Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Arber Gashi (fotograf null)

Arber Gashi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror starkt på att socialdemokratin har lösningarna på våra samhällsutmaningar. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter som ung, med invandrarbakgrund och med mångårig erfarenhet av arbete i offentlig sektor.

Presentera dig själv

Jag är en 27 år gammal kille som haft den fantastiska turen att få födas i Sverige. Det har givit mig möjligheter att förverkliga mina drömmar. I grunden är det också därför jag engagerade mig politiskt som ung. Jag har alltid känt en tacksamhet och en skyldighet att försöka göra samhället ännu bättre än vad jag har funnit det. Utöver det stora intresset för politik är jag också fotbollsfanatiker

Vad har du för yrke?

Arbetar som enhetschef på Försäkringskassan inom avdelning för sjukpenning.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en socialdemokratisk ledd majoritetsregering. Och att vi tar över styrt i en majoritet av landets regioner och kommuner.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Arber Gashi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Sverige är världsunika med att tillåta ett helt oreglerat vinstuttag i vår skola. Skattemedel som vi gemensamt betalar ska gå till att anställa fler lärare, utrusta våra skolor och förebygga den psykiska ohälsan bland elever. De ska inte gå till privata företags vinstutdelningar. Skolans pengar ska gå till skolan. Inte vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Socialdemokraternas ambition är att vi till år 2040 ska ha 100% förnybar elproduktion. För att klara den övergången kommer kärnkraften att fortsatt spela stor roll. Vi behöver både förnybar och planerbar elförsörjning i Sverige. Vi har däremot unika möjligheter att investera och utveckla i vind, vatten och biobränslen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Jag tror att helt utan brottsmisstanke visitera människor kommer leda till oskyldiga drabbas, ökad misstro och minskat förtroende för polisen i områden där de redan arbetar flitigt. Vi behöver istället fortsätta skärpa straffen, ge polisen bättre förutsättningar och förebygga kriminalitetens grundorsaker genom att skapa fler arbetstillfällen och investera i vår välfärd - särskilt skolan.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Det svenska biståndet ska gå till att bekämpa fattigdomen i världen. Att i dessa tider minska det internationella biståndet vore väldigt märkligt. Vi ser att det finns tydliga behov av att bland annat se till att fler barn runt om i världen får rätten att gå i skola och utbilda sig och att fler får tillgång till rent vatten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Ofta tenderar diskussionen om monarki eller republik att handla om pengar. Det är en stor förenkling av frågan. Oavsett statsskick behöver det finnas en finansiering för att representera Sverige. Principiellt vill vi se en republik i Sverige men det är inte något som är i närheten av agendan. Monarkin tjänar landet väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Regeringen har pausat BNP-indexering av drivmedelsskatter för 2021 och 2022 samt sänkt skatten med 1,80 kr vid pump kopplat till de höga priser vi nu upplever. Vi behöver däremot påskynda elektrifieringen samt göra det mer lönsamt att åka kollektivt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Den nuvarande fastighetsavgiften är förutsebar och bidrar till välfärden. Avgiftens tak gör att vissa höginkomsttagare inte betalar så mycket som de hade kunnat, skattesystemet ska dock ses som en helhet. I ljuset av detta förespråkar jag och Socialdemokraterna inte en höjd eller återinförd fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Staten tillsammans med kulturlivet, konstnärer och allmänheten är alla viktiga aktörer för att få en levande kultur. Vår välfärd innefattar också kulturen och därför är det viktigt att vi har en statlig kulturpolitik som ser till att alla kan ta del av kultur i hela landet. Självklart ser vi däremot att privata aktörer också bidrar till kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Ska vi kunna nå 100% förnybar elförsörjning så måste fler kommuner vara med och bidra. Därför ser vi också till att kommuner får stärkta incitament till att bygga ut sin vindkraft och underlättar utbyggnad av vindkraft till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Vi vill däremot förbjuda människor att tjäna pengar på andras tiggeri och bekämpa problemet med tiggeri både i Sverige och i samarbete med andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Det har länge funnits en majoritet i riksdagen för att utreda denna fråga vidare. Vi socialdemokrater tycker att detta är en viktig fråga som bör utredas. Upptrappning av frågan har däremot stannat av en del på grund av både pandemi och andra väldigt stora frågor. Jag ser däremot stora risker med att ändra i hela systemet kring personnummer i Sverige.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Vi tycker att det är fundamentalt viktigt att föräldrar delar lika på föräldraledigheten. Det ökar jämställdheten i Sverige och barnen får ökad möjlighet att växa upp med en närvarande pappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Digital vård är ett bra komplement till fysisk vård för många patienter. Detta behöver däremot fortsatt utredas kring hur finansieringen kan komma att se ut framöver. Den digitala vården måste precis som all annan vård ges efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: För att få till en mer hållbar migrationspolitik har riksdagen lagstiftat om att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel och att permanenta uppehållstillstånd ges efter minst tre år och när särskilda krav är uppfyllda.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Socialdemokraterna kommer alltid att grunda sina säkerhetsbeslut på vad vi tror är bäst för Sverige och vår befolkning. Det har inneburit att vi omprövat vårt tidigare ställningstagande om Nato och beslutat att vi behöver gå med för ett långsiktigt och starkt skydd av vårt land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig A-kassan är en försäkring som betalas in för att finnas där ifall vi skulle stå utan jobb. En stark a-kassa är viktigt för alla som jobbar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Socialdemokraterna har fått igenom en långsiktig överskommelse vad det gäller strandskyddet på landsbygden. Från 1 juli 2022 blir bland annat huvudregeln att små innersjöar och vattendrag att strandskyddet minskas från 100 till 25 meter. Det blir enklare att bygga strandnära på landsbygden, vilket är positivt! I andra avseenden har stärkt strandskyddet, för städer och större tätorter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Det svenska försvaret har stärkts och stärks nu i en snabb takt, både det militära och civila. Vi ser den största upprustningen sedan 1950-talet. Detta innebär såklart också ökade kostnader. Höjda skatter på exempelvis alkohol och tobak från 2024 kommer att vara en stor del av finansieringen för de ökade kostnaderna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Ett oberoende pulic service har en fundamentalt viktig roll i att bidra till en välfungerande demokrati. Vi ska stärka och utveckla public service. Det ska finnas ett brett utbud som speglar hela vårt land.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Vårt mål är att våra fordon ska vara fossilfria år 2030 och arbetar aktivt för att påskynda elektrifieringen av fordon och göra det mer lönsamt att resa kollektivt. Att redan 2025 förbjuda nyförsäljning av fossildrivna fordon är inte fullt genomförbart. Vi har däremot infört ett system där fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med höga utsläpp får högre skatt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Vi tycker inte betyg ska erbjudas från årskurs fyra. Vi tycker att det ska erbjudas från årskurs sex. Bland det viktigaste vi kan göra avseende betygen är att göra upp med systemet där betygsinflationen försvinner. Elever ska vara trygga i att det sätts rättvisa betyg, och att betygsättningen är likvärdig oberoende vilken skola man går på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Vi har redan en skatteutjämning i Sverige där skattemedel omfördelas mellan kommunerna. Jag ser positivt på att vi har en fördelningspolitik som ser till att öka jämlikheten mellan kommunerna och dess invånare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Socialdemokraterna har under de senaste mandatperiod gjort mycket för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi verkar för att höja straffet för köp av sexuell tjänst genom att böter tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Absolut inte säger vi! Vi vill värna den svenska hyresförhandligsmodellen eftersom vi tror att med marknadshyror ökar levnadskostnaderna för väldigt många människor.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Socialdemokraterna har drivit på för att göra massiva satsningar i vår infrastruktur, med investeringar i järnväg över hela landet. Ska folk välja tåget som färdmedel i större utsträckning så måste det investeras så att det går tåg fortare och oftare samt till fler platser än tidigare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Jag tror i grund och botten att sjukvården gangnas av att ha en bättre lokalkännedom och att medborgarna har möjlighet att utöva sitt inflytande över den lokala och regionala vården. Vid ett förstatligande skulle dessa delar minska betydligt. Det är däremot tydligt att den statliga kontrollen bör och ska ökas så att exempelvis öronmärkta statliga medel går dit de är ämnade.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Karensavdraget slår ojämlikt. De som har förutsättningar att arbeta hemifrån kan arbeta trots mindre sjukdomssymptom. Alla de som arbetar inom fabrik, handel eller välfärd kan inte göra det, och gör ett stort inkomsttapp varje gång de sjukanmäler sig. Frågan är under utredning. Att göra pandemiåtgärden "slopad karensavdrag" till en permanent sådan utan att utreda detta först tror jag inte är klokt

