Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (fotograf Tomas Gunnarsson, genusfotografen.se)

Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på en värld med rent vatten, giftfri mat och ren luft. Jag tror på en värld fri från våld, en värld där människor bryr sig om varandra. Det sägs att jag är en drömmare och det stämmer, men jag är en drömmare som förverkligar det jag drömmer om ifall jag får möjligheten. Stämmer dina drömmar med mina? Rösta på mig i riksdagsvalet så gör vi dem till verklighet!

Presentera dig själv

Jag vill hela tiden lära mig nya saker och trivs med en flytande tillvaro. Mitt rättevispathos är starkt och jag kämpar för de som har svårt att göra sin röst hörd, främst barn och unga.

Vad har du för yrke?

Superadministratör och litteraturvetare med socialpedagogik i rockärmen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gunnel Linde och Berit Hedeby

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmen är att Miljöpartiet ska ha egen majoritet. Det mer realistiska scenariot är att Miljöpartiet kan styra med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eller Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Extra viktig Det är många saker som behöver lagas för att nå en jämlik skola. Ingen vinst ska tas ur skolan utan allt överskott ska gå till att förbättra skolan för eleverna. De som far mest illa när skolan saknar resurser är elever med särskild begåvning och/eller inom autismspektrat, Där behövs stora insatser göras.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Kärnkraft är för dyrt och vi har inget säkert sätt att lagra avfallet på idag. Jag ser ingen framtid för kärnkraften i nuläget när vårt fokus behöver vara på att bli helt fossilfria och kan det genom solceller och vindkraft samt de nya energilagringsmetoder som nu vuxit fram.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Det skapar bara ännu större motsättningar i samhället och förtroendet för polisen kommer att sänkas markant när människor känner sig än mer utsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: RUT-avdragen premierar tjänster före konsumtion vilket är en viktig del i att ställa om vårt samhälle. Tjänsterna får gärna styras till ett större fokus på att laga och återvinna saker så att vi får igång ett ordentligt återbruk.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Att minska biståndet leder bara till att fattigdom ökar och solidaritet minskar. Vi får ett kallare och hårdare samhälle med fler människor på flykt. Biståndet bör istället öka.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Kungahuset har på många sätt spelat ut sin roll och jag är för att se över hur vi avvecklar det på bästa sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Extra viktig Vi behöver sluta att använda kol, olja och gas omgående om vi ska kunna få stopp på klimatkrisen. Att sänka skatten vore som att hälla bensin på elden.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Hela skattesystemet behöver utvecklas då mycket har förändrats i Sverige och omvärlden och vi behöver en progressiv skatt. Att höja skatten på fastigheter rakt av är inte en lösning, men just nu kan det vara rimligt att höja taket för den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Vi ligger långt efter andra länder i finansiering av kulturen. Risken med att överlåta kulturen till privata finansiärer är att den bli smal och att vi inte får någon återväxt i kulturlivet när ingen har råd att ägna sig åt att producera kultur. Kulturskolor och bibliotek är avgörande för framväxten av en stark, mångsidig kultur och det är av vikt att kulturskapare är fria att utvecklas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Kommuner ska ha veto i ett tidigt skede och kunna stoppa vindkraftsbyggen på idéstadiet, men när processen är igång blir det kostsamt när en kommun ändrar sig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Ingen människa ska behöva vara fattig. Det är fattigdom vi ska bekämpa inte symtomen på dem, såsom tiggeri. Vi behöver lägga mer resurser på att se till att människor har alternativ till att tigga, exempelvis genom att kunna arbeta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Extra viktig Ja, vi är många som pressas in i mallar av förväntningar vi inte kan leva upp till när det gäller könstillhörighet. Att få slippa identifiera sig som varken man eller kvinna vore en enorm lättnad för de som påverkas och skulle minska minoritetsstressen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: För att nå ett jämställt samhälle behöver vi styra hur föräldraledigheten fördelas och det mest rimliga är att föräldrarna delar på föräldraledigheten. Det gör också att barnen får två vuxna de knyter an till istället för bara en, vilket hjälper dem att utvecklas emotionellt. Jag ser dock helst att det ska vara möjligt för fler än två att kunna vara föräldralediga då det finns fler vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: De privata nätläkarna har utarmat sjukvårdens resurser genom att boka in besök som inte är nödvändiga och alltför lättsamt hanterat de som sökt vård. Det skapar en osäkerhet och riskerar patienters hälsa.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Det skapar trygghet och en person kan genast börja etablera sig och söka jobb. Som det är nu blir livet en lång väntan för den som söker uppehållstillstånd och det är en stor orsak till psykisk ohälsa, som vi lätt kan undvika med permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Extra viktig För att uppnå fred, frihet och demokrati måste vi hela tiden sträva efter ett fredligt förhållningssätt. Att gå med i NATO är en aggressiv handling som uppmuntrar till kärnvapenupprutsning. Kärnvapen har ingen plats i en fredlig värld och vi måste orka fortsätta kämpa för fred.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Det ska vara tryggt även om en blir arbetslös. Chansen att få jobb när en klarar sig hjälpligt ekonomiskt är större än när en måste fokusera på att få bröd för dagen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Stränderna är oerhört viktiga för en mängd arters överlevnad. Det är där de parar sig och får barn. Om vi tar bort den möjligheten kommer fler arter att dö ut.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Vi vill införa en värnskatt för höginkomsttagare för att finansiera försvaret. Det ska inte bli mer kostsamt för låginkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: En stark kultur och en stark public service är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Att minska på uppdraget är en farlig väg att gå och riskerar att minska människors inflytande och möjlighet att påverka. Det skulle direkt hota demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Idag säljs fler elbilar än bensinbilar vilket talar starkt för att det är den väg vi ska gå. Människor vill kunna andas frisk luft och veta att de kan vistas ute utan att bli sjuka. Dessutom är det ur klimatsynpunkt viktigt att vi snabbt fasar ut fossila drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: All forskning visar på att tidiga betyg bara skapar stress hos eleverna. Betyg ska vara obligatoriskt tidigast från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: För att nå ett välmående samhälle behöver inkomstklyftorna vara så små som möjligt. Att då göra en omfördelning för att utjämna skillnaderna är bara rimligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Alltför många män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar och ser det som en vara. Någon gång måste dessa män vakna upp och inse att det är fel. Samtidigt behövs det göras ett enormt arbete i skolorna för att synen på kvinnan som vara inte ska få fäste. Så kallade låtsasbråk och trakasserier ska inte förekomma i förskolan och skolan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Marknadshyror driver upp priserna på bostäder och det skulle resultera i fler hemlösa och fler som har svårt att betala hyran. Det är motsatsen till ett välmående samhälle.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Vi behöver såväl höghastighetståg som upprustade stambanor för att kunna forsla gods och för att det ska vara smidigt att förflytta sig i närområdet samt att kunna ta tåg istället för att flyga inom Europa.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Närheten till den verksamhet som bedrivs är viktig. Däremot bör man se över möjligheten till storregioner. Sjukvården är underfinansierad idag så är det något som staten borde göra är det att fördela mer resurser till sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Idag går de med låga löner till jobbet fast de är sjuka. Med slopad karensdag kan de stanna hemma och bli frisk så de inte smittar andra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Trygghet i arbetslivet ger bättre psykisk hälsa. Därför är det viktigt att kunna luta sig mot och lita på att en har en stadig inkomst så länge en gör det jobb som efterfrågas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Tvärtom behöver det ställas mycket högre krav på de som vill öppna gruvor i Sverige. Det är helt omöjligt att återställa mark efter en gruva och ofta läcker det ut gifter och tungmetaller som behöver hanteras. Så länge det inte finns planer på hur det hanteras och att företaget kompenserar Sverige för förlorade arter och de risker det innebär ska de inte vara möjligt att öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Den som söker asyl har i så gott som varenda fall god orsak att göra det eftersom det är deras liv som ligger i vågskålen. Då måste vi också värdera varje liv som viktigt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Polisen behöver ha något större möjlighet till avlyssning än idag, men det måste fortfarande vara nogsamt reglerat eftersom människors integritet måste värnas. Det handlar om att hitta en fungerande balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Det är viktigt att vi minskar inkomstklyftorna och att höginkomsttagare betalar mer i skatt är ett av verktygen för att jämna ut klyftorna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Extra viktig För att bromsa klimatförändringarna behöver mer skog få stå kvar. Skogen är viktig för att binda koldioxiden i marken. Just nu hinner vi inte skydda tillräckligt med skog i den takt som koldioxid släpps ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cecilia Gyllenberg Bergfasths val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning