Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thereze Almström (fotograf Ines Sebalj)

Thereze Almström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som väljer att rösta på mig ska göra det för att: • Den vill se en utveckling av vården med ett säkert system där ingen hamnar ”mellan stolarna”. Beroendevården ska stärkas. • Förutsättningarna för kulturutövande ska stärkas. Kulturens värde måste höjas. • Barn och ungas framtid är viktig och behöver prioriteras på alla sätt. Inget barn ska behöva vänta på stöd om den mår dåligt.

Presentera dig själv

Efter 25 år inom kultursektorn, med etnologin i botten, valde jag att satsa på politiken 2018. Då hade jag under flera år levt som anhörig till beroende och fått ta del av många av de systemfel som drabbar den som är sjuk och den anhöriga om och om igen. Idag har jag en styrka och kunskap som jag delar med många andra men jag har också rösten och styrkan att driva fram förbättringar vården.

Vad har du för yrke?

Frilansande utställnigsproducent för museiverksamhet och kommunikatör.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocacio Cortez & Alice Bah K

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser ett stark samarbete mellan oss i MP och S, V, C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Thereze Almström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: En skola ska inte drivas för att ägarna ska göra vinst, en skola ska tydligt fokusera på kompetent och attraktiv utbildning för eleverna. Det gäller den kommunala skolan och ska självklart även gälla för friskolan. Men det kommer fortsatt finnas behov av idéburna/profilskolor. Självklart ska dessa värnas. Vi ser att vinstdrivande skolor bidrar till ökad segregation och exkludering i samhället.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Ur miljöperspektiv är inte kärnkraft ett alternativ idag. Det beror framför allt på att säkra metoder för en kostnadseffektiv och hållbar slutförvaring av kärnavfall inte finns. Kärnkraftverk är kostsamma och tar lång tid att bygga, ett tidsperspektiv vi inte har för att klara klimatmålen, det gör att marknaden vill satsa förnyelsebar energi som våg-, vatten-, vind- och solenergi istället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Polisen har idag möjlighet att, i förebyggande syfte, visitera den som misstänks för ett brott som enligt straffskalan kan ge fängelse. Att utse zoner där alla individer ska visiteras skulle inte bara försvåra utan även urholka förtroendet för polisens arbete. Ur ett brottsförebyggande perspektiv finns det ingen evidens att visiteringszoner är verkningsbart.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Vi arbetar hela tiden för att komma från slit- och slängkonsumtionen genom att det ska vara enklare att laga, tvätta eller sy istället för att köpa nytt. Det bästa vore om vi hade en stark välfärd där flera av de delar där Rut-avdraget idag fyller en funktion, inte hade behövts. Jag tänker bland annat på läxläsning vid barnpassning som får täcka upp för en skola utan resurser.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Absolut inte! Det internationella biståndet skapar förutsättningar för en rättvis värld, klimatomställningen och jämlikhet. Målbilden är att utrota fattigdomen i världen, inte öka den. Därför behövs biståndet höjas. De som förlorar mest på sänkt bistånd är flickor och kvinnor i fattigdom. Vårt parti står stadigt för solidaritet med människor världen över då är grönt bistånd enormt viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Kungahuset är goda representanter för vårt land. Kostnaderna för kungahuset ska stå i paritet med landets ekonomi.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Det är ett helt orimligt förslag att sänka skatten på fossila drivmedel. Det är att vända ryggen till klimatmålen, kommande generationer och miljön. Vi vill kompensera hushållen genom sänka skatt på andra hushållsprodukter, som till exempel mat, istället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Nej, fastighetsskatten för din boendefastighet ska inte höjas. Alla behöver bo. Däremot finns det behov av ytterligare ekonomiska stimuleringar för att boende ska kunna välja ett så miljövänligt boende som möjligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Extra viktig Kulturen ska ha så låga trösklar som möjligt för att fler ska kunna konsumera kultur, delta i kulturverksamheter och producera kultur. Därför behöver vi öka kulturbudgeten. Vi behöver mer pengar till kulturen genom t.ex. att en procentssats från privata företags vinster går in i en kulturpott. Vi vi även lagstadga kulturskolan för alla barn och öka trygghetssystemen för kulturarbetare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Vi behöver ställa om för att kunna möta både energibehovet och klimatmålen. Vindkraftverk är effektiv, relativ billig och dessutom pågår en evolution där nästa generations vindkraftverk är effektivare och kräver mindre ytor. Därför måste kommunernas satsningar öka.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Ingen ska behöva tigga i Sverige. Att tigga är en tillfällig lösning och be en annan medmänniska om hjälp är, och ska inte vara ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Ja, det finns ingen som helst anledning att stoppa förslaget. Du, och endast du, ska ha rätt att identifiera dig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Vi har ett gott system som ökar jämställdheten och framför allt ser till barnets bästa att knyta an till sina vårdnadshavare. Varje familjesituation är unik och det behöver vara en flexibilitet i systemet. Vi ser ett tre part system, där två vårdnadshavare får var sin del och den tredje kan överföras eller delas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Alla läkare inklusive nätläkare ska förstås granskas utifrån de riktlinjer som finns. Efter pandemin har nya sätt att möta vården utvecklats snabbt. Inom psykiatrin finns till exempel möjlighet att möta läkare och psykiatriker över nätet mycket snabbare, vilket kan vara livsavgörande. Det är alltså inte hur vi träffar läkaren som avgör om denne sak få skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Den som kommer till Sverige oavsett om det sker genom flykt, arbetskraftsinvandring eller av kärlek, ska ha möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Barns rättigheter ska prioriteras, både i tillståndsprocessen och anknytning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Av framför allt två skäl vill vi inte gå med i Nato. Vi vill ha alliansfrihet och kunna välja vilka vi samarbetar med, fortsätta vara en fredsmäklande nation och bidra till dialog. Vi ska ha tydliga lagar som förbjuder kärnvapen i Sverige. Både i fredstid och vid eventuellt krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Extra viktig Arbetsmarknaden är i förändring, framför allt post-covid. Inom till exempel kultursektorn och andra gig-brancher har höjningen och framför allt det förändrade reglementet varit avgörande för sektorn. Jag vill se att inte bara höjningen utan även att förändringarna i reglementet permanent ändras. På så sätt kan fler fortsätta sina verksamheter och stanna i sina yrken.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Att utveckla naturturism som till exempel ekomuseer, bygga bostäder eller annan verksamhet vid stränder i landsbygdskommuner är möjligt. Däremot behöver riktlinjerna ses över för att skydda naturen, vårt växt- och djurliv och allemansrätten från bland annat överexploatering. Den biologiska (och marinbiologiska) mångfalden måste skyddas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Att budgeten till försvaret, och då även civilförsvaret, behöver öka i en orolig omvärld är inte någon konstigt. Ett återinförande av värnskatten för att finansiera upprustningen är rätt väg att gå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Public service ska vara oberoende och ha ett brett uppdrag där konsumenten kan ta del av ett opartisk och varierande utbud. Det är en del av det demokratiska samhället. Om något inslag inte anses följa grunduppdraget ska granskningsnämnden kontaktas för bedömning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Vi behöver få fossildrivna bilar utfasade från marknaden omgående. Det är enda möjligheten för att på sikt bli fossilfria. Möjligen bör även införas någon form av höjd skrotningspremie för äldre fossildrivna bilar. .

