Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrika Westerlund (fotograf Miljöpartiet/Fredrik Hjerling)

Ulrika Westerlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ny i partipolitiken, men har många relevanta erfarenheter med mig. Jag har sedan länge arbetat för mänskliga rättigheter och ser vikten av en kraftfull politik för klimatet och miljön också ur det perspektivet. Som riksdagsledamot för Mp vill jag arbeta för tex hbtqi-rättigheter, jämställdhet och stärkt bistånd, och med frågor om folkhälsa, psykisk ohälsa och allas rätt till utbildning.

Presentera dig själv

Jag har i drygt tjugo år arbetat med rättighetsfrågor, bland annat som förbundsordförande för hbtqi-organisationen RFSL, särskild utredare, chefredaktör för feministiska tidskriften Bang, politiskt sakkunnig på RFSU och projektledare på Forum för levande historia. Senast arbetade jag på MUCF med att ta fram en rapport om hbtqi-ungdomars levnadsvillkor.

Vad har du för yrke?

Masterexamen i mänskliga rättigheter. Skribent, projektledare, konsult.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Givet de olika koalitioner som presenterats och partiernas storlek, är det bästa just nu för Miljöpartiet att vara med i ett styre som inkluderar, eller stöds av, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulrika Westerlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Skolans uppdrag är utbildning och att säkerställa att alla barn och unga får lika möjligheter att ta del av utbildningen. Det är till detta våra resurser ska gå, inte till vinstutdelande aktiebolag. Skolan ska inte vara en marknad. Att pengar går till vinstutdelning drabbar såväl barnen som den kommunala skolan och mindre friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Kärnkraft är dyrt, innebär säkerhetsrisker och tar lång tid att bygga. Miljöpartiet vill hellre se utökad produktion av förnybar energi och satsa på energieffektivisering. Billigare, säkrare, snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Att införa visitationszoner riskerar i mycket hög utsträckning att skapa spänningar mellan människor som bor i de områden där zonerna skulle ligga och polisen. Det främjar inte förtroendet för polisen eller i förlängningen hela samhället och vårt rättssystem, som bygger på individuellt och inte kollektivt ansvar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: RUT-avdraget är i hög utsträckning en subvention av ekonomiskt välmående gruppers konsumtion av tjänster. Kostnaderna för hushällsnära tjänster borde bäras av dem som köper dem. Om RUT-avdraget ska finnas kvar borde de användas för att främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Fler än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm, hungern ökar och rättigheter hotas. Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet och satsa på ett internationellt bistånd som ger mottagarländer resurser att stärka sitt arbete med fattigdomsbekämpning. Ett fortsatt fokus på arbete med tex kvinnors och hbtqi-personers rättigheter är också centralt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Monarkin har ingen plats i ett modernt demokratiskt samhälle och bör på sikt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Med sänkt skatt på bensin och diesel kommer Sverige inte nå sina klimatmål. Dessutom innebär det att vi fortsätter finansiera Putins invasion av Ukraina. Politiken måste arbeta för att göra hållbart resande - som kollektivtrafik, cykel och elbil - bättre och lättillgängligare, inklusive ekonomiskt, på alla sätt. Det ska vara lätt och möjligt för alla att agera på bästa sätt för miljön.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Tills vi kan genomföra en genomgripande reform vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Om kulturen helt lämnas till marknadens villkor, skulle det leda till att kommersiella intressen helt skulle styra utbudet, vilket skulle innebära en urholkning och sämre valmöjligheter. Konstnärlig frihet är centralt och det offentliga ska ge stöd till kultursektorn, samtidigt som avståndet mellan politiken och kulturen respekteras fullt ut.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men det måste bli tydligare när och hur kommunerna kan säga nej. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både som rörig av alla inblandade och vetot måste reformeras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Fattigdom kan inte förbjudas bort och att be om hjälp ska inte vara ett brott. Vi vill jobba med breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Sverige har ett ansvar för människor som befinner sig här och ska stötta dessa. Detta kan kombineras med samverkan med länder många av de som tigger kommer ifrån - men sådan samverkan kan inte ersätta stöd till människor här.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Juridiskt erkännande av könsidentitet är en rättighetsfråga. Det gäller såväl de två befintliga juridiska könen, som ett tredje alternativ. Miljöpartiet vill därför införa ett tredje juridiskt kön för de som inte identifierar sig som man eller kvinna. Det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Uttag av föräldraledighet har stor inverkan på föräldrars löneutveckling och annan utveckling på jobbet. Vi vill bidra till ökad jämställdhet och främja barns rätt till sina föräldrar. Därför vill vi att minst en tredjedel används av vardera vårdnadshavare, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av dessa eller överlåtas till en ytterligare förälder, eller annan viktig vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Vård ska ges efter behov. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Det leder till en urholkning av skattemedel avsedda för vård. Det offentliga ska ta ansvar för att tillhandahålla en struktur med en kombination av fysisk och digital vård som fungerar. Skattemedlen ska användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen och för samhället. Möjligheterna till etablering förbättras, liksom tryggheten. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Vi vill istället rusta upp det svenska totalförsvaret och fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Det är oerhört viktigt att Sverige inte anpassar sig till Turkiets krav för medlemskap, vi måste fortsätta värna mänskliga rättigheter. Nedrustningen måste också fortsätta, därför behövs en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Samhällets trygghetssystem måste vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer för att skydda alla som förlorat arbetet och bibehälla stödet för systemets utformning. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Skyddet ska stärkas i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar fortsatt friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Det är centralt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Därför föreslår vi att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer för att finansiera upprustningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Public service ska vara starkt och brett och spegla hela Sverige. Det ska finnas såväl bred underhållning, som smalare kulturella och samhällspolitiska program. Public service behöver skyddas i grundlagen, för att inte riskera politisk styrning. Finansieringen måste vara stabil och långsiktig på den nivå den är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Den nödvändiga omställningen av transportsektorn är redan i full gång. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Med det här förslaget snabbas processen upp ytterligare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7. Ytterligare översyn av betygssystemet, tex vad gäller effekter av betyget F, kan behövas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist. Vi vill också ge kommuner och regioner kompensation för förnybar el, för att flytta över resurser från staten till kommunerna. Vi vill se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, samt stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Sexuella övergrepp på kvinnor och andra som tvingats in i sexhandel, samt varje form av sexuella övergrepp på barn, är mycket allvarliga brott som ska straffas hårt. Det här förslaget har dock ifrågasatts tex vad gäller utsatta personers situation samt polisens möjligheter att göra ett arbete med största möjliga positiva effekt för dessa och måste följas upp noga.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror, eftersom det skulle leda till höjda hyror, särskilt i vissa områden där många vill bo. Detta skulle i sin tur leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö, vilket gör tåget mer attraktivt än inrikesflyget. ​​Sverige behöver också bygga nya stambanor, så att vi får plats med ännu fler tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Vi vill att beslut fattas närmare människor. Det regionala ansvaret är bra. Att låta staten ta över skulle innebära en enorm omorganisation, vilket inte är vad vården behöver. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering, men också förtydliga till exempel patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor på kontorsjobb, som ofta är mer välbetalda, kan i i högre grad jobba hemma medan de är småsjuka. Detta gör att systemet har en inbyggd orättvisa, som spär på löneskillnader. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill bland annat motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att anställda erbjuds en fast anställning, och komma tillrätta med problemen i den så kallade gig-ekonomin. Människor som rekryterats hit från andra länder får inte heller arbeta till sämre villkor än andra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Westerlund: Ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav, nödvändigheten för omställningen av det som ska utvinnas, urfolksrättigheter och riksintresset för rennäringen. Tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan också göras mer effektiva, exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas. Sverige ska ha en högre ambitionsnivå än att att som nu ligga på EU:s miniminivå. Arbetet med integrationen måste samtidigt förbättras: permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och människor måste snabbare kunna få börja arbeta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Westerlund: Brottsbekämpning är viktigt. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten, det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Westerlund: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. Det är inte en bra utveckling och den måste vändas om vi ska få ett samhälle som håller ihop. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Westerlund: Extra viktig Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta, hotas av avverkning. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrika Westerlunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning