Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Katarina Luhr (fotograf null)

Katarina Luhr

Varför ska väljarna rösta på dig?

Miljö- och klimatfrågorna är och har alltid varit mina hjärtefrågor och jag jobbar hårt och envist för att de ska genomsyra all politik. Vi behöver alla rent vatten, frisk luft och fungerande ekosystem. Vi behöver ställa om till en hållbar resursanvändning och minska klimatutsläppen. Det kommer jag arbeta för varje dag. Politiken står idag och vacklar, men måste styras rätt igen.

Presentera dig själv

Envis, nyfiken och engagerad person som brinner för miljö- och klimat. Kajakpaddlare, skridskoåkare och bokmal. Genom mitt jobb som miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad arbetar jag med de frågor jag älskar mest, att stärka den biologiska mångfalden, minska klimatutsläpp och kemikaliepåverkan, att göra Stockholms vatten renare och att minska resursslöseriet, frågor jag vill fortsätta driva.

Vad har du för yrke?

Apotekare med PhD i neurovetenskap. Miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre där man på allvar kommer överens om en gemensam plattform där man kan driva de viktiga frågorna tillsammans och åt samma håll. Flera frågor behöver få fart framåt (se särskilt klimatfrågan) och då kan inte partier i styret samtidigt sitta och bromsa internt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Katarina Luhr

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Katarina Luhr: Kostnaden för skolgången ska inte gå ner i någon enskild persons ficka. Pengarna ska alltid investeras i elevernas skolgång och lärande. Då skolan är ett av de absolut tyngsta kostnadsområdena för kommunerna är det viktigt att varenda krona används rätt och till kommunens verksamhet, dessa skattepengar bör aldrig föras utanför skolsystemet och eventuell vinst ska återinvesteras i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Katarina Luhr: Extra viktig Utbyggnad av kärnkraft tar tid och är dyrt. Dessutom finns det stora miljörisker med långtgående effekter med både uranbrytning och eventuella kärnkraftshaverier. Förnybar energi och energieffektivisering är framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Katarina Luhr: Extra viktig Polariseringen mellan olika grupper och misstroende mot polisen kommer öka med detta förslag. Redan idag avgör tyvärr utseende till stor del hur man bli behandlad och detta förslag riskerar att ytterligare slå sönder ett bräckligt förtroende mellan boende och myndigheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Katarina Luhr: RUT bör anpassas för att bättre stötta ett mer hållbart samhälle, exv genom att bättre gynna exv delning och lagning. Att gynna tjänster istället för produkter och prylar är bra ur många aspekter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Katarina Luhr: Extra viktig Torka, värmeböljor, vattenbrist och livsmedelsbrist riskerar att öka globalt i klimatförändringarnas spår. Det är väldigt viktigt att Sverige som ett land med resurser kan hjälpa utvecklingsländer med både akut hjälp och stöd för en hållbar omställning där både klimatutsläpp kan minskas och åtgärder för klimatanpassning kan utföras.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Katarina Luhr: Vi står inför stora investeringar med bland annat investeringar för klimatomställning och klimatanpassningsåtgärder som kommer kosta. Här behöver även kungahuset bidra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Katarina Luhr: Extra viktig Vi står mitt i en klimatkris orsakad av utsläpp av fossil koldioxid. Användningen av bensin och diesel måste fasas ut snarast. Förbud och ekonomiska incitament för att fasa ut fossil infrastruktur är viktiga nycklar för en snabbare omställning som kan förhindra en klimatkatastrof.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Katarina Luhr: Bostäder bör beskattas men miljöpartiet vill se ett system för en progressiv beskattning av bostäder där en billigare villa har lägre skatt än en dyrare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Katarina Luhr: Kulturen ska vara fri, rörlig och blomstrande och då behöver så många som möjligt få möjlighet att utöva kultur. Det är dock väldigt viktigt att kulturen inte styrs av kommersiella intressen, men inte heller av politiker. Det är viktigt att det offentliga stödet till kultursektorn är starkt men med respekt för kulturens frihet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Katarina Luhr: Redan idag stoppas vindkraftutbyggnad av kommuner. Det behöver bli tydligare på vilka grunder som vindkraftutbyggnad kan stoppas och det behöver tas fram incitament för hur kommuner som bygger ut vindkraft kan gynnas av detta, exempelvis genom att kunna få ta del av vinst eller genom billigare elpriser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Katarina Luhr: Att be om hjälp ska inte vara förbjudet och det går inte att förbjuda fattigdom. Att stoppa tiggeri kräver helt andra, förebyggande åtgärder än förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Katarina Luhr: Bra att den som inte identifierar sig som man eller kvinna har möjlighet att även uttrycka detta juridiskt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Katarina Luhr: Fortfarande tar kvinnor mer av föräldrarledigheten än män. Att tredela föräldrarledigheten där en tredjedel kan fördelas valfritt är ett förslag som bättre gynnar både jämställdhet och barnets tillgång till sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Katarina Luhr: Det är viktigt att offentliga medel prioriteras rätt och där måste system säkerställa att nödvändig sjukvård får huvuddelen av våra skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Katarina Luhr: För att människor ska känna trygghet och motiveras att etablera sig i ett nytt land med exv språk, utbildning och jobb är ett permanent uppehållstillstånd viktigt.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Katarina Luhr: Jag vill hellre se en fortsatt neutralitet med ett utvecklat försvarsamarbete med de skandinaviska länderna och EU. Att alliera sig med kärnvapenstater och riskera att vi i framtiden riskerar att medverka i krig mellan regimer vi inte stöttar är en farlig väg att gå.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Katarina Luhr: När klimatförändringarna blir tydligare med ökad risk för översvämning kommer mark nära vatten ha en viktig roll för att hantera ökande vattenmängder och mark nära vatten kommer vara än mer värdefull då fler människor kan vistas där för rekreation och svalka. Dessutom är vattennära mark viktig för både djur och växtlighet för att skydda en biologisk mångfald under hårt tryck.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Katarina Luhr: Det är viktigt att public service är relevant för många och täcker hela landet. För att detta ska kunna uppnås behövs dagens nivåer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Katarina Luhr: Användning av fossila drivmedel behöver stoppas snarast. En bil har en livslängd på i genomsnitt 17 år vilket innebär att man redan idag köper en bil med föråldrad teknik om man idag köper en diesel eller bensinbil, och redan idag ser vi att driftkostnaden är högre för en fossilbil jämfört med en elbil som har renare teknik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Katarina Luhr: Forskningen visar att betyg i lägre åldrar inte har någon uppmuntrande effekt men kan hålla tillbaka sämre presterande barn. Därför är betyg i låga åldrar negativt, inte positivt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Katarina Luhr: Många glesbygdskommuner bidrar med nödvändig el, livsmedel och råvaror till rika kommuner. Därför är det rimligt med stöd för exempelvis förnybar elproduktion/vindkraft, hållbar omställning i livsmedelsproduktion och exempelvis stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Katarina Luhr: Risk för ökad segregation då goda lägen kan få kraftigt höjda hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Katarina Luhr: Våra resandemönster måste förändras och flygresor måste bytas mot tågresor. Då behöver tågresandet gynnas och utvecklas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Katarina Luhr: Det är viktigt att beslut kan fattas nära människor och anpassas efter lokala förutsättningar. Däremot är det orimligt att man får olika kvalitet i vården beroende på var i Sverige man bor och staten behöver ta ett ökat ansvar över en rättvis fördelning av finansieringen av vården.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Katarina Luhr: Ingen ska behöva gå till jobbet sjuk på grund av att man behöver pengarna. Pandemin visade tydligt att smittspridningen av olika typer av smittor minskade kraftigt när människor uppmanades att håla sig hemma vid symtom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Katarina Luhr: En trygg arbetsmarknad och arbetssituation gynnar de flesta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Katarina Luhr: Gruvbrytning är mycket miljöpåverkande och riskerar exempelvis att påverka grundvatten och runtliggande vattenförekomster. Därför är det av stor vikt med en rigorös miljöprövning för att få tillstånd. Resurser bör dock utökas för att miljöprövningen ska bli så bra och effektiv som möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Katarina Luhr: Människor på flykt flyr inte för att det är kul. Sverige ska därför vara öppet för att kunna hjälpa så många som möjligt då många kommer från en outhärdlig situation. Det behövs dock mer resurser för att mottagande av asylsökande ska fungera bättre än idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Katarina Luhr: Den personliga integriteten är oerhört viktigt men vi har idag skjutningar och en gängkriminalitet som behöver bekämpas med krafttag. Här behövs strategier för att kunna ta tag i frågan på ett bättre sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Katarina Luhr: De som äger och tjänar bäst ska betala mer i skatt än de som inte tjänar mycket. Skillnaderna i samhället mellan fattiga och rika har ökat under senare tid och det kommer behövas skattepengar för att hantera både den sociala och den ekologiska omställningen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Katarina Luhr: Den biologiska mångfalden i världen, men även i Sverige är under hård press. Vi kan inte kräva att andra länder skyddar sin regnskog eller sin natur om vi i Sverige inte följer samma regler och vi bör stå bakom uppmaningen från FN och EU att minst 30 procent av vår natur ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Katarina Luhrs val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Miljö och klimat