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Den psykiska ohälsan och stressen ökar bland våra barn. Vi behöver inte ett betygssystem som förstärker den stressen. I stället behöver vi satsa på att stimulera barns kreativitet och rörelse. Däremot behöver vi fånga upp barn som riskerar att hamna efter i skolarbetet genom att stärka och satsa mer på elevhälsa i hela landet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Extra viktig Under många år var klass något som tillhörde en annan generation. Nu står vi här med markant ökade klassklyftor. Arbetet mot segregation och brottsförebyggande sker genom satsningar på välfärden och på att det finns fler positiva bemannade mötesplatser i olika områden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Böter för köp av sexuella tjänster är verkningslöst för att förhindra att den som köper sex inte fortsätter att begå brott. Att införa fängelse i straffskalan kan verka avskräckande men även öka möjligheten att få vård.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: För att få minskade klassklyftor behöver vi bo blandat. Därför ska även nya hyresrätter med låga månadskostnader finnas över allt i städerna. Men det behövs byggas fler, framför allt klimatsmarta, hyresrätter med rimlig hyra så att unga kan flytta hemifrån och trångboddheten kan minska.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: En grön omställning är nödvändig för att nå våra klimatmål. Höghastighetstågen är en nödvändighet framför allt för vår frakt och godstrafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Extra viktig Nej, staten ska inte ta över ansvaret för all vård. Det finns ett behov av ideburna aktörer inom bland annat samsjuklighet, beroendevård och psykisk hälsa. Däremot ska inte dessa aktörer vara vinstdrivande. Ett eventuellt överskott ska gå tillbaka in i verksamheten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Ingen blir friskare av att gå till jobbet när en är sjuk. Under pandemin, när karensdagen temporärt slopats, har det varit viktigt för att minska smittspridning, vilket har visat sig effektivt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Ingen ska behöva känna stress eller rädsla över att bli uppsagda. Alla uppsägningar ska vara väl motiverade och turordning ska gälla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thereze Almström: Gruvnäringen påverkar både natur och befolkning negativt. Delvis genom utsläpp som sker i samband med själva brytningen och dels beroende på var gruvan ligger. För den gröna omställningen behövs dock vissa metaller. I första hand måste vi utöka återvinningen av metaller. En gruva får aldrig kränka de mänskliga rättigheterna!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thereze Almström: FN:s flyktingkonvention är klar och tydlig. Den som flyr ska ha ska ha rätt att söka skydd, och Sverige ska ge asyl till den som flyr för sitt liv genom en rättssäker asylprocess. Vi behöver bli mycket bättre på att stärka rätten till asyl framför allt för hbtqi+ personer. Asylprocessen behöver bli effektivare och kortas. Barn (under 18 år) ska ses som särskilt ömmande skäl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thereze Almström: Idag får avlyssning ske om det föreligger misstanke om brott. Att avlyssna någon utan misstanke kan slå alldeles för brett och är dessutom extremt resurskrävande. Utöver det är avlyssning eller övervakning utan brottsmisstanke olämpligt i förhållande till den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thereze Almström: Sverige har markant ökande klassklyftor, därför behöver den som har mer investera mer i landets välfärd. Värnskatten borde återinföras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thereze Almström: Skogen behöver skyddas från både skövling och kalhyggen. Skogens betydelse för allt levande har kommit i skymundan. Framför allt gammelskogen behöver skyddas. Nu måste vi höga skogens värde för vårt klimat, den biologiska mångfalden och vår framtid.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thereze Almströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Thereze Almström: Extra viktig Miljö och klimat måste prioriteras av staten. Människan vill göra rätt men behöver tydliga direktiv för hur hon ska göra det. Sjukvården och då framför allt den psykiatriska vården behöver bli bättre. Vi behöver stärka personalen, öka kunskap om samsjuklighet och se till individens bästa. Det allra viktigaste för ett gott samhälle är en god skola. Alla barn har rätt till en god skolgång!