Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Claes Nyberg (fotograf Hamid Ershad Sarabi)

Claes Nyberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill stärka vår liberala demokrati på alla nivåer och stärka medborgarnas reella och upplevda egenmakt att själva få forma sina liv utifrån sina drivkrafter och förmågor. Jag kommer att slåss för de elever som behöver mest stöd och de som idag stängs ute från att leva sina liv fullt ut. Och det är bara möjligt i ett grönt, jämlikt och jämställt samhälle som tror på samverkan internationellt.

Presentera dig själv

Jag har en lång bakgrund inom nationell utbildningspolitik från förskola till universitet där min drivkraft är ett skolsystem där elever får lyckas och vi får ut mest av studenters drivkrafter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med över två decennier av kamp för HBTQI-personers rättigheter ser jag vad som behövs nu för nästa steg.

Vad har du för yrke?

Arbetar med samhällskontakter för ett läkemedelsbolag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken både på nationell och lokal nivå. Lösningen finns inte hos ytterkantspartierna, utan i att söka långsiktiga hållbara lösningar mellan flera partier där väljarna avgör tyngdpunkt snarare än tar ställning bara till två fasta alternativ.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Claes Nyberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Att förbjuda uttag av vinst gör att inte friskolor som drivs som företag kan överleva i längden och det kommer att bli mycket svårt att kunna hitta kapital. Däremot ska det inte vara möjligt att göra vinstutdelning om skolan har allvarliga anmärkningar och brister som exempelvis kan leda till viten. Vi måste styra genom höga krav på kvalitet och att följa de nationella krav vi har.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Kärnkraft är inte en lösning på lång sikt för vår energiförsörjning då den har stora problem med restavfall och säkerhet. Den är också dyr att investera i och nödvändiga material och teknik kontrolleras av ett fåtal aktörer som Sverige inte ska göra sig beroende av. Däremot kan vi under en övergångsperiod behöva förlänga eller bibehålla kärnkraft vi har nu för att hinna göra omställning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Detta bryter ner förtroendet mellan medborgare på en viss plats och avskaffar helt principen att det ska finnas en misstanke för att motivera en polisinsats. Det finns redan idag tillräckligt med utrymme i lagen för att göra de insatser som behövs och polisen som verkar i utanförskapsområden vill inte heller ha detta som ett av sina verktyg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: RUT-avdraget är ett viktigt verktyg för att skapa vita jobb där det annars tidigare växt fram stora svarta sektorer. Dessutom är ett ett verktyg vi kan använda för att styra produktion mot tjänster som exempelvis reparationer och utveckling av värden. Många arbeten som omfattas av RUT-tjänster är också viktiga instegsjobb för många till den svenska arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Sverige ska fortsätta att satsa på ett bistånd som bygger samhällen och människor starka där behoven är stora. De investeringar vi gör idag kommer att minska kostnader och säkerhetshot i framtiden.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Sverige ska inte fortsätta att underhålla en förlegad och odemokratisk institution som också ger individer möjlighet att enbart utifrån börd ha rätt att som idag själv bygga upp stora förmögenheter på försäljning i Kungahuset namn. Givetvis ska den som genomför arbete till det allmänna få ersättning som vi andra anställningar, men det kan begränsas betydligt mot idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: I grunden ser jag inte att skatt på fossila drivmedel ska sänkas från den nivå vi har idag. Men det kan behöva finnas verktyg att göra riktade sänkningar eller andra styrmedel för att exempelvis öka inblandning av icke fossila komponenter under övergångsperioder eller till specifika grupper där dagens skatter eller andra delar i systemet ger orimligt negativa effekter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Det behöver finnas en bra blandning av finansieringsformer för kultur och vi behöver öppna upp fler möjligheter till privata initiativ och investeringar i kultur, både enskilt och i kombination med offentliga medel. Det ger mer kultur totalt sett men gör också kulturen angelägen och tillgänglig för fler. Samtidigt kommer det alltid behövas offentlig finansiering och stöd som en grund.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Kommuner har idag ett orimligt stort inflytande att sent i processen stoppa nödvändiga investeringar i vindkraft som vi behöver för att klara klimatomställningen. Särskilt ska det begränsas för placeringar som stör boende i liten grad och som inte påverkar viktiga naturvärden direkt negativt, såsom havsbaserad vindkraft på längre avstånd från strandlinje.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Att förbjuda tiggeri löser inte något problem för någon och skapar dessutom starka spänningar mellan människor genom att skapa en värdeskala i människovärde. Vi ska istället ställa större krav på den länder varifrån de som reser till Sverige för att tigga kommer så att de tar sitt ansvar, och vi kan som idag bidra med stöd till uppbyggnad av bättre strukturer och mänskliga rättigheter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Sverige ligger redan idag långt efter många andra jämförbara länder i synen på den enskildes rätt att själv få identifiera sitt kön. Att få registrera ett icke-binärt kön ger stor frihet till en grupp individer som idag är utsatta för starka påfrestningar, ökad risk för ohälsa och även hot och stigma.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Det ska bli mer flexibelt att fördela föräldraledigheten mellan fler vuxna som ansvarar för ett barn så att det passar fler familjers val av sätt att leva. Det skulle gynna bland annat stjärnfamiljer i hög grad. Samtidigt ska en andel fortsätta vara vikt till varje vårdnadshavare för att gynna en minskning av ojämlikhet på arbetsmarknaden kring löneutveckling, pensioner mm. En tredjedel är rimligt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Det skulle vara ett stort misstag att stoppa den innovation som pågår inom vården där digitalisering kommer vara helt nödvändig och som medborgarna också vill ha. Däremot ska systemet med ersättning ständigt vara i förändring för att styra mot rätt effekter och gynna högre kvalitet för patienten. Det förbättrar livet for var och en och gör även att skattemedel används mest effektivt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig I grunden ska detta vara huvudprincip för ett öppet samhälle som tar emot personer på flykt. Men det ska vara vikt för personer som har rätt till asyl och som får rätt att stanna på välgrundad fakta om risk för hot och utsatthet som hotar människovärdet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Det är idag nödvändigt att vi ansluter oss till den militära allians som styrs av demokratier för att gemensamt stå emot de auktoritära regimer som växt sig starkare både i Europa och Asien. Vår nationella säkerhet byggs bäst i nära och ömsesidigt samarbete med andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Strandskyddet måste bli betydligt mer flexibelt för att möjliggöra att få bygga i bra lägen i glesbygd, precis som det idag och historiskt i tätorter byggs nära eller direkt vid vattendrag i hög utsträckning. Samtidigt ska det givetvis finnas tillfällen där viktiga naturvärden kräver skydd av vissa strandlinjer eller där anpassning för vissa krav måste kunna finnas, med allemansrätt i balans.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Den nödvändiga upprustningen av försvaret behöver göras genom prioriteringar och genom att ha en långsiktig politik för att skapa fler arbeten som ger större skattebas och färre som behöver stöd för sin försörjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: I grunden behöver inget i uppdraget idag ändras och det är viktigt att politiken inte styr innehåll i public service för att den ska kunna upprätthålla sitt oberoende. Däremot är det rimligt att de som får det allmännas uppdrag att bedriva verksamheten också aktivt reflekterar över vad som kan anses vara Public service uppgift och vad som bättre lämnas till andra aktörer på mediemarknaden.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: I grunden är det inte ett förbud som kommer vara den effektivaste linjen, men skatter och andra styrmedel ska inriktas på att de som kan ha ett alternativ också ska välja detta tills dess att teknik och infrastruktur gör att alla kan få tillgång till den mobilitet de behöver oavsett var de bor i landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Det finns inget vetenskapligt stöd för att så tidiga betyg gynnar lärande och kunskapsresultat. Det frivilliga system som finns idag har också visat sig vara ointressant för de allra flesta skolorna som på goda grunder väljer bort att införa detta så tidigt. Dessutom är det arbetskrävande för lärarna som i denna ålder ska fokusera på färdigheter i att läsa och skriva.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Stora delar av omfördelningen fungerar idag tillfredsställande, men framförallt ska kommuner och regioner kunna behålla mer av värdet av produktion av exempelvis energi som sker i deras område så att det kan bekosta service och infrastruktur där och inte omfördelas via staten. Det kommer också motivera till mer lokala investeringar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: I grunden är det riktigt att motverka utnyttjande för sexuella ändamål på alla nivåer av samhället.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Ett fullt marknadshyressystem är inte önskvärt utan möjlighet till andra avvägningar, men i grunden måste inslaget av att värdera en bostads läge och attraktivitet få genomslag i hyressättning för att kunna skapa en rörlig bostadsmarknad och öka investering i byggande av fler hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Sverige måste klara av att investera långsiktigt i infrastruktur som bibehåller eller ökar vår mobilitet samtidigt som den bidrar till den kraftiga klimatomställning som är nödvändig för vår överlevnad. Historien har visat att de investeringar Sverige gjorde i järnväg och infrastruktur som omdanade våra system långsiktigt har betalat sig.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: De regionala skillnaderna och behoven ger behov av regional styrning och prioritering av vården. Däremot behöver staten ta tillbaka delar av kravställandet och inriktningen för att likställa vårdkvaliteten i landet och inte lämna över kontrollen till SKR som idag som inte ger möjlighet till tillräcklig insyn eller möjlighet till en effektiv styrning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: I grunden måste vi ha system som gynnar både inställning och ekonomiska drivkrafter till arbete. I de särfall där en karensdag kan anses direkt menligt för utsatta grupper eller specifika situation får särlösningar ordnas. Exempelvis har en sådan avvägning redan gjorts kring samhällskostnader för VAB.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Arbetsmarknaden måste blir mer flexibel både för arbetstagare och arbetsgivare men då också bidra med effektivare vägar till omställning när den behövs eller individen vill ta nästa steg i livet. I en allt snabbare föränderlig värld och ett samhälle som kräver anpassning till nya innovationer måste också företag kunna prioritera nyckelkompetens vid en omställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Nyberg: Idag är processerna för tillstånd för gruvdrift för oprecisa och osäkra för att kunna gynna långsiktiga investeringar som både gynnar svensk ekonomi och regionalt näringsliv. Det givetvis balans i förhållande till natur- och miljöhänsyn, men vi kan inte som idag skjuta ansvaret för tillgång till nödvändiga mineral och material och möjlighet till inkomster helt till andra länder.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Nyberg: Extra viktig Idag har vi satt begränsningar som inte ger de med störst skyddsbehov en möjlighet att få såna rättigheter till skydd tillgodosedda.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Nyberg: Dagens avvägning är lagom mellan invasiva åtgärder och skydd av den enskildes integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Claes Nybergs val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning