Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders G Johansson (fotograf Thomas Harrysson)

Anders G Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är i politiken för att uppnå resultat och förändring. Utifrån borgerliga värderingar vill jag bidra till att göra vårt samhälle bättre, friare och tryggare. Jag arbetar för att Sverige ska vara ett tryggt land där strävsamma människor ges utrymme och frihet att själva forma sin vardag och välfärd.

Presentera dig själv

Personvald fritidspolitiker i Skövde. Riksdagsersättare. Officer. Veteran. Mycket intresserad av frågor som rör lag och ordning samt säkerhet och försvar.

Vad har du för yrke?

Stabschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar mig en ickesocialistisk majoritetsregering men inser att en sådan minoritetsregering är mer rimligt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders G Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Att förbjuda möjligheten att få tillbaka satsade pengar och ta ut vinst innebär slutet för friskolorna. Slutet på alternativen. Slutet på valfriheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Extra viktig En utbyggnad av kärnkraften är nödvändig för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, för att frigöra oss från det indirekta behovet av rysk naturgas samt för att ge förutsättningar för svensk industri att utvecklas och generera jobb och tillväxt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Polisen ska upprätta visitationszoner men gängen ska inte kunna upprätta checkpoints. Polisen måste ha verktyg som medger att gängkriminella kan störas, hindras och lagföras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Avskaffad RUT vore ett sätt att mycket precist straffa och hindra tjänsteföretag i en sektor som i hög grad sysselsätter kvinnor. Avskaffad RUT är också en metod att omvandla beskattat arbete till obeskattat svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Biståndet måste hanteras som en utgiftspost bland andra och ska inte vara låst till en procent av BNP. Staten måste prioritera bland sina utgifter. Sverige har omfattande inhemska problem som behöver hanteras. Det kräver resurser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Det är värdefullt att Sverige, trots sitt annars sorgliga traditionsförakt, har lyckats behålla den värdefulla institution som kungahuset utgör. Kungahuset står för kontinuitet och bidrar till nationell sammanhållning. Dessutom är dess medlemmar utmärkta ambassadörer för Sverige och viktiga dörröppnare för svenska företag på en global marknad. Låt det vara så.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Skatt på drivmedel är främst en skatt på arbete och företagande på landsbygden. Skatterna måste sänkas och reduktionsplikten anpassas till en nivå som är rimlig.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Det är förkastligt att kräva skatt för något som inte genererar någon intäkt förrän det försäljs. Fastigheter har inga fötter och kan inte flytta. Därför ser vänstern dem som en säker skattebas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Det svenska kulturlivet är ohälsosamt beroende av offentliga bidrag. Den politiska styrningen behöver minska. Företagsamheten behöver öka. Med lägre skatter skulle medborgarna själva få större inflytande över sin kulturkonsumtion.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Det vore djupt felaktigt att hindra ett lokalt inflytande över något som har en stor påverkan på den lokala miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Tiggeri är en destruktiv försörjningsmetod som låser in människor i utanförskap och utsatthet. Tiggeri ska vara förbjudet i Sverige liksom det är i de flesta läner i övriga Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Min utgångspunkt är att det finns två biologiska kön. Jag har inte övertygats om att det behövs ytterligare juridiska.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Ingen vet bättre än föräldrarna själva hur de ska ordna sin tillvaro för barnets och familjens bästa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Den digitala hälso- och sjukvården behöver utvecklas. Inte strypas och begränsas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Huvudregeln ska vara tillfälliga och tidsbegränsade uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd ska man kvalificera sig till genom att bland annat kunna uppvisa god vandel, färdigheter i svenska språket samt försörjningsförmåga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Extra viktig NATO är en naturlig hemvist för Sverige. Med de flesta av medlemmarna har Sverige långvariga, historiska och kulturella band, djupa och varaktiga relationer och samarbeten. Våra ekonomier är tätt sammanknutna. Vi delar en gemensam uppfattning om den liberala demokratins överlägsenhet. Vi har mycket att slå vakt om och försvara. Det kan inte uteslutas att vi också behöver göra det.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Ett allvarligt problem i Sverige är att för få i arbetsförålder arbetar. Det behöver bli mer lönsamt att arbeta för att fler ska göra det och på så vis bidra till vår gemensamma välfärd.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: De nuvarande rigida strandskyddsbestämmelserna lägger en våt och tung filt över allt byggande, utveckling och tillväxt på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Extra viktig Försvaret är statens fundamentala uppgift. Den ska finansieras genom prioriteringar i statens budget. Inte genom att utöka statens budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Public service uppdrag bör begränsas till samhällsinformation och nyheter. Därmed kan den tveksamma public service-avgiften också sänkas eller avskaffas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Dessa fordon kommer med största sannolikhet att försvinna och ersättas av andra. Låt det ske i en takt som marknaden, hushållen och samhället klarar av.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Betyg i skolan är naturligt och stödjande. Tidiga utvärderingar är viktiga för att i tid uppmärksamma eleven och dess föräldrar om kunskapsutvecklingen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Det behövs viss utjämning mellan kommuner. Men att öka omfördelningen riskerar att straffa tillväxtkommuner på ett sätt som hämmar utvecklingen i landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: En gradindelning bör införas så att hårdare straff kan utdömas i fall där utföraren av tjänsten har varit skyddslös, i utsatt situation eller när andra omständigheter gör att brottet kan betraktas som grovt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Sverige behöver fler bostäder. Om det inte är lönsamt att bygga dem kommer de inte heller att uppföras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Staten ska främst prioritera att underhålla och utveckla befintlig infrastruktur. Nya stambanor behövs för att möta ett ökat resande, men höghastighetstågen är olönsamma och äter upp det begränsade investeringsutrymmet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Problemet är att regionerna idag är för varierade i folkmängd och ekonomisk styrka. Det behövs en regionreform. Det är en villfarelse att hävda att staten är mästare på att styra och leda större och komplexa organisationer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Karensavdrag är rimligt för att upprätthålla incitament för att arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Om det är för svårt att säga upp en medarbetare kommer många företagare att vara tveksamma till att anställa medarbetare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders G Johansson: Att Sverige tillvaratar naturtillgångar i form av metaller och mineraler är väsentligt för tillväxt och jobb samt för klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders G Johansson: Extra viktig Efter många år av stor invandring behöver Sverige nu prioritera integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders G Johansson: Extra viktig Polisen måste få rimliga möjligheter att trycka tillbaka de kriminella gängen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders G Johansson: Extra viktig Alla människor i Sverige ska betala mindre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders G Johansson: Skogen och marken skyddas bäst av sina ägare som ofta har brukat och vårdat den i generationer. Inte av byråkrater på länsstyrelsen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders G Johanssons val:

 • Lag och ordning