Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Starbrink (fotograf Karl Gabor)

Anna Starbrink

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är människors hälsa och rätt till en trygg vård viktiga frihetsfrågor. Jag står för en politik för öppenhet och frihet, och för mångfald, fri kultur och jämställdhet. Jag är liberal. Jag är en erfaren politiker, van vid politiskt ledarskap och med kraften och uthålligheten att driva fram beslut.

Presentera dig själv

Mina rötter finns i Dalarna, och min vardag i Stockholm. Landsbygd och storstad, båda har format mig. Att få vara med och forma vårt samhälle och vår framtid är en viktig drivkraft för mig. Jag har min yrkesbakgrund bland annat som kulturchef, och kultur är även mitt stora fritidsintresse. Jag lever med man, två barn och en katt i Stockholm.

Vad har du för yrke?

Hälso- och sjukvårdsregionråd. Tjänstledig avdelningschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en liberal borgerlig regering, helst med hela Alliansen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Starbrink

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Det fria skolvalet och mångfalden av skolor är positivt. Alla skolor - friskolor likväl som kommunal - ska leva upp till höga kvalitetskrav och ha ett tydligt kunskapsfokus med kompetenta lärare och bra läromedel. Vinster får aldrig gå ut över elevernas kunskaper och undervisningen i skolan, därför är jag positivt till att reglera friskolornas möjlighet till vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Klimatet är vår största ödesfråga. Därför krävs en genomgripande omställning till ett hållbarare samhälle. Elektrifiering och en klimatsmart elproduktion spelar en avgörande roll. Jag vill se utveckling mot mer fossilfri elproduktion och då är kärnkraften nödvändig och behöver byggas ut. Det handlar om klimatet, vårt välstånd och vår välfärd.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Människors trygghet i vardagen är en central fråga där utvecklingen är mycket oroande. Det krävs kraftfulla åtgärder mot brottsligheten. Men visitationszoner är inte en rimligt åtgärd. Det skulle peka ut människor på ett orimligt och diskriminerande sätt för att de bor i vissa områden. Det är viktigare att bygga förtroende för polisen hos människor i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Rutavdraget gör att många människor får arbete, som annars kanske står långt ifrån arbetsmarknaden. Det ger möjlighet till försörjning och egenmakt för fler, inte minst kvinnor. Och ger samtidigt andra, exempelvis barnfamiljer. möjlighet att få hjälp i vardagen. Det är bra.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Liberalerna ska fortsätta vara pådrivande för en aktiv biståndspolitik. Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är viktigt för mig och något alla i världen borde få uppleva. Det ska biståndet riktas mot. Även stöd till hälsa behövs, inte minst sexuell och reproduktiv hälsa och aborter, samt vaccinationsprogram som räddar liv. Att dra ner biståndet skulle drabba världens mest utsatta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Jag är principiellt för monarkins avskaffande och vill hellre se en folkvald statschef. Så länge vi har ett kungahus måste det dock finansieras och ges möjlighet att utföra sitt uppdrag och representera vårt land. Jag vill därför inte göra några drastiska neddragningar i dagsläget. Ett förändrat statsskick bör genomföras först när det finns ett starkt folkligt stöd för en sådan förändring.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Hushåll och företag har drabbats hårt av de höga bränslepriserna, då är det rimligt att tillfälligt underlätta för människor. De höga priserna har en positiv miljöstyrande effekt, men måste vägas mot att många vanliga människor blir hårt pressade, särskilt besvärligt blir det för dem i områden där alternativ som kollektivtrafik inte är tillgängliga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Fastighetsskatten ska inte höjas. Den gamla fastighetsskatten slog hårt mot vanliga villaägare och ska absolut inte återinföras. Däremot vill jag gärna sänka den s k flyttskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Det fria ordet och den fria konsten är grundläggande för vårt öppna, demokratiska samhälle och för människors utveckling och bildning. Det mesta av kulturen finansieras privat idag, och så ska det vara även i framtiden. Men det behövs även ett starkt stöd till det fria kulturlivet och till våra viktiga kulturinstitutioner. Jag vill se starka bibliotek och en levande folkbildning.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Människorna måste kunna påverka hur deras lokala miljö utvecklas. De lokal inflytandet och möjlighet stoppa vindkraftsetableringar är därför viktigt. Vindkraft behöver byggas ut, men man måste lokalt i kommunerna kunna väga för och emot olika intressen. Det behövs en tydligt och rättssäker processen kring byggande av nya vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Tiggeri är ett uttryck för fattigdom och utsatthet och ska inte förbjudas. Istället måste vi bekämpa människohandel och exploatering av människor samt driva på för att alla EU-länder ska ge sina medborgare rimliga förutsättningar att leva bra liv fria från diskriminering och armod.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Jag är positiv till möjligheten att definiera sig som annan än kvinna eller man. Vi bör se över för- och nackdelarna med ett tredje juridiskt kön. Ett byte av juridiskt kön får stora konsekvenser, men är inte irreversibelt och går att ångra. Samtidigt finns det viktiga funktioner som hänger ihop med dagens indelning, som kallelser till screening för bröstcancer. Det måste vi kunna hantera klokt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Jag tycker dagens ordning där föräldrarna själva fördelar en del av föräldraförsäkringen, men varje förälder har ett antal dagar knutna till sig är bra. Jag och Liberalerna vill också ha en ny modell för föräldraförsäkring som gör det möjligt att välja en kortare försäkring med högre ersättning eller en längre försäkring med lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Vården ska erbjuda patienterna många olika kontaktvägar och möjligheten att möta exempelvis sin husläkare digitalt eller genom chatt behöver säkras. Däremot bör den s k utomlänsvården med nätläkare avskaffas. Det behövs, menar jag, en ändring i patientlagen som undantar digital vård från patienternas rätt att söka öppenvård i annan region än den egna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Permanenta uppehållstillstånd kan gynna integrationen, och det är en ordning som jag vill arbeta för ska gälla i hela EU. Sverige behöver ha regler kring detta som liknar övriga länder. Liberalerna har i migrationsöverenskommelsen accepterat tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Det är en självklarhet för mig. Vi behöver samarbeta med flera länder för att säkra vår frihet och då är NATO vår bästa möjlighet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Det viktigaste är att människor jobbar och kan försörjer sig själva. Det ökar människors frihet. Och vår gemensamma välfärd förutsätter att alla som kan är med och bidrar med sitt arbete. Idag saknar många arbete, samtidigt arbetsgivare har svårt att rekrytera medarbetare. Det måste löna sig att jobba, istället för att leva på a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Strandskyddet måste förändras. I glest befolkade områden är det fullt rimligt med stora lättnader som kan bidra till att området blir en mer attraktiv plats att leva på, utan att det förstör värden som strandskyddet är till för.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Sverige har redan höga skatter. Försvaret måste kunna prioriteras med de skattemedel som staten redan har tillgång till.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Public service har ett viktigt uppdrag och jag motsätter mig bestämt att de ska avlövas. Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag och står för oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Liberalerna vill ha ett förbud för nybilsförsäljning av fossilbilar från 2030, vilket bör införas på EU-nivå. Det är en utmaning att säkerställa produktion av och infrastruktur för elbilarna, som laddmöjligheter i hela landet med mera. Vi tror inte det är möjligt redan till år 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Betyg, liksom nationella prov, behövs i grundskolan. Jag vill att skolan ska ha höga förväntningar på eleverna och använda betyg tidigare än idag för att tydliggöra kunskapsutvecklingen och tidigt sätta in insatser för att varje elev ska få lyckas i skolan. Därför vill jag att alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Dagens utjämningssystem slår fel. Alla människor i Sverige ska ha möjlighet till väl fungerande kommunal service och jämlik vård. Men idag sker en omfördelning mellan kommuner och regioner som inte är rimlig. Staten bör ta en större ansvar för stödet till exempelvis glesbygdskommuner och -regioner än i dag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Köp av sexuella tjänster ska vara förbjudet. Det är viktigt att bekämpa Trafficking och exploatering av människor, och ge ett starkt stöd till kvinnor och män som lever i stor utsatthet. Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Bostadsbristen är ett stort problem. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas i storstäderna där det behövs mest. Men det är nödvändigt med ett starkt skydd för hyresgästens rättigheter och besittningsskydd. I de befintliga bostäderna ska marknadshyror inte införas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Jag vill stoppa höghastighetsbanorna eftersom de saknar finansiering och skulle sluka enorma resurser som istället behövs för andra viktigare satsningar som att rusta befintlig järnväg så att den kan nyttjas bättre än idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Liberalerna vill inte förstatliga sjukvården. Men vi vill ha mer nationell styrning, bland annat genom kunskapsstyrningen och genom nationell nivåstrukturering för att säkra jämlik vård till alla i vårt land. Statens ansvar för kompetensförsörjning genom utbildning behöver stärkas, liksom styrningen av sjukvårdens beredskap.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Karensdagen ska vara kvar. Den fungerar som en självrisk i försäkringen och behövs för att inte samhällskostnaderna ska dra iväg på ett ohållbart sätt. Det riskerar annars att gå ut över alla och i förlängningen minska tryggheten i det generella välfärdssystemet som jag vill värna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Det viktigaste är att det blir enklare för arbetsgivare att anställa. Och att de anställda har bra, förutsägbara arbetsvillkor. Fler företagare ska våga anställa, då ökar rörligheten på arbetsmarknaden och fler kan få chans att få ett jobb. Därför säger Liberalerna ja till att reformera LAS.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Starbrink: Gruvnäringen bidrar till vårt välstånd och vår välfärd. Jag välkomnar möjligheten utveckla svensk gruvnäring. Möjligheten att söka tillstånd måste bli effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt vill jag ha tydliga och höga miljökrav för att någon ska få öppna en gruva. Så kan vi skapa en hållbar utveckling som ger jobb och utveckling i flera delar av landet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Asylrätten ska värnas och individens skyddsbehov ska vara avgörande för om man får stanna här. De som fått avslag ska återvända. Sverige ska fortsätta ta emot kvotflyktingar. Barn ska få sina egna asylskäl tillgodosedda bättre än idag. HBTQI-personers rättigheter ska värnas i asylprocessen. För att klara vår humana flyktingpolitik behövs en betydligt bättre integrationspolitik.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Starbrink: Den grova, våldsamma kriminaliteten måste stoppas. Den beskär friheten för människor och gör vårt samhälle otryggt. Människor som uppenbarligen är i kriminella miljöer, till exempel dömda gängbrottslingar, ska polis och åklagare kunna övervaka och avlyssna redan innan någon konkret brottsmisstanke finns.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Starbrink: Skatten ska hållas på en nivå så att det alltid lönar sig att arbeta. Liberalerna vill att färre ska behöva betala statlig inkomstskatt. Det är viktigt för att fler ska arbeta och bidra till en stark ekonomi i vårt land. Samtidigt är vi för en generell och gemensamt finansierad välfärd som betalas med skatter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Starbrink: Liberalerna vill att de gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Det är viktigt för att värna artrikedomen som nu påverkas av klimatförändringarna. Sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Starbrinks val:

 • Lag och ordning
 • Pensioner
 • Skola och utbildning

Så svarar Anna Starbrink: Extra viktig Flera andra områdena är också nödvändiga. Staten måste förmå ta ansvar för hela vårt land och alla politikområden. Klimatpolitiken är för mig ett centralt område, vid sidan av de jag listade som prioriterade. Landets ekonomi är helt avgörande och utgör förutsättningen för vad vi som land kan åstadkomma inom alla övriga områden.