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Anställningstryggheten är väldigt viktigt för våra medborgare. Människor ska ha trygga anställningar med bra lön och goda villkor. En stark arbetsrätt leder till ett tryggare Sverige.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arber Gashi: Vi vill bygga Sverige starkt och hållbart för framtiden. Då krävs många nya jobb. Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arber Gashi: Sverige och Socialdemokraterna har lagt om sin migrations- och asylpolitik. Regelverket har blivit åtstramat eftersom vi inte ensamt kan ta ansvar för att människor på flykt ska få hjälp. Det är färre och färre som söker sig till Sverige nu, och tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arber Gashi: Få gängmord sker i Sverige idag utan att de föregåtts av information via krypterade samtal och appar. Polisen behöver därför bättre verktyg för att kunna komma åt och bekämpa de kriminella miljöerna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arber Gashi: Istället för att vid varje givet tillfälle sänka skatterna så vill vi socialdemokrater istället att investeringar i vår välfärd och vår framtid går före. Vi har också sett till att skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer till år 2023 helt är borta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arber Gashi: Skogen skapar jobb och tillväxt i hela landet. Vi behöver därför ha både en hållbar och växande skogsnäring, och stärka skyddet för värdefulla skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Arber Gashis val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Arber Gashi: Extra viktig Det finns mycket att ta tag i och många frågor är prioriterade samtidigt. Just nu ser vi däremot ett tydligt problem med segregationen i Sverige. Vi behöver satsa mer på att människor får en bra utbildning, snabbt får jobb och att integrationen blir ännu bättre i Sverige. Vi behöver också fortsatt satsa på våra pensionärer, fokusera på klimatomställningen samt stärka sjukvården och äldreomsorgen.