Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Olle Olson (fotograf Robin Hamrin)

Olle Olson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på mig om du liksom jag, tror på frihet under ansvar. Att var och en av oss är kapabla att fatta egna beslut om våra egna liv. Om du tror på att vända otryggheten och brottsligheten inte bara genom att släcka bränder här och nu, utan att faktiskt gå till botten med det mest förebyggande vi har: Skolan.

Presentera dig själv

Mitt namn är Olle Olson och jag är en 27-årig ämneslärare från Sveriges vakraste östkuststad Kalmar. Till vardags arbetar jag som matematiklärare och mentor på en högstadieskola på Öland. När jag inte tjatar om matematiska formler eller prov, arbetar jag främst med utbildningsfrågor i kommunen. I min politiska gärning försöker jag få fler att förstå vikten av en välfungerande skola.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en ny riktning i flera frågor. Vi behöver skärpta straff, fler domar som leder till utvisning, en helt ny energi- och drivmedelspolitik som inte ruinerar familjer, sänkt skatt på arbete, och mycket mer däremellan. Där partier kan enas och komma överens om dessa kärnfrågor bör vi mötas för att samla majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Olle Olson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Vinstutdelning för friskolor ska aldrig gå först. Alldeles oavsett om en skola är kommunal eller fristående så måste alltid utbildningens kvalité säkerställas och prioriteras för att något annat överhuvudtaget ska få utrymme. Men att helt förbjuda vinstutdelning är en mycket dålig idé. Istället borde fokus vara att på ett så vattentätt sätt som möjligt, säkerställa alla skolors kvalité.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Vi ser idag konsekvenserna av en regering som nedmonterat svensk, välfungerande kärnkraft. Skyhöga elpriser och ett överlag osäkert och ostadigt elnät. Sverige måste satsa på ny kärnkraft för att klara de utmaningar vi står inför inte minst kopplat till klimatet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Visitationszoner skulle fungera som ytterliggare ett effektivt verktyg för polis att gå hårt mot den organiserade gängbrottsligheten. Dessutom är min uppfattning att fler medborgare skulle kunna känna en trygghet i och med detta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: RUT-avdraget är idag en nyckelfaktor till att många familjer/personers vardag skall kunna gå ihop. Det skapar också fler arbetstillfällen som utan avdraget förmodligen hade brunnit inne.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Det finns både ett nationellt och internationellt värde i att behålla kungahuset. Däremot kan och bör pengarna familjen tilldelas varje år ses över. Det finns ingen mening med att vår kungafamilj ska leva i ett stort överflöd.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Det kan och ska inte vara meningen att straffbeskatta människor till den gräns att de inte längre kan ta bilen för att det är för dyrt. Priset på bensin och diesel är på helt orimliga nivåer som mer eller mindre ruinerar våra svenska familjer. Skatten borde sänkas markant och vi måste kunna hitta andra vägar att nå klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Kultur är något som uppkommer och produceras för att människor vill ha kultur. Således måste kulturen vara fri och ha ett fritt spelutrymme. Staten borde inte vara styrande i vad för kultur som produceras eller för den delen konsumeras i ett samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Staten bör inte kunna sätta sig över kommuner för att styra vart stora vindkraftskomplex skall placeras ut. Det är att ta bort en stor del av kommunernas egenvärde. Rimligen bör nya vindkraftsbyggen ske i dialog med kommunerna, inte genom att styra med hela handen från Stockholm.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Tiggeri är en känslig fråga som också kräver väl genomtänkta beslut. I grund och botten tror jag inte på att förbjuda de människor som har det sämst ställt i samhället från att be om pengar på gatan. Därmot ska det organiserade tiggeriet som kommit till Sverige helt och hållet förbjudas och mötas av betydligt större motstånd än vad som visats hittills.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Det är viktigt att skilja på kön och genus. Att utge sig för att vara ett visst genus ska aldrig någon annan kunna råda eller bestämma över. Däremot finns det endast två biologiskt erkända kön och därför är det helt ovetenskapligt att addera fler.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: I ett demokratiskt jämställt Sverige bör rimligen också föräldrar få egen bestämmanderätt över hur föräldrarledigheten skall fördelas. Här ska inte staten agera förmyndare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Nätläkare fyller en viktig funktion i vårt samhälle. För människor som snabbt vill komma i kontakt med en läkare eller som av olika anledningar inte har den fysiska enkelheten att ta sig till en själv. Under pandemin kunde vi också se vikten av kontakt med läkare över nätet. Här bör därför staten ha ett intresse i att stötta denna typ av verksamhet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Extra viktig Huvudregeln i migrationspolitiken bör vara att människor, när det är möjligt, återvänder till sina hemländer. Med det sagt ska det inte vara omöjligt att faktiskt stanna kvar i Sverige. För de familjer som kommit hit, skaffat barn och arbetat en längre tid bör Sverige möjliggöra för permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Extra viktig Ensam är inte stark. Det är Ukraina kanske det bästa exemplet på i närtid. I en tid där Ryssland visar sig allt mer aggresivt mot västerländska länder och värderingar borde NATO-medlemsakpet knappast vara en fråga att diskutera. Sverige bör helt självklart ansöka om medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Extra viktig Statens absolut mest basala uppdrag är att säkra landets inre och yttre gränser. Det måste gå före precis allt annat. När detta är uppfyllt, kan andra saker prioriteras. Sveriges regering har uppenbarligen vänt på prioriteringsordningen och begär nu höjda skatter för ett underfinansierat försvar. Det är ovärdigt. Staten måste kunna prioritera bättre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Framförallt bör Public service göras mer oberoende om det ska vara finansierat av staten. Idag är mycket av innehållet styrt åt vänster, samtidigt som staten pumpar in stora mängder pengar direkt från skattebetalarna. Så får det inte vara.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Jag tror inte på att sätta ett datum för när tillverkningen helt bör stoppas. Det är att tvinga människor och framförallt företag in i någonting som marknaden inte är redo för. Det har historiskt sett visat sig vara väldigt dåligt. Tydliga målsättningar och hårt ställda krav bör däremot existera i högre utsträckning, kopplat till klimatmålen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Det finns en dubbelsidighet i betygsfrågan. Bidrar det bara till stress och oro? Eller ger det snarare pedagoger och vårdnadshavare en tydligare bild vart eleverna ligger till rent kunskapsmässigt? Förmoldigen både och. Det kan vara vettigt att införa en summativ bedömning i tidig ålder, men att fokus i undervisningen inte ligger just där.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: I den realitet vi lever i just nu, finns det inget utrymme för höghastighetståg i Sverige. Kostnaden är för stor mot vad verkan hade blivit. Istället bör befintlig järnväg rustas upp.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Olson: Det ska alltid finnas en trygghet att som anställd inte kunna bli uppsagd hur som helst. Däremot kan vi heller inte ha ett system där arbetsgivare i princip inte kan säga upp anställda som inte gör det de ska.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Olson: I grund och botten ska Sverige hjälpa människor i nöd. Det bör inte råda något som helst tvivel om det. Men som läget är just nu, så måste vi minska asylmottagandet. Sverige har inte råd med fler misslyckanden kopplat till migrationspolitiken.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Olson: Avlyssning och övervakning är ett avgörande incitament för att knäcka den gängrelaterade brottsligheten. På lång sikt är det inget önskvärt i ett öppet, demokratiskt samhälle. Men som läget är just nu bör polisen få större möjligheter till just detta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Olson: Det måste löna sig att arbeta. Att straffbeskatta människor som tjänar mycket pengar är ett steg i helt fel riktning. Det driver ut framgångsrika entreprenörer ur landet, som annars hade kunnat skapa flera arbetstillfällen åt människor i vårt eget land. Det ska aldrig vara fult att tjäna pengar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Olle Olsons val:

 • Lag och ordning

Så svarar Olle Olson: Extra viktig Sverige är i ett mycket allvarligt läge. Nästan en skjutning per dag. En tredjedel av befolkningen som känner sig mycket eller ganska otrygga. Mord- och våldtäktsutredningar som läggs på hög. Fängelser som är överfulla samtidigt som poliskåren skriker efter nya kollegor. Det krävs förändring och krafttag. Lag och ordning måste vara det som prioriteras kommande år för att vända utvecklingen.