Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malin Sjöberg Högrell (fotograf null)

Malin Sjöberg Högrell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om jag får ditt förtroende kommer jag att göra mitt yttersta för att - förstatliga skolan, var du bor ska inte avgöra din skolgång - minska detaljstyrningen kring vården, låt sjukvårdspersonal göra det de är bra på

Presentera dig själv

När jag växte upp bestämde (S) och jag tyckte inte om att alla människor tvingades in i en och samma struktur utan valfrihet. Jag har alltid varit en engagerad person. Klivet in i partipolitiken skedde efter studierna. Att vara politiker och småbarnsförälder är tufft. Men att påverka och förändra har varit viktigt för mig. Att som anhörig se vården från insidan har väckt engagemang.

Vad har du för yrke?

Regionråd / civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett borgerligt styre efter valet 2022, en regering där SD inte sitter i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Malin Sjöberg Högrell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Vi vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Vinster är oviktiga. Kvalitet är däremot viktigt, oavsett vem som är utförare. Välskötta skolor med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare tillför både elever och samhället stora fördelar. Det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Mer kärnkraft för miljöns skull. Det är dags att utveckla den fjärde generationens kärnkraft. Inom några få år ska vi vara fossilfria och kärnkraft är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala. Konsumtionen av el ökar och inom 20 år behöver produktionen, distributionen och användningen av el fördubblas. För det krävs kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Att vi känner oss trygga är viktigt, framförallt i brottsutsatta områden. Visitationszoner är inte lösningen för ökad trygghet. Fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten och att långsiktigt säkerställa att människor känner förtroende för polisen i utsatta områden är mer prioriterade insatser.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Varför ska vi bara diskutera avskaffande av RUT som subventionerar det vi kallar ”enkla jobb” som ofta utförs av kvinnor? RUT driver inte upp kostnader för arbetskraft, RUT skapar möjligheter att få in en fot på svenska arbetsmarknaden. RUT minskar det obetalda hushållsarbetet. RUT avdraget underlättar livspusslet för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Det svenska biståndet är en viktig del i att bekämpa ofrihet och främja demokrati världen över. En minskning av bistånd innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Därför står Liberalerna upp för 1% målet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Liberalerna står bakom dagens ordning. År 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av anslaget, det så kallade apanaget. Vi har inga förslag om att ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Alla i vårt land kan inte resa kollektivt fram och tillbaka till jobbet. Det har varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll/företag drabbas orimligt mycket. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även då skatterna tillfälligt sänks. Så uppmuntras fler som kan att välja hållbara alternativ

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4. Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vilket som ska ha företräde måste avgöras från fall till fall.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Att förbjuda människor att tigga skulle inte minska fattigdomen. Det kommer bara att öka utsattheten. Ett tiggeriförbud innebär att vi blundar för det vi inte vill se. Ett tiggeriförbud skulle inte förbättra någons livchanser. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Liberalerna vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds. I vissa andra länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dessa 90 dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än i dag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Digitaliseringen är avgörande för vården i stora delar av landet men dagens utomlänsersättning för digital utomlänsvård måste ändras, dräneringen av primärvårdens resurser är orimlig.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Sverige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Tillfälliga uppehållstillstånd bör kvarstå tills politiken förändras på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Extra viktig Äntligen har Sverige lämnat in en NATO ansökan! Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att bli medlemmar till fullo.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Vi vill i stället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb. Det är kompetensbrist i hela landet inom många yrken. Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Vi kan nyttja varje skattekrona bättre då vårt svenska skattetrycket redan är högt, och ständigt höjda skatter är inte lösningen. Vi prioriterar försvaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Fria och oberoende medier som granskar den politiska makten är avgörande i varje demokrati. Liberalerna menar att politikens huvudsakliga roll i mediepolitik är värna dess frihet och autonomi. Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag och sträva efter kvalitet och relevans. I länder där auktoritära regeringar är ofta en av de första åtgärderna att stärka greppet om medierna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4. Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna för dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: En människas kropp kan inte köpas. De som blir offer i prostitution är ofta en del av människohandel. Att köpa sex ska vara olagligt. Den viktigaste insatsen är att få bort efterfrågan. Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Jag och är skeptisk till höghastighetståg. Långsiktig finansiering saknas och alla kostnader är inte medräknade. Bristen på finansiering gör att medel för underhåll av befintlig järnväg och andra nödvändiga investeringar prioriteras bort under lång tid. Investeringarna bör istället fokuseras på att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än i dag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning. Staten bör styra mindre med riktade statsbidrag.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott. Samtidigt viktigt att värna integriteten för icke brottsmisstänkta personer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Det ska löna sig att arbeta. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat hop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malin Sjöberg Högrells val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning

Så svarar Malin Sjöberg Högrell: Skolan eftersom den bygger framtiden. Integrationen eftersom den som kommer till Sverige måste ha jobb för att tillhöra, svenskkunskaper för att tillföra. Klimatet eftersom det är vår tids ödesfråga – våra barnbarn ska inte drabbas för att vi inte gjorde tillräckligt. Sjukvården eftersom tillgängligheten måste öka och vårdköerna måste kortas.