Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jannice Larsson (fotograf xx)

Jannice Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag skulle aldrig fatta beslut som inte vilar på vetenskaplig grund. Jag försöker lyssna på så många perspektiv som möjligt. Men jag är heller inte rädd för att fatta beslut även om det blåser hett runt öronen. Jag är humanist och jag tror på alla människors förmåga, även de som halkat utanför. Det är samhällets ansvar att stötta och värna alla individer.

Presentera dig själv

Jag heter Jannice. Jag är 51 år. Jag är gymnasielärare på en naturbruksskola. Jag har bytt Östkusten (Sundsvall) mot Västkusten (Tanum). Jag har en bred arbetserfarenhet, då jag också tycker om att jobba extra i olika branscher. Jag har också internationell erfarenhet då jag inom ramen för mitt lärarjobb drivit många utbytesprojekt. På fritiden odlar jag, umgås med vänner och spelar golf.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare, allmänna ämnen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alla som engagerar sig

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag förstår utmärkt väl att det kommer att bli svårt efter valet. Jag önskar en bred mitt, med samarbeten för Sveriges bästa. Utan radikaler på vänster och höger.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jannice Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Skolan har debatterats livligt i media. Det är bra. Skolan är en av de viktigaste grundbultarna för ett samhälle. Vem som driver skolan är ointressant. Däremot ska alla skolor erbjuda skolverksamhet som är likvärdig och där alla barn och ungdomar får komma till uttryck utifrån sina förutsättningar. I detta kan en granskningar och lagändringar behöva tillkomma.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Kärnkraften står idag för en stor andel av Sveriges energiproduktion. Vi kan inte stänga ner den utan alternativ. Jag anser emellertid inte att staten ska subventionera kärnkraften, den som driver företaget ska själv stå på egna ben. Ej heller ska politiken stänga ner i förtid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Det måste finnas ett förtroende mellan polis och allmänhet. Visitationszoner skulle innebära att polisen kan visitera precis vem som helst, det är inte en riktning jag önska se. Bättre är att lyfta administration från poliser genom att införa polisstödsassistenter. Jag anser också att det krävs större sociala insatser bland annat genom trygghetsvärdar, som kan arbeta brottsförebyggande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Tvärtom. RUT och ROT har inneburit möjligheter för människor att driva sina egna företag. Svarta jobb har ersatts till förmån för vita. Framförallt är detta också en kvinnofråga, fler kvinnor har kunnat starta sina egna vinstdrivande företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Bilden av Sverige som ett solidariskt land ska bestå. Det har länge varit tongivande i vår kultur. Vi hjälper till där det behövs. Det borde vara ett ledord i varje stat. Bistånd handlar emellertid inte enbart om pengar utan om riktade insatser. Detta ska givetvis vara ett starkt fokus. Vart biståndet går och hur det används.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Drivmedelspriserna har gått upp orimligt mycket. Givet till följd av ett ökat oroligt världsläge. Det högsta målet är att fasa ut fossila bränslen med vissa undantag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Att återinföra fastighetsskatter skulle innebära en markant ökad risk för att människor måste lämna sina hem. Det vill jag inte bidra till.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Det är viktigt att kulturen får utvecklas och det behövs en bredd av finansiärer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Vindkraft är en hållbar energikälla. Den behöver etableras på fler ställen. Ett förtydligande av det kommunala vetot behövs. Dock behövs också incitament för kommunerna och de som lever i kommunerna. Incitamentet är bland annat ekonomisk ersättning för de som påverkas inte enbart markägarna

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Det går inte att förbjuda fattigdom. Det är en sorglig realitet att människor måste tigga för sin överlevnad. Det behövs snarare utövas påtryckning mot de regeringar som tillåter diskriminering i de länder som dessa människor kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Normsystemet är starkt när det gäller kön. Det är känt hur dåligt människor mår som inte identifierar sig med sitt biologiska kön, så pass dåligt att risken för suicid är överhängande. Tolkningsföreträdet för en människas identitet ska ligga hos densamma, inte hos gemene person. Det minsta vi kan göra är att låta var och en bestämma sin identitet och att detta ska synas i identitetshandlingarna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Att detaljstyra hur familjer väljer att ta ut sina föräldradagar är inget jag ställer mig bakom. Dagens reserverade dagar anser jag kan bestå.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Det här är en modern och effektiv vårdform som ska komma alla till del.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Den svenska migrationspolitiken ska ligga i linje med EU:s. Huvudregeln är således tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Jag har långt före den oro vi nu upplever, varit positiv till ett NATO-medlemskap. När Kalla kriget upphörde, blev det ett slags vakuum. Nya demokratier uppstod i kölvattnet, men väldigt bräckliga. Sedan 24 januari är det väldigt mycket tydligare att vi behöver säkra upp Norden. Så JA till NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: A-kassan ska betraktas som en omställningsförsäkring. Därför ska den vara hög initialt men sen trappas ner. Mer stödjande insatser behöver också införas så att perioden mellan två jobb, eller mellan jobb och utbildning blir så kort som möjligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Att kunna bygga och leva i alla delar av Sverige är viktigt. På lång sikt bör det generella strandskyddet avskaffas och ersättas med ett kommunaliserat ansvar. Kommunerna kan själva peka ut särskilt skyddsvärda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Försvaret finansieras genom staten och anslagen ska uppgå till 2%. Det krävs inte skattehöjningar för detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Jag värnar Public Service som en oberoende aktör i samhället. Dess uppgift ska vara att bevaka hela landet och granska samhället och makten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Målet är att det inte ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar, från 2030, detta är i enlighet med EU;s krav på nollutsläpp, detta står jag bakom.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Jag står bakom dagens system med betyg från årskurs 6. Det är viktigt att veta hur barnet utvecklas utifrån de kunskapskrav som ställs. Betyget är en väg (dock inte att betrakta som den enda) och med det får föräldrar en tydligare signal om fler insatser kan krävas från skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Det är för stora brister i dagens system, vi behöver därför reformera skatteutjämningssystemet, göra det vassare. Exempelvis ska landsbygdskommuner stärkas i detta system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Samhället behöver tydligt signalera att köp av sexuella tjänster är att betala för att begå övergrepp. Därför behöver också straffet för detta skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Om det inte lönar sig att bygga då bygger ingen, enkel ekvation. Nybyggda hyresrätter sak därför slippa reglering på obestämd tid. Detta kommer inte att påverka hyran i befintliga hyresbostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Den befintliga järnvägen ska rustas upp och vi behöver bygga nya stambanor för att öka antalet persontåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Vård ska bedrivas nära och inte styras centralt ifrån Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Den som är sjuk har rätt till sjuklön, med undantag av en första dag. Det här är ett förutsägbart och enkelt system.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig En historisk reform är precis genomförd. Undantagen från turordningen utökas (kompetens måste få avgöra)

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jannice Larsson: Sverige ska ta sitt ansvar och hjälpa människor som flyr för sina liv från krig och armod, allt annat är ovärdigt vårt land.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jannice Larsson: Extra viktig Grunden är brottsmisstanke. Finns den ska hemlig avlyssning användas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jannice Larsson: Jag vill att alla ska få sänkt skatt, men särskilt låg- och medelinkomsttagare

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jannice Larsson: Vi är det land i världen som skyddar mest skog och vi har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen, de ska fortsätta vara världsmästare på detta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jannice Larssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat