Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Ådahl (fotograf null)

Anders Ådahl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett Sverige som utvecklas som välfärdsland. Vi har byggt vår styrka på tillit och på hög utbildningsstandard. Vi måste fokusera mer på kunskap och företagandets villkor. Jag är inte politiker egentligen, utan kommer från en bakgrund inom näringslivet (energi) och akademin. Men jag söker stöd för att bidra med en jämlik syn på oss människor och ett tillitsbaserat fritt samhälle.

Presentera dig själv

Jag är forskarutbildad (teknisk doktor) och trivs som bäst när jag kan kombinera att vara i naturen och ha ett rikt socialt umgänge. Jag är pappa till tre pojkar och cyklar och åker längdskidor. Är mån om att försöka se flera perspektiv på olika frågor. Politik är komplext och måste få vara det.

Vad har du för yrke?

Teknisk doktor i Energi och Miljö, koncernstrategiska forskningsfrågor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Justin Trudeau, Kanadas premiärminister

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror bäst vore en allians mellan C, M, L och Kd. Näst bäst ett styre mellan C och S.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders Ådahl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Konkurrens driver kvalitet. Fokus bör ligga på likvärdig skola och en väldigt bra läroplan. För att undvika övervinster och dåligt agerande från privata alternativ bör istället kontroll och tydlighet utvecklas. Vinster är inget fult om kvaliteten blir bättre än utan vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Extra viktig Energipolitiken bör vara så teknikneutral som möjligt. Vi har en marknadsmodell för elproduktion och handel. Låt aktörerna avgöra vilka investeringar de gör, men se samtidigt till att utveckla tydliga regelverk med villkor för hållbarhet. Ansvar för en trygg och säker elmarknad åvilar staten. Befintlig kärnkraft bör vara kvar så länge det är ekonomiskt rimligt. Nya kan tillkomma på samma grunder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Vi ska inte skilja på folk och folk, områden och områden. Visitationszoner skulle innebär att polisen får visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Vårt samhälle ska istället utvecklas som tillitssamhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: RUT-avdraget har gjort enormt stor nytta och skapat många jobbtillfällen och samtidigt kraftigt minskat svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Vi är ett välfärdsland som kan ta ansvar i världen för mer jämlika levnadsvillkor och hjälpa utsatta..

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Kungahuset gör nytta för Sverige och påminner samtidigt om vår historia.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Vi kan inte ge upp våra klimatambitioner. Fossila bränslen måste fasas ut. Drivmedel är inte med i EUs utsläppshandel. Därför är skatt rimligt här att behålla på nuvarande nivå. Kompensera istället landsbygden med andra lättnader. Det är viktigt att ta fördelningspolitiks hänsyn i klimatfrågan.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: En omöjlig reform eftersom det driver folk från sina hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Tudelat. Ja ett breddat finansieringsunderlag är mycket positivt. Samtidigt behöver smal kultur få stöd och även att göra kulturen brett tillgänglig i landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Att förbjuda fattigdom är synnerligen oklokt. Istället måste vi arbeta intensivt för att minska fattigdomen, då försvinner tiggeriet den vägen istället. Förbud är dessutom inte en klok väg att gå i ett fritt liberalt samhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Ja det synes motiverat. Att få sin könsidentifikation identifierad bör gälla alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Jämlikheten bör öka, det vinner alla på. Såväl det enskilda föräldraskapet, som för samhället i stort. Men att reglera på detaljnivå är inte rätt. Men områden behöver reformeras i jämlik riktning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Vem som rä vårdgivare är inte det intressanta. Det intressanta är god och tillgänglig vård. Nätläkare är en positiv utveckling

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: NATO är en fredsorganisation. Fred är bra. Vi som vill ha fred kan hjälpa varandra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför bör det generella strandskyddet avskaffas på sikt. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska vi fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Bör hanteras med omprioriteringar istället

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Nej, ett smalt uppdrag marginaliseras kontexten. Det breda uppdraget definierar god Public Service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: EU:s nollutsläppskrav för personbilar från 2030 bör gälla istället.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Tidiga betyg ger inte bättre förutsättningar än muntliga omdömen och samtal. Från årskurs 6 är betyg rimligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Det starka Sverige bygger på att hela landet kan utvecklas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Kroppen är ingen handelsvara. Vår frihet leder till att straffen bör vara skarpa för köp av sexuell tjänst.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Rörligheten behöver öka på bostadsmarknaden. Hyresmarknaden och ägandemarknaden behöver på många områden närma sig varandra för en i helhet harmonisk bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Tåg är ett bra sätt att resa. Nu och i framtiden. Bred satsning på upprustning och utveckling parallellt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Det blir inte bättre vård om ansvaret flyttas upp en nivå. Byråkrati och enorma processer riskerar att vården istället blir sämre. Närhetsprincipen bör gälla. Istället bör regionerna få tydliga utvecklingsuppdrag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Det är oklokt att lägga ekonomisk parameter på att vara sjuk. Det drabbar särskilt de med sämst ekonomiska omständigheter

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Ska vi utvecklas som välfärdsnation måste företagandet ges goda förutsättningar. Alla som driver företag vet att det viktigaste är personalen, och framgångsrika företag har en omfattande personalvårdspolitik med hälsa i fokus tex. Att kunna säga upp vid missförhållanden och utveckla personalstyrkan måste vara möjligt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ådahl: Om vi menar allvar med våra klimatambitioner måste vi också inom landet utvinna råvaror som. behövs för tex elektrifieringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ådahl: Vi ska ta vårt ansvar. Och vi ska samarbeta inom EU för jämbördiga insatser för de som flyr.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ådahl: Om det görs rätt och leder till ökad brotssbekämpning är det av godo.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ådahl: Generellt bör skatt på arbete ner. Mest för låginkomsttagare, men även för höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ådahl: Vi har ett väldigt välutvecklat skogsbruk i Sverige med mycket skickliga och ansvarstagande privata skogsägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Ådahls val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning