förståelse vara dubbelriktad. Eventuella lagförslag måste ta hänsyn till många aspekter av införandet av ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Föräldrar vet själva bäst hur de vill hantera sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: I vissa fall, kanske i synnerhet på landsbygden så kan nätläkare vara ett väldigt bra komplement till traditionell vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Bedömningar skall göras från fall till fall beroende av omständigheter. Dock måste vissa riktlinjer fastställas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Idag är detta en självklarhet, även om vi hade en analys för några år sedan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Strandskyddet måste ställas i relation till verksamhet och bebyggelse. Det måste verka för en levande landsbygd. Så långt möjligt utan att påverka djurliv och tillgänglighet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Försvarsbudgeten skall vara 2% av BNP. Detta är en ram som inte står i relation till andra skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Oberoende medier är en av grunderna för en fungerande demokrati. Med ett bredare utbud så vidgas de demokratiska aspekterna

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Vissa kommuner får av olika anledningar bära en oproportionerlig belastning för att täcka strukturella eller sociala missförhållanden. Det kan även röra kommuner som behöver ta ett större ansvar för miljö, energi eller teknik. Då måste det kollektiva ansvaret fördelas bättre än idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henric Molin: Marknadshyror befrämjar fler boendeformer och ökad tillgänglighet

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henric Molin: Sverige behöver växa med mer arbetskraft. Samtidigt måste vi förbättra vårt integrationsarbete

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henric Molin: Extra viktig Sverige måste ha nolltolerans mot kriminalitet. Att skydda medborgarna medför tyvärr en del inskränkningar i vissa hänseenden. Dock måste det större goda råda över ömma tår.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henric Molin: Det måste få var acceptabelt och försvarbart att arbeta mer och skapa större intäkter utan att skatta bort en intiativkraft

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henric Molins val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning