Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Alftberg (fotograf Anders Alftberg)

Anders Alftberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mig i Riksdagen får man en stark röst för skola och utbildning, samtidigt som man kan vara säker på att en stram migrationspolitik och lag och ordning står högt på dagordningen.

Presentera dig själv

Jag är en 49-årig trebarnspappa som alltid haft en passion får samhällsfrågor. Född och delvis uppvuxen i Jönköping men sedan 80-talet boende i Borås. Engagerade mig sent i politiken, främst för att jag ville se ett bättre samhälle för mina barn.

Vad har du för yrke?

Lärare. Har i mer än 16 arbetat på kommunala mellan- och högstadieskolor i Borås

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Förstavalet är givetvis ett Sverigedemokratiskt majoritetsstyre -vilket ser orealistiskt ut idag, tyvärr. Ser tydlig samhörighet med Kristdemokraterna och även Moderaterna. Beroende på hur Liberalerna och Centern ställer sig så kan även dessa bli aktuella i ett styre längre fram.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Alftberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Friskolor har varit en räddning för många elever när kommunala skolor inte har kunnat leverera studiero, trygghet och kunskap. Vinstdebatten är ohederlig eftersom den sällan skiljer på vinstuttag och rörelsevinster och för att befolkningen överskattar vinstuttagen. Högre krav måste ställas på till exempel lärarbehörighet och lärartäthet istället.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Vi strävar efter att bibehålla och utveckla landets energisystem med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Vatten- och kärnkraften utgör ryggraden i detta, men även kraftvärmen har en viktig roll. Den senare bidrar till effektförsörjningen vintertid, är planerbar och mildrar effektbehovet genom värmeleveranserna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig I Danmark har lagen om visitationszonerna varit i bruk sedan 2004 och enligt den danska polisen så har de varit till stor hjälp för att lösa brott och skapa lugn i oroliga stadsdelar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: RUT-avdraget ger många människor stora möjligheter att till rimliga priser få tillgång till olika tjänster. Genom systemet så minskar man förutsättningarna för svarta jobb och ökar möjligheterna till lagliga arbeten och tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Sverige har under lång tid tagit på sig en mycket står migrationsbörda vilket kostar oss stora belopp att nu hantera. Det är högst rimligt att delar av biståndet nu slussas över till att hantera våra nationella utmaningar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Kungahuset fyller en mycket viktig funktion. De förvaltar inte bara vår gamla traditioner utan är även viktiga ambassadörer för Sverige. De är en del av det svenska "varumärket".

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig De höga bensin och diselpriserna är en stor ekonomisk belastning för vanliga svenskar särskilt mot de med låga inkomster. Dessutom slår de höga priserna mycket hårt mot de som bor på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Ett betydande antal villaägare skulle få stora höjningar av boendekostnaden, vilket kommer att påverka hushållsekonomin, där bland annat renoveringsplaner kan behövas skjutas upp eller läggas ned. Skatten slår särskilt hårt mot husägare som har små marginaler.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Det offentliga ska i främsta rummet ta ett övergripande ansvar för våra kulturhistoriska värden. I övrigt så kan de privata aktörerna vitalisera den svenska kulturvärlden på många sätt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Vindkraft kan innebära stora ingrepp i vår lokalmiljö och det är fortsatt viktigt att våra invånare har inflytande över närmiljön de lever i.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Tiggeriet cementerar på sikt ett utanförskap för människor. Dessutom har det alltmer framkommit att kriminella nätverk nyttjar tiggeriet för sina syften och detta ökar risken för olika typer av människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Är inte emot en utredning, men anser att den huvudsakligen bör fokusera på hur användandet av ett juridiskt kön kan förtydligas och förbättras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Staten ska inte gå in med pekpinnar om hur enskilda familjer vill organisera sitt liv och vardag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Här behöver vi tydligt utreda hur vi ska styra upp denna verksamhet som alltmer kostar skattekollektivet stora summor pengar. Tveksamheter kring vilken nytta nätläkare tillför finns också.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Möjligheten till permanenta upphållstillstånd stimulerar människor till att välja vissa länder. Sverige behöver bruka alla medel för att stävja det stora antal migranter som kommer till vårt land.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Den Svenska neutralitetspolitiken har tjänat oss väl under många generationer, dock ser vi att vi befinner oss i ett helt nytt läge med en granne i öster som visar tydliga aggressioner mot sina grannar. I detta nya läge så är det av stor vikt att våra demokratier visar en större solidaritet och samstämmighet i för att hantera detta nya hot mot vårt land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Vi vill se en höjning av taket i a-kassan till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag för resterande period. Vi vänder oss emot att den arbetssökande redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten över hela landet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Sedan kan det diskuteras om det ska vara ett strandskydd på 100 eller 300 hundra meter. Här kan det vara rimligt att kommunerna får besluta.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Vi ska istället se över hur vi prioriterar våra utgifter. Det finns en hel del slöseri i våra offentliga verksamheter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Mer fokus på samhällsfrågor och nyhetsrapportering, mindre på underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Främst ska vi låta marknaden styra utvecklingen. Prisbilden idag på elfordon skulle med förslaget slå hårt mot hushåll med små marginaler.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Betyg ska så tidigt som möjligt införas, för att vänja eleverna vid de krav som ställs på dem

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Enskilda kommuner måste i större omfattning ta ansvar och driva fram en positiv utveckling i lokalsamhället.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Prostitution orsakar människohandel och annan kriminell verksamhet, så straffpåföljden bör skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Bruksvärdessystemet för hyressättning innebär att hyran sätts ungefär lika för lika bostäder, utifrån den allmänna värderingen jämfört med bostäder med liknande skick och läge t.ex. Ser ingen större anledning att ändra det system vi har idag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Snabbare, modernare järnväg är i sig något positivt, men alla satsningar måste bedömas utifrån deras nytta och kostnad. I höghastighetsjärnvägens fall överstiger den oacceptabelt höga kostnaden vida den förväntade nyttan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Med ett statligt huvudmannaskap så kan vi på ett bättre sätt skapa förutsättningar till en större likvärdighet i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Innan karensdagens införande så missbrukades tyvärr systemet i alltför stor omfattning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Alftberg: Frågan bör hanteras av arbetsmarknadens parter. Om en uppluckring ska ske så måste A-kassan bli generösare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anders Alftberg har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Vi måste istället lägga ett större fokus på att hantera de som redan är här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig I större omfattning än idag, men vi måste också värna om den enskildes rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Alftberg: Extra viktig Vi behöver ha en skattestruktur som stimulerar till arbete och kreativitet - så lägre skatter för samtliga!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Anders Alftberg har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Alftbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning