Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martina Hallström (fotograf Elin Elander)

Martina Hallström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står stadigt upp för det jag tror på, även när det blåser och blir motigt. Jag är jordnära, värdegrundad samtidigt som jag alltid försöker se och reflektera över saker och ting ur olika perspektiv och olika nivåer innan jag går till beslut. Jag räds inte att erkänna om jag har fel, och jag försöker att inte lova något jag inte kan hålla.

Presentera dig själv

Jag är gift, mamma, bonusmamma och hjärtemamma. Driver gård tillsammans med min man där vi har får, skog och åker. Vi driver även ett konsultbolag och ett vattenkraftsbolag tillsammans. Jag är en glad, positiv person som ser glaset halvfullt, som hellre fokuserar på möjligheterna än dras ner av svårigheterna. Älskar att läsa, skratta, umgås med vänner och min familj, jaga, resa och utvecklas.

Vad har du för yrke?

Företagare, kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Min pappa

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en stabil mittenlösning som styr landet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martina Hallström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig Skolan ska vara likvärdig med ordentlig kravställan på kvalitet och utförande, och kravställan ska följas upp och ge konsekvenser om kvaliteten på utbildningen inte håller måttet. Det är viktigt med mångfald av skolor, rättvisa kö- och antagningssystem, ersättningssystemet behöver ses över, liksom lärarutbildningen. Det kommer vi inte åt med vinstbegränsning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Martina Hallström: Vi kommer ha kärnkraft under lång tid, bättre att skruva upp den vi har, behövs samtal om ny energiöverenskommelse, ska nytt byggas tar det för lång tid, bättre med nyare teknik som tar tillvara mer av redan förbrukat bränsle än slutförvara med mycket potential kvar som vi gör idag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Martina Hallström: Skadar mer än det gör nytta. Polisen ska ha bättre förutsättningar att göra sitt jobb absolut, men det här förslaget skadar bara förtroendet mellan polis och allmänhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig RUT behöver istället utökas och permanentas. Viktigt för jämställdheten och kvinnors möjligheter till vita löner och pensionsspar. RUT är en vinn-vinn reform som behövs vidare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Martina Hallström: Som med allt när det rör bistånd så kan kontrollen på hur de används alltid vara bättre. Viktigt att de gör rätt nytta dit de ges.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Martina Hallström: Vårt kungahus gör stora insatser för vårt land, samt upplåter egendomar etc för allmänt bruk och beskådande. C anser att kretsen som uppbär apanage kan begränsas (som kungen gjort) men vårt kungahus är viktigt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig Skatten är för hög, reduktionsplikten är viktig, vi kan inte slå ut lantbruket, åkerinäringen och sänka ekonomin för boende på lands- och glesbygdsboende. Samtidigt har vi en klimatkris att hantera. Gäller att vi premierar rätt sorts bränsle och fasar ut fossiloberoendet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Martina Hallström: Vi ska inte återinföra fastighetsskatten. Ingen ska behöva lämna hus och hem pga skattekostnader.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Martina Hallström: Ser gärna en breddning av finansieringen av kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Martina Hallström: Ska vi ha förnyelsebar energi måste vi kunna ha det där det gör störst nytta så vi kan jobba marksnålt. Därför kan det kommunala vetot behövas ses över. Däremot ska de som drabbas ersättas rejält, framförallt markägare men också närboende. I första hand i samsyn och överenskommelse.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Martina Hallström: Tiggeriförbud löser inte/motverkar inte fattigdom. Finns andra insatser som är viktigare att vi lägger kraft på för att hjälpa människor bort från fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Martina Hallström: Det är viktigt att känna sig rätt i det kön man identifierar sig som. Ett tredje kön är positivt och bör införas. Viktigt för de det berör och oväsentligt för de som inte reflekterar över sin könsidentitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Martina Hallström: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi vill se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv. Det är barnets/barnens försäkring.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Martina Hallström: Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. De demografiska utmaningarna vi står inför kräver nya tankesätt och lösningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Martina Hallström: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Men det ska vara lätt att omvandla till permanent efter ett visst antal år, särskilt med fast arbete, som barn hitkommen etc.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig Absolut! Självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Martina Hallström: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser. Målet måste ju i första hand vara att vara i självförsörjning och arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska vi fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Martina Hallström: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2% men ser inte att det innebär att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Martina Hallström: Centerpartiet värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv. Oerhört viktigt för demokratin

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Martina Hallström: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Martina Hallström: Det räcker med betyg fr åk 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Martina Hallström: Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Martina Hallström: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Martina Hallström: Centerpartiet vill rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg. Ett effektivare tågresande är mycket bättre för miljön, dagens bredbandsuppkoppling tillåter ett annat sätt att pendla till arbetet som möjliggör ett hållbarare leverne.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Martina Hallström: Centerpartiet vill se en nära vård med lokal förankring. Det ger en tryggare och mer tillgänglig vård för alla. Vården ska inte styras centralt från Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Martina Hallström: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Martina Hallström: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Martina Hallström: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen, äganderätten ska värnas. Där mark tas i anspråk ska sjyst ersättning erläggas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Martina Hallström: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck. Mottagandet ska vara rättssäkert och förutsägbart. Det vi gjorde 2015/16 och utsatte särskilt de ensamkommande för får inte hända igen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Martina Hallström: Polisen behöver fler verktyg och befogenheter än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke. Godtycklighet hör inte hemma i en rättsstat.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Martina Hallström: Centerpartiet vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare. Med de kostnadsökningar vi har framför oss på bla annat maten behöver särskilt låg- och medelinkomsttagarna få ha kvar mer i plånboken efter skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Martina Hallström: Extra viktig Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det. Det är alltför mycket skog idag som tas i anspråk för naturreservat mot markägarens vilja. Det är inte ok.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martina Hallströms val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat