Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulric Nilsson (fotograf Hanna Nilsson Ullström)

Ulric Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill möjliggöra för att alla barn ska kunna få en trygg uppväxt med en god skolgång. Oberoende av var i Sverige vi bor ska möjligheterna finnas. För kommande generationers skull måste energiomställningen intensifieras utan att vi för den skull slår utan fötterna för dagens samhälle.

Presentera dig själv

Jag och min familj bor och driver att lantbruk i hjärtat av Östergötlands mellanbygd. Familjen består av min hustru och tre barn. Jag älskar att tillsammans med familjen skapa och bygga. Vi har alltid byggprojekt på gång och vi odlar så mycket vi kan till husbehov.

Vad har du för yrke?

Jag är lantbrukare, kommunalråd i Söderköping på deltid samt reservofficer.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin och Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den kompletta fyrklöveralliansen med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulric Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ulric Nilsson: Alla skolor ska ge eleverna bästa möjliga utbildning/ bildning. Kan en friskola göra det på ett sätt som möjliggör en vinst ska det vara möjligt för vinstutdelning. Precis som det är möjligt för byggföretag som bygger åt den offentliga sektorn att göra vinst och ge vinstutdelning. Friskolor som prioriterar vinstutdelning framför kvalité på utbildningen kommer inte att väljas.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ulric Nilsson: Effekthöjning och underhåll av befintliga kärnkraftverk är bra och det ger effekt snabbt. Nya kärnkraftverk är dyra att bygga och ger ingen elektricitet de närmaste 10 åren. Energieffektivisering som minskar elförbrukningen och satsningar på förnybar energi är bäst för både miljön och plånboken. Vi ska forska på miljömässigt hållbar energiproduktion och satsa på det bästa som finns idag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ulric Nilsson: Det ska inte införa visitationszoner i Sverige, eftersom det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och människor. Förslaget innebär att polisen får visitera vem som helst om man rör sig i någon av zonerna. Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. Att införa metoder som visitationszoner menar forskningen skulle försämra Polisens möjligheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig ROT-avdrag är betydligt mera accepterat än RUT avdrag. Jag ser ingen ideologisk skillnad i att medge avdrag för ROT eller RUT. RUT-avdrag är till för alla medan ROT närapå endast är till för dem som äger sin bostad.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ulric Nilsson: Sverige har det mycket gott ställt jämfört med många andra länder. Genom att hjälpa och stödja på plats är mycket vunnet. Pengarna gör större nytta på plats och kan människor vara kvar och slipper fly minskar de personliga tragedierna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ulric Nilsson: Alla verksamheter måste se över sina kostnader och effektiviseras, detta gäller även kungahuset. Kungahuset fyller sin roll och ska av ideologiska skäl inte tilldelas mindre pengar. Ska det ske är det genom att ekonomiska effektiviseringar identifierats och kan genomföras.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Ulric Nilsson: Bränslekostnaden är för hög idag. Vi alla är på ett eller annat sätt idag tvingade till att använda bensin och diesel för att kunna leva våra liv. Förnyelsebara energikällor ska premieras och fossila bränslen ska fasas ut. Dock måste det ske med vett och sans och det är inte möjligt över en natt. För framtida generationer måste det ske men för dagens samhälle måste det ske succesivt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Ulric Nilsson: Fastighetsskatten drabbar direkt eller indirekt alla genom högre boendekostnader. Den är dessutom orättvis och hämmar viljan att äga sitt egna hus då den är mycket högre för villor än för hyreshus. Det minskar incitamentet för att bygga till och underhålla befintlig husbestånd, vilket dessutom skulle påverka hela samhällsekonomin i stort.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ulric Nilsson: Samhället ska vara med och finansiera kultur så att den når oss alla i hela Sverige. Grunden ska dock vara att privata enskilda aktörer ska ges möjligheter att skapa kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ulric Nilsson: Vindkraft vill nästan alla ha men inte utanför mitt eget köksfönster. Förutsättningar måste skapas så att acceptansen för vindkraft ökas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ulric Nilsson: Fattigdom försvinner inte genom att tiggeri förbjuds. Problemet ska angripas i andra kanten, orsaken inte verkan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Ulric Nilsson: Även om en person identifierar sig som varken man eller kvinna så är vi fysiskt det ena eller andra. Kön är vad vi fysiskt är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig Staten kan omöjligen genom generella regler bestämma vad som är bäst för den enskilda familjen. Då familjen själva har beslutat att skaffa barn så kan de även själva besluta hur föräldraledigheten ska fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig Nätläkare ger oss alla bättre och enklare tillgång till en läkare. Detta är i grunden en effektivisering och kvalitéförbättring av vården. Däremot hur ersättningsnivåerna ska vara är något helt annat.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ulric Nilsson: Alla som migrerar till Sverige har unika historier och framtidsvisioner. Allt ifrån de som migrerar till Sverige till de som migrerar ifrån något. Genom att ha permanent uppehållstillstånd som huvudregel så kan framtidsvisioner stjälpas i stället för att hjälpas.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig Som reservofficer anser jag i själ och hjärta att "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" fortfarande borde råda. Dock har Sveriges civila om militära försvar monterats ned under många decennier. Denna nedmontering gör att ett NATO-medlemskap är det enda rätta idag.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ulric Nilsson: Det ska i alla lägen både löna sig att arbeta samtidigt som det ska vara möjligt att leva på sin A-kassa när man blir arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig Sverige är ett stort land med mycket orörd stand. Genom att avskaffa strandskyddet i bland annat i landsbygden så möjliggörs det för många att bosätta sig i attraktiva strandnära lägen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ulric Nilsson: Det svenska försvaret ska finansieras av skattemedel. Försvaret ska inte finansieras av en särskild skatt utan medel ska fördelas inom statens ordinarie budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ulric Nilsson: Public service har idag ett bra och avvägt uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Ulric Nilsson: Övergången från fossildriva fordon till fordon med förnyelsebart bränsle ska skyndas på för kommande generationers skull. Hastigheten måste dock vara realistisk. Det är inte möjligt att till 2025 ha gjort hela denna omställning. Handlingskraft kräver realism!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Ulric Nilsson: Våran barn ska få kunskaper och färdigheter. Betyg ska de få när de är mogna för det. Betygen ska sporra och verifiera kunskap. Fås betyg för tidigt stjälper de mera än hjälper.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ulric Nilsson: Omfördelning mellan kommuner möjliggör att hela Sverige kan leva. Det som gör en del kommuner fattiga är att det bor många barn och eller gamla i dem. Genom omfördelning mellan kommuner ger det alla kommuner liknande förutsättningar över tid. Kommuner som är rika idag kanske inte är det imorgon och vise versa.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Ulric Nilsson: Fängelse är fängelse för alla och sänder skarpa signaler vad som är rätt och fel. Dagsböter svider olika hårt för olika människor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ulric Nilsson: Marknadshyror krävs för att byggnation ska komma tillstånd. Är det olönsamt byggs inga bostäder alternativt får befintliga bostadsbeståndet finansiera nybyggnationer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig Höghastighetståg är nödvändigt för att komma ifrån flyg och att korta avstånd i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ulric Nilsson: Beslut om sjukvård ska tas nära oss människor. Specialiserad sjukvård kräver samverkan i större sammanhang. Kommunerna är nära för näravård. Regionerna tillräckligt stora och rationella för ordinär vård. Samverkan mellan regionerna måste ske om vård som är spetsvård. Staten som huvudman skulle göra medborgarnas inflytande över vården minimal.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Ulric Nilsson: Avskaffad karensdag skulle föra över kostnader på företagare. Det skulle bli ytterligare dyrare att ha personal anställd och småföretagare skulle dra sig för nyanställningar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ulric Nilsson: Genom att göra det enklare att säga upp personal så minskar även tröskeln till att våga nyanställa. Dessutom blir det en tryggare anställning om det är möjligt för det lilla företaget att behålla rätt personal vid omställningar. Risken är annars att ett företag är tvingad att behålla fel personal och hela företaget stjälps.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Ulric Nilsson: Både ja och nej. Enklare att öppna gruvor men inte på miljön och sakägarnas bekostnad. Enklare och rationellare handläggning krävs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ulric Nilsson: Sverige kan ta emot flera asylsökande men vi måste se till att de får förutsättningar till studier och arbete. Passivt bidragsberoende, utanförskap är ingen betjänt av!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Ulric Nilsson: Dagens lagstiftning är välavvägd för polisens möjligheter och medborgarnas rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Ulric Nilsson: Det ska i alla lägen vara lönsamt att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Ulric Nilsson: Extra viktig Aktiva skogsägare gör idag genom certifieringskrav stora frivilliga avsättningar. Ska staten skydda skog ska det i första hand vara egen skog och ska annans skog skyddas så ska den ersättas skäligt. Ersätts den inte skäligt är det en konfiskering.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulric Nilssons val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Skola och utbildning