Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Sjöberg (fotograf null)

Henrik Sjöberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Moderaternas syn på individens och statens ställning, såsom rättigheter och skyldigheter, är för mig helt självklar. Att vara konservativ och samtidigt tro på utveckling grundat på traditioner är likaså nånting jag till fullo tror på. Detta måste dock praktiseras med en förnuftsmässig syn och tron på den egna individens förmåga.

Presentera dig själv

Jag har inte varit politiskt aktiv sedan studieåren på 90-talet. Det är ett helt annat Sverige jag upplever idag och de politiska utmaningarna är både större och mer krävande. Med tiden och en 20-årig arbetserfarenhet i ryggen har jag fått ett förnyat intresse för politiken och en återuppväckt tro på att enskilda politiker kan göra skillnad.

Vad har du för yrke?

Stadsarkitekt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Boman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgligt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henrik Sjöberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Det finns inget belägg för att vinster i en företagsverksamhet i sig sänker kvaliteten på bedriven verksamhet. Tvärtom behövs vinster för att ett företag ska kunna utveckla sin verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Kärnkraft är en energikälla som är stabil och planerar, samt inte ökar koldioxidutsläppen till atmosfären. I energipolitiken krävs en nykter och odogmatisk inställning till all energiproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Med en ökande kriminalitet i vårt samhälle bör polisen kunna använda alla verktyg som krävs för att stävja och förebygga fortsatt brottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Med rutadrag kan de svarta jobben till stor del motverkas inom gushållsnära tjänster. Det innebär också att fortsätta skatteintäkter till staten kan bibehållas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Sverige har idag ett oproportionerligt hög biståndskostnad. Tyvärr ser man ofta att pengarna inte kommer de hjälpbehövande till del utan till odemokratiska regimers makthavare och till att understödja korruption.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Kungafamiljen gör en stor insats för riket inrikes och utomlands. Det finns inte i dagsläget något som tyder på att de inte utför sitt uppdrag på ett föredömligt sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: För att den stora delen svenskar som bor utanför storstadsregionerna är kollektivtrafik inte ett realistiskt alternativ. Med hög drivmedelsbeskattning tillsammans med andra skatter minskar vår konkurrenskraft jämfört med bl.a andra eu-länder.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Fastighetsskatten har historiskt sett drivit upp levnadskostnader, särskilt för pensionärer utan egen hög inkomst i vissa orter, t.ex skärgård och i vissa fjällbyar. Skatten försvårar även för yngre, kanske högt belånade individer att klara hushållsbudgeten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Extra viktig Det finns flera anledningar att tro på att en ökad privat finansiering av kultur skapar en störr mångfald och bredare konstperspektiv. Idag kan kulturpolitisk styrning och värdegrundsarbete tyvärr minska bredden på den fria kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Vindkraftsetableringar påverkar en stor grupp människor och en bred allmänhet pga sin Vida visuella påverkan. Det vore att gå i en odemokratiska inriktning att minska kommuners inflytande som rör de lokala förhållandena.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Idag bedrivs tiggeriverksamhet organiserat. Det finns idag skäl för att utöka tillståndsplikt en att tigga på allmän plats.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Enligt medicinsk vetenskap finns bara två kön. Att hävda något annat juridiskt löser inget utan etablerar en identitetsosäkerhet rent generellt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Föräldrar vet normalt sett hur deras barns uppväxt bäst hanteras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Det är oklart huruvida vårdmedlen används effektivt genom privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Uppehållstillstånd bör vara tillfälliga i väntan på att en hemlands konflikt är över, inte permanenta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: I dagens säkerhetspolitiska situation gynnas Sverige av att bli/vara medlem av NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Bidrag ska vara just bidrag och inte försvåra motivationen att komma ut i lönearbete och egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: För en ökad tillväxt i landsbygden och ökad etablerings-/ investeringsvilja kan detta få positiv verkan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Försvarsförmåga är en central uppgift för staten. Här bör medel föras över från annan verksamhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Idag används en stor del till underhållning och annat mindre relevant innehåll, som bättre kan drivas av privata aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Sverige har invånare som idag inte har råd att köpa en elbil med lång räckvidd. Det är också oklart om elbilar klarar nordiska vinterförållanden på ett fullgott sätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Betyg är en bra utvärderingsfaktir som kan sporra elever att prestera bra och få bekräftelse på detta i tidig ålder. Även mindre presterande elever har nytta av att tidigt bli uppmärksammade på sina behov av att utvecklas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Omfördelningen av skatteintäkter från rika till fattiga kommuner motverkar incitamenten att hålla god kommunal hushållning, vilket är negativt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Skammen och det sociala konsekvenserna är nog så förödande att en straffskärpning inte gynnar någon.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Idag har vi en hyresreglering som skapar negativa konsekvenser för boendets rörlighet och försvårar de ekonomiska förutsättningarna för nyproduktion, särskilt utanför storstadsregionerna

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Det bör satsas på våra befintliga stambanor som lider av stora underhållsskulder. Då gör de statliga investeringarna mest samhällsnytta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Mycket tyder på att regionerna, fd landstingen, inte klarar av att leverera en god vård i hela landet. Ett förstatligande är värt att pröva.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Karensdagen gör nytta för att inte öka omotiverad sjukskrivning

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Våra arbetsrättsliga regleringar kan behöva moderniseras

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Sjöberg: Sverige är rikt på mineraler. Gruvbrytning kan vara viktigt för arbetsplatstillfällen i glesbefolkade områden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Sjöberg: Det måste finnas en tydligare restriktivitet i behovsprövningen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Sjöberg: När kriminella får nya verktyg måste även brottsbekämningen utvecklas

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Sjöberg: Det beror på inkomstnivåer men ffa att skatteintäkterna används till rätt saker.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Sjöberg: Vi är på väg att motverka inhemsk skogsnäring genom att övertolka skyddsbehov av viss produktiv skogsareal.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Sjöbergs val:

 • Integration